Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wojeówdztwa Podkarpackiego

stopka WP

UE header

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

13 180323 karpa

logo 21 27

Informujemy, że w dniu 27.01.2023 r. Wspólny Sekreteriat Techniczny organizuje szkolenie on-line z pomocy publicznej dla wnioskodawców w programie Interreg Polska – Słowacja.

Szkolenie odbędzie się w godz. 9:00 - 17:00 na platformie ZOOM.

Szkolenie jest przeznaczone dla wnioskodawców z Polski i Słowacji (będzie prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na język słowacki), którzy planują złożyć wniosek w naborach ogłoszonych w grudniu 2022 r. (tj. drogi, bioróżnorodność, klimat).

Agenda wraz linkiem do spotkania znajdują się na stronie internetowej WST: Szkolenie on-line dla wnioskodawców z pomocy publicznej - Widok wiadomości - Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 (plsk.eu).

logo 21 27

Informujemy, że 22.12.2022 r. zostały ogłoszone następujące nabory w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027:

1. Klimat - Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 1. wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

2. Bioróżnorodność - Priorytet 1. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza; cel szczegółowy 2. wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

3. Drogi - Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze; cel szczegółowy 1. : rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej; działanie 1.: poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu

Ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej programu [link]:

1. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-projektow-fmp-654818-656884-656941-657013

2. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-projektow-fmp-654818-656884

3. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-projektow-fmp-654818

logo 21 27

Na stronie internetowej programu zamieszczono informację o planowanych szkoleniach dla wnioskodawców:

Rejestracje na poszczególne szkolenia prowadzą Regionalne Punkty Kontaktowe (RPK). RPK udzielają także dalszych szczegółowych informacji na temat szkoleń. Lista RPK znajduje się na stronie internetowej programu:

Znajdź punkt Kontaktowy - Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 (plsk.eu)

12.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: POPRAWA JAKOŚCI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ – priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze; cel szczegółowy 1. Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej; działanie 1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu. Miejsce szkolenia: Kraków, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”, ul. Wita Stwosza 12.

16.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: POPRAWA JAKOŚCI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ – priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze; cel szczegółowy 1. Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej; działanie 1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu. Miejsce szkolenia: Žilinský samosprávny kraj, Regionálny kontaktný bod v Žiline Komenského 48, 011 09 Žilina.

17.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ – priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego; cel szczegółowy 2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. Miejsce szkolenia: Žilinský samosprávny kraj, Regionálny kontaktný bod v Žiline Komenského 48, 011 09 Žilina.

18.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ – priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego; cel szczegółowy 2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. Miejsce szkolenia: Prešovský samosprávny kraj, Regionálny kontaktný bod v Prešove Námestie mieru 2, 08001 Prešov.

20.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ – priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego; cel szczegółowy 2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała, dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie.

23.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ – priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego; cel szczegółowy 2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. Miejsce szkolenia: województwo podkarpackie, dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie.

24.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ – priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego; cel szczegółowy 2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. Miejsce szkolenia: Biuro Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu, ul. Jana III Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ.

27.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: POMOC PUBLICZNA. Miejsce szkolenia: online.

02.02.2023 r. – przedmiot szkolenia: WOD2021 – aplikacja do składania wniosków o dofinansowanie. Miejsce szkolenia: online.

 

Program na lata 2021-2027 niesie ze sobą kilka zmian. Promowana będzie partycypacja społeczna oraz zwracana uwaga na zgodność z inicjatywą Nowy Europejski Bauhaus. Dodano wymagania dotyczące gotowości projektów do realizacji, a także pozytywnego wpływu na wdrażanie zasad horyzontalnych UE.

Budżet nowego programu to 129,8 mln euro. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych.

Priorytety w nowym programie:

priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze,
priorytet 2. Lepiej połączone pogranicze,
priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze,
priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.

Udostępniono możliwość poszukiwania partnerów do projektu i prezentowania pomysłów na projekt. W ten sposób planuje się stworzyć przyjazną strefę wymiany kontaktów dla nowych beneficjentów.

Oferowane będą indywidualne konsultacje koncepcji projektów do realizacji w ramach nowego programu. Będą one prowadzone telefonicznie, mailowo, w formie spotkań osobistych lub online.

Zachęcamy do śledzenia naszych stron internetowych: https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/programy-transgraniczne-2021-2027/polska-slowacja/aktualnoscihttps://ewt.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci-punktu https://pl.plsk.eu/program-2021-2027, a także strony Programu: https://pl.plsk.eu/program-2021-2027 oraz mediów społecznościowych, gdzie będą pojawiać się najnowsze informacje związane z programem 2021-2027.

Wspólny Sekretariat Techniczny na swojej stronie internetowej opublikował artykuł dotyczący podstawowych założeń programu 2021-2027.

  • fragmenty podręcznika programu,
  • podstronę do poszukiwania partnerów w nowym programie,
  • informację o rozpoczęciu konsultacji pomysłów na projekty. 

Zapraszamy na stronę internetową poświęconą nowemu programowi - https://pl.plsk.eu/program-2021-2027

W dniach 30-31 marca 2022 r., w Zakopanem, odbyły się warsztaty Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska−Słowacja 2021−2027.

Warsztaty dotyczyłu konsultacji społecznych projektów oraz tematu turystyki kulturowej w nowym programie.  Dodatkowo, przedstawiciele KE przedstawili wymagania związane z nowym europejskim Bauhausem, zieloną i cyfrową transformacją, Europejskim Zielonym Ładem oraz trwałością projektów.

Poland Slovakia PL 01FUND RGB

 10 marca 2022 r. Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów zgodził się na przystąpienie Polski do Programu Interreg Polska — Słowacja 2021–2027.

Program będzie wpierał:

  • przystosowanie do zmian klimatu oraz wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody – bioróżnorodność,
  • modernizację dróg oraz elektromobilność w dojazdach do atrakcji turystycznych, 
  • rolę kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych na pograniczu,
  • efektywność instytucji publicznych,
  • małe projekty people-to-people (budowanie wzajemnego zaufania). 

Po polskiej stronie program będzie realizowany w przygranicznym pasie województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Wkrótce zostanie przekazany Komisji Europejskiej do zatwierdzenia. Programem zarządza Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a słowackie Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji jest przyszłą Instytucją Krajową programu.

Szczegółowe informacje o nowym programie są dostępne w zakładce Programy Interreg w latach 2021-2027