Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wojeówdztwa Podkarpackiego

stopka WP

UE header

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

13 180323 karpa

Program na lata 2021-2027 niesie ze sobą kilka zmian. Promowana będzie partycypacja społeczna oraz zwracana uwaga na zgodność z inicjatywą Nowy Europejski Bauhaus. Dodano wymagania dotyczące gotowości projektów do realizacji, a także pozytywnego wpływu na wdrażanie zasad horyzontalnych UE.

Budżet nowego programu to 129,8 mln euro. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych.

Priorytety w nowym programie:

priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze,
priorytet 2. Lepiej połączone pogranicze,
priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze,
priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.

Udostępniono możliwość poszukiwania partnerów do projektu i prezentowania pomysłów na projekt. W ten sposób planuje się stworzyć przyjazną strefę wymiany kontaktów dla nowych beneficjentów.

Oferowane będą indywidualne konsultacje koncepcji projektów do realizacji w ramach nowego programu. Będą one prowadzone telefonicznie, mailowo, w formie spotkań osobistych lub online.

Zachęcamy do śledzenia naszych stron internetowych: https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/programy-transgraniczne-2021-2027/polska-slowacja/aktualnoscihttps://ewt.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci-punktu https://pl.plsk.eu/program-2021-2027, a także strony Programu: https://pl.plsk.eu/program-2021-2027 oraz mediów społecznościowych, gdzie będą pojawiać się najnowsze informacje związane z programem 2021-2027.

Wspólny Sekretariat Techniczny na swojej stronie internetowej opublikował artykuł dotyczący podstawowych założeń programu 2021-2027.

  • fragmenty podręcznika programu,
  • podstronę do poszukiwania partnerów w nowym programie,
  • informację o rozpoczęciu konsultacji pomysłów na projekty. 

Zapraszamy na stronę internetową poświęconą nowemu programowi - https://pl.plsk.eu/program-2021-2027

W dniach 30-31 marca 2022 r., w Zakopanem, odbyły się warsztaty Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska−Słowacja 2021−2027.

Warsztaty dotyczyłu konsultacji społecznych projektów oraz tematu turystyki kulturowej w nowym programie.  Dodatkowo, przedstawiciele KE przedstawili wymagania związane z nowym europejskim Bauhausem, zieloną i cyfrową transformacją, Europejskim Zielonym Ładem oraz trwałością projektów.

Poland Slovakia PL 01FUND RGB

 10 marca 2022 r. Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów zgodził się na przystąpienie Polski do Programu Interreg Polska — Słowacja 2021–2027.

Program będzie wpierał:

  • przystosowanie do zmian klimatu oraz wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody – bioróżnorodność,
  • modernizację dróg oraz elektromobilność w dojazdach do atrakcji turystycznych, 
  • rolę kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych na pograniczu,
  • efektywność instytucji publicznych,
  • małe projekty people-to-people (budowanie wzajemnego zaufania). 

Po polskiej stronie program będzie realizowany w przygranicznym pasie województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Wkrótce zostanie przekazany Komisji Europejskiej do zatwierdzenia. Programem zarządza Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a słowackie Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji jest przyszłą Instytucją Krajową programu.

Szczegółowe informacje o nowym programie są dostępne w zakładce Programy Interreg w latach 2021-2027

 

Przyjazne naturze i bezpieczne, lepiej połączone, twórcze i atrakcyjne turystycznie oraz współpracujące. Taką wizję polsko-słowackiego pogranicza ma Grupa Robocza, która 16 grudnia 2021 r. zatwierdziła projekt “Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027".
Prace nad programem trwały od czerwca 2020 r. Zaangażowane instytucje wypracowały projekt programu, który następnie podlegał m.in. konsultacjom publicznym.  

Na posiedzeniu Grupy Roboczej w dniu 16.12.2021 r. przedstawiono wprowadzone do projektu programu poprawki wynikające ze zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag. Dyskutowane zmiany wprowadzono w odpowiednich rozdziałach projektu programu. 

Następnie Grupa Robocza zatwierdziła drogą konsensusu projekt programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 wraz z poprawkami zgłoszonymi podczas posiedzenia. 

Zatwierdzony projekt programu przedstawiony teraz zostanie do opiniowania rządom Polski i Słowacji.