Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ - INTERREG IVC

W latach 2004-2006 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG Polska uczestniczyła w dwóch programach współpracy międzyregionalnej:

 • INTERREG IIIC North, (5 województw północnych: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie)
 • INTERREG IIIC East, (pozostałe województwa).
 • Priorytet 1 dotyczy innowacyjności oraz gospodarki opartej na wiedzy, koncentrując się przede wszystkim na kwestiach związanych z innowacyjnością, badaniami i rozwojem technologii, przedsiębiorczością oraz MŚP, społeczeństwem informacyjnym, zatrudnieniem i podnoszeniem kwalifikacji.
 • Priorytet 2 dotyczy środowiska naturalnego oraz zapobiegania ryzyku, a w szczególności kwestii związanych z zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi, gospodarką wodną, gospodarką odpadami, różnorodnością biologiczną oraz zachowaniem dziedzictwa naturalnego, energetyką, zrównoważonym transportem, dziedzictwem kulturowym i krajobrazem.
 • władze regionalne i lokalne,
 • instytucje publiczne i jednostki organizacyjne powołane w celu świadczenia usług publicznych w  zakresie ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego, transportu publicznego,
 • agencje rozwoju regionalnego,
 • uczelnie wyższe,
 • instytuty naukowo-badawcze,
 • parki technologiczne,
 • inkubatory przedsiębiorczości,
 • centra innowacyjności,
 • służby ratownicze,
 • inne instytucje.

Nadrzędnym celem Programu INTERREG IIIC była poprawa efektywności polityk i instrumentów rozwoju regionalnego oraz spójności poprzez wymianę na dużą skalę informacji, a także wzajemne wykorzystywanie doświadczeń głównie w dziedzinie administracji.

W nowym okresie programowania 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej  realizowany jest tylko jeden Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IVC, który swoim zasięgiem obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegię i Szwajcarię.

W ramach tego programu wspierane są działania zmierzające do poprawy efektywności polityki regionalnej przez promowanie innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochronę środowiska i zapobieganie zagrożeniom.

Budżet UE przeznaczony na współpracę międzyregionalną w ramach programu INTERREG IVC wynosi 321 mln euro (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

PRIORYTETY TEMATYCZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ:

INTERREG IVC wspiera dwa różne rodzaje przedsięwzięć, które wzajemnie się uzupełniają i pomagają zrealizować cele programu.

Pierwszy typ interwencji to inicjatywy regionalne - projekty zainicjowane przez podmioty na szczeblu regionalnym i lokalnym ukierunkowane na wymianę doświadczeń w określonym obszarze polityki w celu rozpoznania działań optymalnych oraz opracowania nowych narzędzi i metod wdrażania.

Drugi typ interwencji to projekty związane z kapitalizacją, czyli wykorzystaniem rezultatów już zrealizowanych przedsięwzięć. Ten typ projektów obejmuje także tzw. opcję szybkiej ścieżki. Polega ona na udzieleniu wybranym projektom dodatkowego wsparcia eksperckiego przez Komisję Europejską.

Beneficjentami programu mogą być tylko instytucje publiczne i podmioty prawa publicznego, np.:

W ramach programu INTERREG IVC, kwalifikowalne działania są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 75 proc. lub 85 proc. kwoty w zależności od państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba partnera (określona na podstawie adresu). Polscy partnerzy mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 85 proc. budżetu projektu. Pozostałe 15 proc. musi zostać sfinansowane przez samych partnerów. Źródła współfinansowania zapewnianego przez partnerów mogą być różnorodne. Może ono pochodzić z własnego budżetu bądź ze źródeł publicznych na poziomie centralnym, regionalnym lub lokalnym.

W perspektywie 2007-2013 nie będzie kolejnych naborów wniosków. Dostępne środki zaangażowano w realizację projektów wybranych w czterech zakończonych naborach.

Back to top