Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Polska Slovensko Polska CMYK Color 02 

Regionalny Punkt Kontaktowy umiejscowiony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego jest odpowiedzialny za następujące działania:

 • rozpowszechnianie pełnych i wyczerpujących informacji skierowanych do odpowiednich grup docelowych, w tym udzielanie porad dla potencjalnych beneficjentów w ich narodowych językach;
 • podczas naborów przeprowadzanie konsultacji dla potencjalnych wnioskodawców;
 • pomoc w nawiązywaniu partnerstw/rozpowszechnianie informacji o ofertach współpracy;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z beneficjentami z regionu;
 • regularny kontakt z przedstawicielami regionalnych i lokalnych mediów (prasa, radio, telewizja, Internet), przynoszący rezultaty w postaci pojawiających się w mediach informacji o programie;
 • monitoring lokalnych mediów pod kątem ukazujących się informacji o programie i projektach realizowanych w ramach programu (skany artykułów, linki przekazywane regularnie do WST);
 • zamieszczanie na stronach internetowych regionów najważniejszych informacji dotyczących programu, w tym także newsletterów;
 • dystrybucja z wykorzystaniem regionalnych baz danych teleadresowych materiałów informacyjnych przekazanych przez WST, w tym także newsletterów;
 • aktywne wsparcie WST w realizacji Strategii Komunikacji poprzez: pomoc w organizacji szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów, pozyskiwanie i przygotowywanie informacji zamieszczanych na profilu programu, w mediach społecznościowych, wsparcie i udział w wydarzeniach rocznych Programu;
 • monitoring regionalnych/lokalnych wydarzeń związanych z promocją Funduszy Europejskich pod kątem możliwej promocji Programu;
 • zapewnienie promocji programu i/lub prezentacji jego efektów na co najmniej jednym dużym regionalnym wydarzeniu rocznie (innym niż wydarzenie organizowane przez WST);
 • zapewnienie koordynacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie funduszy Polityki Spójności;
 • materiały promocyjne na potrzeby promocji programu w regionie;
 • wkład w realizację wskaźników Strategii Komunikacji;
 • współpraca przy przygotowaniu umowy o partnerskiej współpracy oraz części merytorycznej zadań z zakresu informacji i promocji w projekcie PT;
 • realizacja założeń projektu PT zgodnie z zapisami umowy, założeniami wniosku, założeniami Strategii Komunikacji oraz zapisami wytycznych z zakresu informacji i promocji dla beneficjentów EWT;
 • przygotowywanie niezbędnych informacji na prośbę instytucji programowych, w tym merytoryczny wkład do raportów rocznych (szczególnie pod kątem synergii i komplementarności realizowanych w programie projektów z projektami realizowanymi w ramach innych programów/instrumentów finansowych);
 • przygotowywanie i przekazywanie każdego roku we wskazanym terminie do WST rocznych planów działań oraz przekazywanie WST we wskazanym terminie sprawozdań z ich realizacji (udokumentowane weryfikowalnymi danymi i materiałami), zawierających także analizę skuteczności poszczególnych działań, kanałów i narzędzi komunikacji;
 • współpraca i zapewnienie właściwego przepływu informacji z PIFE po stronie polskiej oraz z odpowiednimi instytucjami po stronie słowackiej.

Back to top