Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

„Łączymy pogranicze przez Duklę”

Partner Wiodący: Województwo Podkarpackie (PZDW), Partner Projektu: Zarząd Utrzymania Dróg Kraju Preszowskiego

Wartość dofinansowania: 3,7 mln EUR

Głównym celem projektu jest rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej. Realizacja projektu doprowadzi do poprawy jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym na obszarze polsko-słowackiego pogranicza z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu oraz poprawy dostępu do atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym. Zakres projektu obejmuje realizację inwestycji drogowych po obu stronach granicy. Po stronie polskiej przewidziano rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród –Dukla z drogą wojewódzką nr 992 na rondo w miejscowości Nowy Żmigród w województwie podkarpackim. Długość rozbudowanego odcinka wynosi 0,224 km. Po stronie słowackiej przewidziano przebudowę dróg: III/3541 i III/3586. Przebudowa zaczyna się na skrzyżowaniu drogi I/21 z drogą III/3541 i kończy się na granicy powiatu Svidník/Stropkov na drodze III/3586. Przebudowa podzielona jest na cztery odcinki. Całkowita długość przebudowanego odcinka wynosi 2,133 km. W wyniku realizacji projektu powstanie odporna na zmiany klimatu i bezpieczna infrastruktura transportowa, sprzyjająca zwiększaniu integracji gospodarczej i społecznej. Poprawi się jakość i bezpieczeństwo przemieszczania się po pograniczu, co wpłynie na zwiększenie mobilności transgranicznej.

 

„Łączymy pogranicze Karpat Wschodnich”

Partner Wiodący: Zarząd Dróg Kraju Preszowskiego, Partner Projektu: Województwo Podkarpackie (PZDW)

Wartość dofinansowania: 3,95 mln EUR EFRR

Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpiecznej infrastruktury odpornej na zmiany klimatu i przyczyniającej się do zacieśnienia integracji gospodarczej i społecznej oraz poprawy mobilności transgranicznej, co będzie miało pozytywny wpływ na promowanie zrównoważonej multimodalnej mobilności, która nie generuje zanieczyszczeń. Główny cel projektu jest zgodny z Priorytetem 2 Programu – Lepiej połączone pogranicze. Realizacja projektu zarówno po stronie słowackiej, jak i polskiej dzięki poprawie jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym, przy uwzględnieniu aspektów lepiej skomunikowanego pogranicza oraz mobilności transgranicznej, będzie miała pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy, kulturę i edukację oraz rozwój usług, co przełoży się na wzrost zainteresowania walorami turystycznymi regionu, zarówno ze strony mieszkańców pogranicza, jak i osób odwiedzających pogranicze słowacko-polskie. Celem projektu Łączymy pogranicza Karpat Wschodnich jest modernizacja i przebudowa drogi II/575 od od wsi Havaj do wsi Malá Poľana po stronie słowackiej, o łącznej długości 2,575 km oraz drogi 892 na odcinku od granicy państwa do wsi Radoszyce po polskiej stronie, o łącznej długości 5,157 km. Realizacja projektu jest zgodna z celem szczegółowym 1. Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej obilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej w ramach Priorytetu 2 Lepiej połączone pogranicze.

 

"Poznaj Bieszczady polsko-słowackie przez elektromobilność"

Partner Wiodący: Gmina Cisna, Partnerzy Projektu: Gmina Solina, Gmina Olszaniaca, Obec Vyšná Jedľová

Wartość dofinansowania: 479 773,90 EUR EFRR

Głownym celem projektu jest zapewnienie odpornej na zmiany klimatu i bezpiecznej infrastruktury transportowej, sprzyjającej zwiększaniu integracji gospodarczej i społecznej po obu stronach grnaicy polsko-słowackiej.

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wprowadzenie w gminach pogranicza polsko-słowackiego ogólnodostępnych rowerów elektrycznych. Pogranicze jest obszarem trudnodostępnym ze względu na ukształtowanie terenu. Występują tu góry, wzniesienia. Transport w gminach opiera się w znacznej mierze na korzystaniu z samochodów osobowych. Partnerzy projektu zdecydowali, że chcą poprawić jakość i bezpieczeństwo przemieszczania się po ich terenach oraz jednocześnie chcą zadbać o stan środowiska naturalnego. Wynikiem wspólnych przemyśleń była decyzja o wprowadzeniu środków transportu, które nie emitują do atmosfery zanieczyszczeń i które mogą dotrzeć nawet w najbardziej wymagające terenowo miejsca. Zdecydowano o wprowadzeniu transportu rowerowego - rowerów elektrycznych.

W ramach projektu zostaną zakupione:

- rowery elektryczne,

- stojako-ładowarki,

- ładowarki do rowerów,

- GPS + aplikacja na telefon.

Projekt przewiduje również organizację imprez integracyjnych w Polsce i na Słowacji przez partnerów projektu.. 

Back to top