Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 W dniu 12 października 2022 r. odbyła się konferencja organizowana przez Oddział Współpracy Terytorialnej Departamentu Gospodarki Regionalnej poświęcona wdrażaniu programów współpracy terytorialnej na terenie województwa podkarpackiego. Wydarzenie to miało na celu podsumowanie realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa perspektywy 2014-2020 oraz zapoznanie jego uczestników z programami Interreg nowej edycji 2021-2027.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Samorząd województwa reprezentowała Wicemarszałek Województwa Pani Ewa Draus, która zwróciła uwagę, że „celem Europejskiej Współpracy Terytorialnej jest rozwiązywanie problemów, które wykraczają poza granice państw i które wymagają podjęcia wspólnych działań. Współpraca w ramach projektów Interreg realizowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego wspólnie z partnerami z krajów UE oraz krajami sąsiadującymi stanowi istotny element polityki regionalnej województwa prowadząc do społeczno-gospodarczego rozwoju naszego regionu oraz stanowiąc dobre narzędzie promocji jego walorów”. W swoim wystąpieniu Pani Wicemarszałek podkreśliła również znaczenie EWT wobec wydarzeń, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą.

W trakcie konferencji przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawili informacje o nowych programach perspektywy 2021-2027: Interreg Europa Środkowa, Interrreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa. Zaprezentowano również przykłady dobrych praktyk w ramach tych programów realizowanych przez podkarpackich partnerów projektów.

Druga część konferencji była poświęcona programom współpracy transgranicznej, tj. Interreg V-A PolskaL-Słowacja 2014-2020 oraz Programowi Współpracy Transgranicznej Polska-(Białoruś)-Ukraina 2014-2020. Posumowanie efektów realizacji tych programów zostało przedstawione przez Panią Alicję Wosik-Majewską kierownika Oddziału WST Programu Współpracy Transgranicznej Polska-(Białoruś)-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie oraz Pana Krzysztofa Kaczmarka kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg Polska-Słowacja.

Uczestnicy spotkania mieli okazję nie tylko zapoznać się z przykładami zrealizowanych, ciekawych projektów, ale również poznać szczegóły Programów Interreg w perspektywie 2021-2027.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja, który jest umiejscowiony w Oddziale Współpracy Terytorialnej planuje również kolejne spotkania informacyjno-promocyjne dla przyszłych wnioskodawców dotyczące Programu Interreg Polska-Słowacja. Planowane terminy spotkań: 8.11.2022 r. – w Przemyślu, 15.11.2022 r. – w Krośnie, 22.11.2022 r. – w Sanoku.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami oraz filmami przedstawionymi podczas konferencji, które zostały zamieszczone poniżej.

 

132498.jpg

 10191252022

 

 

W programach Interreg 2021-2027 planowane jest, na szerszą skalę niż dotychczas, wykorzystanie uproszczonych metod rozliczania wydatków. Mając na uwadze, że niektórzy beneficjenci obecnie wdrażanych programów EWT i ENI mieli obawy lub nawet trudności związane z księgowaniem kosztów uproszczonych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało Poradnik w zakresie uproszczonego rozliczania wydatków dla polskich beneficjentów programów Interreg 2021-2027. Opracowanie zostało szeroko skonsultowane m.in. kontrolerami 1. Stopnia i wybranymi beneficjentami, zawiera praktyczne wskazówki w zakresie postępowania z ryczałtami – jak zabezpieczyć prawidłowe stosowanie polskich przepisów rachunkowych, podatkowych.

 

14 września 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program współpracy Interreg Polska–Saksonia 2021-2027. Będzie nim zarządzać Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Do wykorzystania jest około 56,3 mln euro.

Program jest odpowiedzią na potrzeby i wyzwania polsko-saksońskiego pogranicza. Wsparcie finansowe otrzymają projekty ukierunkowane na:

 • adaptację do zmian klimatu,
 • edukację, kulturę i turystykę,
 • integrację mieszkańców,
 • współpracę instytucji i obywateli z Polski i z Saksonii.

28 września 2022 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na seminarium wprowadzające do programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej. Spotkanie odbędzie się online w godz. 10:30 – 12:00.

Do udziału zaprasza się szczególnie osoby, które do tej pory nie zetknęły się z programami Interreg Europa, Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego i tych z Państwa, którzy poszukują dla swoich instytucji nowych możliwości finansowania i współpracy.

Środki unijne z trzech programów Interreg są dostępne dla wszystkich polskich województw, dla:

 • władz centralnych,

 • samorządów regionalnych,

 • samorządów lokalnych,

 • instytucji publicznych,

 • organizacji pozarządowych.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty programów Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa.

W trakcie spotkania przedstawiony zostanie zakres tematyczny i zasady programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa i Interreg Europa na lata 2021-2027. Przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielska-Białej oraz Województwa Dolnośląskiego opowiedzą, jak ich instytucje skorzystały na udziale w międzynarodowych projektach.  

Program spotkania (PDF 502 KB)

Formularz rejestracyjny.

Komisja Europejska (z inicjatywy Parlamentu Europejskiego) ogłosiła zaproszenie do wyrażenia zainteresowania udziałem w projektach pilotażowych z zakresu zarządzania transgranicznego.

Nabór jest skierowany do transgranicznych podmiotów prawnych, które:

- angażują się w sprawy transgraniczne,
- chcą ulepszyć system wielopoziomowego zarządzania,
- chcą ustanowić (lub ulepszyć) wspólnie opracowywane strategie transgraniczne.

Na zlecenie Komisji Europejskiej z wybranymi w naborze regionami będzie współpracować Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W ramach projektów pilotażowych eksperci OECD będą pracować z regionami (indywidualnie oraz w grupie), dzieląc się z nimi specjalistyczną wiedzą.

Doświadczenia ze współpracy będą rozpowszechniane i przyczynić się mają do poprawy zarządzania transgranicznego.

Wnioski (formularze zgłoszeniowe) muszą być złożone wspólnie przez podmioty prawne z obszarów przygranicznych sąsiadujących krajów lub transgraniczne podmioty prawne, reprezentujące terytorium więcej niż jednego kraju.

Uprawnionymi do złożenia wniosku mogą być:

- lokalne władze,
- uniwersytety lub ośrodki badawcze,
- europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), euroregiony (w tym przypadku kwalifikuje się jeden podmiot prawny)

Aplikujący powinni pochodzić z krajów UE, krajów kandydujących lub Szwajcarii, Norwegii, Andory, Monako i Liechtensteinu.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: 30 września 2022 roku.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje o naborze znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/#2

W dniach 7-9 października br. odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022 (DOFE).

Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń, udziału w ciekawych szkoleniach i webinariach oraz do zwiedzania miejsc współfinansowanych z funduszy unijnych, które często nie są dostępne na co dzień. Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022 odbędą się w formie hybrydowej (stacjonarnie oraz online) w całej Polsce.

Rejestracja na wydarzenie potrwa do 31 sierpnia br.

 Aby podzielić się efektami zrealizowanych projektów, beneficjenci mogą zaproponować wydarzenie stacjonarne lub online, którego zgłoszenie odbywa się poprzez odpowiedni formularz dostępny na stronie DOFE. Podczas tegorocznej edycji, beneficjenci mogą założyć konto i korzystać z panelu beneficjenta, w którym znajdą m.in. informacje o tym, jak prawidłowo/atrakcyjnie opisać wydarzenie, logotypy, a także informacje o konkursie „Pokaż swój projekt”. Aby założyć konto należy kliknąć w górnej sekcji strony „Strefa organizatora”. Po kliknięciu pojawi się okno logowania, następnie należy kliknąć „Załóż konto”.

W ramach akcji dni otwartych został również uruchomiony konkurs dla beneficjentów programów - „Pokaż swój projekt” oraz dla społeczeństwa - „Bliżej niż myślisz”.

 1. Zgłoszenia do konkursu „Pokaż swój projekt” są przyjmowane do 7 września br. Na stronie DOFE należy wypełnić formularz i dołączyć krótki, amatorski film, w którym beneficjent zaprezentuje swój projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 2. Zgłoszenia do konkursu „Bliżej niż myślisz” są przyjmowane do 31 sierpnia br. W tym przypadku również należy na stronie DOFE wypełnić formularz i dołączyć amatorski film, w którym uczestnik pokaże w jaki sposób korzysta z Funduszy Europejskich. Są dwie kategorie wiekowe w tej konkurencji:

I kategoria – młodzież od 14 do 17 roku życia

II kategoria – osoby dorosłe, które najpóźniej w dniu przesłania filmu ukończyły 18 lat.

Dla zwycięzców są przewidziane atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Po kilku latach spotkań on-line tegoroczne Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego odbędzie się w dniach 28-29 września br. w fińskim mieście Lappeenranta.

Miasto-gospodarz tegorocznego Forum zdobyło w 2021 roku nagrodę dla małych miast za eko-osiągnięcia - Europejskiego Zielonego Liścia 2021 przyznawanego prez Komisję Europejską.

Forum jest świetną okazją do nawiązania kontaktów, dzielenia się doświadczeniami oraz zaprezentowania swoich odkryć i rozwiązań.

Tematy, które będą poruszane podczas tegorocznego Forum to między innymi:
- nowe plany i wizje dla mórz, oceanów i wód,
- nowe wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego,
- wkład EUSBSR w angażowanie miast i regionów,
- innowacje na rzecz cyfrowej i ekologicznej transformacji oraz zrównoważonego rozwoju.

Zachęcamy do rejestracji

2204 EUSBSR AnnualForum banneri 1157x421px

 

Militarna agresja Rosji przeciwko Ukrainie ma poważne konsekwencje dla programów Interreg na lata 2021-2027. Komisja Europejska (KE) na początku marca br. zawiesiła współpracę z Rosją i Białorusią w ramach programów.

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przyjętą na szczeblu rządowym: 

 1. Rezygnuje się ze współpracy z Rosją i Białorusią w programach Interreg 2021-2027;
 2. MFiPR skupia się na możliwie szybkim uruchomieniu programu dwustronnej współpracy transgranicznej Polska-Ukraina 2021-2027 z wkładem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w takiej samej wysokości, co pierwotnie planowany dla programu Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027;
 3. Wkład EFRR w wysokości 43,24 mln euro do programu z Rosją przekierowany zostanie na inne programy Interreg: 
  1. Litwa-Polska - 30 mln euro,
  2. Południowy Bałtyk - 10 mln euro,
  3. Polska-Słowacja - 3,24 mln euro.

Zmiany w zakresie budżetów Litwa-Polska i Południowy Bałtyk konsultowano z przedstawicielami województw przygranicznych planowanego uprzednio programu z Obwodem Kaliningradzkim w Rosji: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

Jednocześnie alokacja na 2022 r. dla programu Polska-Ukraina zwiększy się o prawie 70% pierwotnie planowanej kwoty na ten rok, co stanowi dodatkowe blisko 10 mln euro. Zmiana jest konsekwencją decyzji Komisji Europejskiej o przesunięciu środków finansowania zewnętrznej współpracy UE z Rosją i Białorusią: tzw. Instrumentu Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej z 2022 r. do programów Interreg z Ukrainą i Republiką Mołdawii.

Podkategorie

Back to top