Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

NBS4LOCAL Logo

Głównym celem projektu NBS4LOCAL jest udoskonalenie wybranych polityk w celu wsparcia priorytetów NBS (rozwiązania oparte na przyrodzie), przekształcając w ten sposób istniejące systemy wsparcia w systematyczne stosowanie rozwiązań świadomych ekologicznie w trakcie lokalnych interwencji, a także wprowadzając podejście ramowe dla interesariuszy w celu włączenia NBS do głównego nurtu polityki. Rozwiązania, które powstały z inspiracji przyrodą lub są przez nią wspomagane, a ponadto są opłacalne i zapewniają jednocześnie korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne oraz pomagają w zwiększaniu odporności. Rozwiązania NBS są dużą szansą dla innowacyjności, ponieważ mogą zapewniać trwałe i wymierne korzyści różnym grupom społecznym w rozmaitych warunkach środowiskowych, ekonomicznych i kulturowych. 

Lider projektu : Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Węgry) 

Partnerzy: 

2 Flemish Land Agency (Belgia)  

3 Regional Council of Lapland (Finlandia) 

4 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (Polska)

5 Provincial Council of Alicante (Hiszpania) 

6 Competence Centre Ltd. for research and development (Chorwacja)  

7 BURST Nonprofit Limited Liability Company (Węgry) 

8 Prime Minister’s Office (Węgry) 

Budżet projektu:
2.039.438,00 EUR, budżet RARR S.A.: 153.788120,00 EUR

Termin realizacji: 01.03.2023 - 28.02.2027 

 Strona projektu

 

 

 

express logo

Głównym celem Projektu jest:

 • zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej w regionach partnerskich,
 • zwiększenie niezależności energetycznej w regionach partnerskich,
 • udoskonalenie strategii regionalnych w celu umożliwienia szybszej transformacji energetycznej w zakresie energii odnawialnej do ogrzewania, elektryczności i transformacji

Partnerzy Projektu EXPRESS dążyć będą do zwiększenia niezależności energetycznej oraz ich udział w wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. Działania te przyczynią się do zrównoważonego rozwoju regionów partnerskich. Projekt wspiera również plan Komisji Europejskiej pn. REPowerEU opracowany w odpowiedzi na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowanym przez inwazję Rosji na Ukrainę.

W projekt zaangażowani się instytucje z 8 krajów Europy tj. z Finlandii, Polski, Irlandii, Włoch, Węgier, Rumunii oraz Chorwacji:

 • The Regional Council of North Karelia (Finlandia )
 • 3CEA (Irlandia)
 • Paris Climate Agency (Francja)
 • The Marche Region (Włochy)
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska)
 • Hajdu-Bijar Country Government (Węgry)
 • Alba lulia Municipality (Romania)
 • Public Institution for the Development of the Medimurje Country REDEA (Chorwacja)

 

Budżet projektu:
1,858,983,00 EUR, w tym budżet RARR S.A.: 199,120.00 EUR

Termin realizacji:
Projekt rozpoczął się 1 marca 2023 roku, a zakończy w maju 2027 roku.

Aktualności projektu

Strona projektu

westemeu logo

Projekt WeSTEMEU zakłada współpracę podmiotów publicznych z 9 regionów europejskich w celu wymiany doświadczeń i poprawy kluczowych dokumentów polityk regionalnych, mających na celu zwiększenie liczby zatrudnionych kobiet w sektorach STEM oraz zwiększenie różnorodności i dostępności miejsc pracy.

Projekt WeSTEMEU przyczyni się do złagodzenia nierównowagi płci, a tym samym do lepszego reagowania sektora STEM na społeczne, gospodarcze i środowiskowe potrzeby obu płci. Jednocześnie spowoduje to zaspokojenie zapotrzebowania na wzrost zatrudnienia i innowacyjność na rzecz zrównoważonego rozwoju w obecnej gospodarce opartej na wiedzy. Jednocześnie, długoterminowy wpływ projektu będzie również widoczny w postaci niwelowania różnic w wynagrodzeniach.

Sektor nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego Unii Europejskiej, ale także dla sprostania wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu, dostawami energii i cyfryzacją. Jest to jednak nadal jeden z sektorów, w których liczba kobiet jest nieproporcjonalnie mniejsza niż mężczyzn, co ma reperkusje na wielu poziomach. WeSTEMEU będzie pracować na poziomie międzyregionalnym nad rozwijaniem instrumentów polityki, które zachęcają i ułatwiają zatrudnienie kobiet w sektorach STEM, przyczyniając się w ten sposób do skuteczności i integracji rynku pracy oraz dostępu do wysokiej jakości zatrudnienia.

Choć istnieje wiele polityk na rzecz równouprawnienia płci, w większości regionów UE nie ma konkretnych działań skierowanych na zapewnienia równego dostępu kobiet do karier w dziedzinie STEM, biorąc pod uwagę znaczenie tego sektora. Projekt zajmie się poprawą kluczowych dokumentów polityk w następujących regionach Europy: Katalonii (Hiszpania), Litwie, Bukareszcie (Rumunia), regionie zachodniej Grecji, Podkarpackim (Polska) i hrabstwie Donegal (Irlandia).

W realizację projektu zaangażowanych jest łącznie 9 partnerów z 6 państw:

- Igualada Municipality (Hiszpania) – Lider Projektu
- Public Institution Lithuanian Innovation Centre (Litwa)
- Executive Agency for Higher Education, Research, Development
- and Innovation Funding (Rumunia)
- Computer Technology Institute and Press Diophantus (Grecja)
- Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie (Polska)
- Województwo Podkarpackie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie (Polska)
- Atlantic Technological University (Irlandia)
- Bucharest – Ilfov Regional Development Agency (BI-RDA) – (Rumunia)
- Region of Western Greece (Grecja)

Budżet projektu:
1,649,692.00 EUR, w tym budżet RARR S.A.: 173,300.00 EUR

Termin realizacji:
Projekt rozpoczął się 1 marca 2023 roku, a zakończy w maju 2027 roku.

Aktualności projektu

Strona projektu

sirm logo

Projekt SIRM zakłada współpracę podmiotów publicznych z 8 regionów europejskich w celu wymiany doświadczeń i poprawy kluczowych dokumentów polityk w zakresie integracji społeczno-ekonomicznej obywateli państw trzecich, w tym uchodźców i migrantów. Projekt zapewnia wzajemną wymianę doświadczeń i ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat problemów i potrzeb migrantów oraz sposobów rozwiązywania problemów związanych z migracją.

Dzięki dobrym praktykom, wspólnym warsztatom z udziałem ekspertów oraz wizytom studyjnym partnerzy zyskają wiedzę nt. integracji społeczno-ekonomicznej obywateli państw trzecich oraz zacieśnią współpracę międzynarodową w tym zakresie.

Według szacunków Agencji ONZ ds. Uchodźców, pod koniec 2020 r. aż 82,4 mln osób na całym świecie zostało przymusowo przesiedlonych w wyniku prześladowań, konfliktów, przemocy, łamania praw człowieka lub wydarzeń, które poważnie zakłóciły porządek publiczny. W 2022 roku w Europie wybuchła wojna, w wyniku której ponad 5 milionów Ukraińców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Kaje UE często są wybierane jako główne miejsce docelowe dla uchodźców i migrantów ze względu na stabilną sytuację gospodarczą i polityczną. Niestety, po dotarciu do kraju przyjmującego nie wszystkim udaje się przystosować i prowadzić w pełni szczęśliwe życie. Na przeszkodzie stoją różne bariery: brak znajomości języka, niewystarczające wykształcenie, umiejętności zawodowe niedostosowane do lokalnego rynku pracy, brak środków na wynajem lub zakup mieszkania. Celem publicznym jest stworzenie mechanizmów, które w jak największym stopniu umożliwią adaptację i samodzielne funkcjonowanie migrantom.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest pomysłodawcą projektu i pełni rolę partnera wiodącego, co oznacza zarządzanie całym międzynarodowym konsorcjum pod kątem merytorycznym, administracyjnym i finansowym, także przy wsparciu zainteresowanych interesariuszy z regionu.

Konsorcjum składa się z dziewięciu organizacji partnerskich z ośmiu krajów.

Partner Wiodący:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska)

Partnerzy:

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie (Polska)
- Munster Technological University (Irlandia)
- Maramures County Council (Rumunia)
- Prešov Self-Governing Region (Słowacja)
- University of Latvia (Łotwa)
- Municipality of Brindisi (Włochy)
- City of Sibenik (Chorwacja)


Partner doradczy:

University of Groningen (Holandia)

Budżet projektu:
1 785 576,00 EUR, w tym budżet RARR S.A.: 288 100,00 EUR

Termin realizacji:
Projekt SIRM rozpoczął się 1 marca 2023 roku, a zakończy w lutym 2027 roku.

Aktualności projektu

Strona projektu

Satsdifaction

Głównym celem projektu ulepszenie i rozwój polityk publicznych w zakresie wykorzystywania infrastruktury danych przestrzennych (SDI) i danych satelitarnych poprzez wymianę wiedzy
i doświadczeń pomiędzy regionami o zróżnicowanym poziomie zaawansowania.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 maja 2027 r.

Całkowity budżet projektu wynosi 1 745 963 EUR, w tym budżet dla Województwa Podkarpackiego: 208 000  EUR.

Partnerami projektu są:

 1. Region Wenecja Euganejska – Włochy – Lider projektu,
 2. Województwo Podkarpackie – Polska,
 3. Region Bazylikata – Włochy,
 4. Autonomiczny Region Azorów – Portugalia,
 5. Instytut Studiów Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych – Region Waloński – Belgia,
 6. Region Oksytania – Francja,
 7. Miasto Ryga – Łotwa.
 8. Stowarzyszenie NEREUS (Sieć Europejskich Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne) – Belgia – partner doradczy.

Projekt jest projektem „miękkim”, który służyć ma wymianie doświadczeń i wdrażaniu uzyskanej wiedzy dla poprawy sytuacji w każdym z regionów partnerskich w obszarze, którym zajmuje się projekt.

W związku z realizacją założeń projektu każdy z Partnerów projektu ma za zadanie powołać Regionalną Grupę Roboczą Interesariuszy (RSG), która wspierać będzie realizację projektu.

Wnioski i obserwacje wypracowane w trakcie projektu, podczas wizyt studyjnych i spotkań międzyregionalnych mają służyć poprawie w zarządzaniu Wojewódzkim Programem przeciwdziałania zmianom klimatu i skutkom tych zmian z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i gospodarki w obiegu zamkniętym.

Aktualności projektu

Strona projektu

GREENHEALTH logo

Głównym celem projektu jest uczynienie regionów UE bardziej odpornymi na różnorodność biologiczną m.in. przez poprawę zarządzania europejskimi obszarami chronionymi oraz wzmocnienie powiązań między ochroną różnorodności biologicznej, a zdrowiem i dobrostanem ludzi.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 maja 2027 r.

Całkowity budżet projektu wynosi 1 747 776 EUR, w tym budżet dla Województwa Podkarpackiego: 200 527 EUR.

Partnerami projektu są:

 1. Wspólnota Autonomiczna Regionu Murcji, Generalna Dyrekcja Środowiska Naturalnego – Hiszpania – Lider projektu,
 2. Województwo Podkarpackie – Polska,
 3. Instytucja Publiczna Zarządzająca Chronionymi Obszarami Przyrodniczymi Okręgu Dubrownik-Neretwa – Chorwacja,
 4. Północne i Zachodnie Zgromadzenie Regionalne – Irlandia,
 5. Okręg Samorządowy Preszów – Słowacja,
 6. Rezerwat przyrody Kullaberg, Rada Administracyjna Okręgu Scania – Szwecja,
 7. Federacja EUROPARC – Niemcy – partner doradczy.

Projekt jest projektem „miękkim”, który służyć ma wymianie doświadczeń i wdrażaniu uzyskanej wiedzy dla poprawy sytuacji w każdym z regionów partnerskich w obszarze, którym zajmuje się projekt.

W związku z realizacją założeń projektu każdy z Partnerów projektu ma za zadanie powołać Regionalną Grupę Roboczą Interesariuszy (Local Living Lab), która wspierać będzie realizację projektu.

Wnioski i obserwacje wypracowane w trakcie projektu, podczas wizyt studyjnych i spotkań międzyregionalnych mają służyć zmianie sposobu zarządzania Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.

Aktualności projektu

Strona projektu

unlock logo

Celem Projektu jest zmniejszenie dysproporcji między regionami europejskimi i ulepszenie instrumentu polityki na rzecz wzmocnienia zrównoważonego wzrostu, konkurencyjności MŚP i tworzenia miejsc pracy, w tym poprzez inwestycje produkcyjne, w rozwijającej się regionalnej gospodarce, oparte na zielonym wodorze, poprzez umożliwienie odpowiedzialnym organom politycznym:

 1. dzielenia doświadczeń między sobą i identyfikowania dobrych praktyk,
 2. rozwijania nowej wiedzy poprzez udział we wspólnych działaniach edukacyjnych oraz uczeniu się indywidualnym i organizacyjnym,
 3. angażowaniu grup odpowiednich interesariuszy i podnoszenie jakości (istniejących) systemów zarządzania,
 4. zdobywania wiedzy specjalistycznej od zaangażowanych uniwersytetów,
 5. wyciągania wniosków politycznych na rzecz poprawy interwencji regionalnych.

Współpraca międzyregionalna w ramach tej inicjatywy pomiędzy podmiotami polityki regionalnej, koncentrująca się na uczeniu się na podstawie doświadczeń z realizacji polityki, umożliwi właściwe podejście do takich wyzwań jak stworzenie lokalnego (zielonego) ekosystemu wodorowego w celu wspierania transformacji energetycznej, a jednocześnie zwiększenia wzrostu i konkurencyjności MŚP.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 maja 2027 r.

Całkowity budżet projektu wynosi 1 966 647,00 EUR, w tym budżet dla Województwa Podkarpackiego: 184 224,00  EUR.

Partnerami projektu są:

 1. Hanze Uniwersytet Nauk Stosowanych Groningen – Niderlandy (Lider projektu)*;
 2. Województwo Podkarpackie;
 3. Prowincja Friesland – Niderlandy;
 4. Region Vasterbotten– Szwecja;
 5. Region Puglia – Włochy;
 6. DITNE, Włoski Krajowy Klaster Technologiczny Energii – Włochy;
 7. Wspólnota Międzygminna Médio Tejo – Portugalia;
 8. Mallorca Island Council, władze regionalne Majorki – Hiszpania;
 9. Gmina Ånge – Szwecja.

*W Groningen powstała pierwsza na świecie Dolina Wodorowa na bazie lotniska Groningen Airport Eelde. Województwo Podkarpackie podjęło współpracę ze Stowarzyszeniem Podkarpacka Dolina Wodorowa, którego członkowie deklarują chęć uczestnictwa w realizacji przedmiotowego projektu w roli Interesariuszy.

Aktualności projektu

Strona projektu

Back to top