Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Poland Slovakia PL 01FUND RGB 500 pikseli

 

Budżet programu

155 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Najwięcej, bo aż połowa środków programu (tj. około 77,5 mln euro), zostanie zainwestowane w ochronę, promowanie i rozwój zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego. Kwota prawie 56 mln euro wesprze rozwój infrastruktury drogowej usprawniającej komunikację między Polską a Słowacją oraz poprawiającej połączenia z Transeuropejską Siecią Transportową. W dziedzinie edukacji dofinansowane zostaną wspólne transgraniczne przedsięwzięcia dotyczące kształcenia zawodowego, mające na celu dostosowanie edukacji zawodowej do wymogów transgranicznego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców działających na obszarze objętym wsparciem programu. Na ten cel przeznaczone zostanie 12 mln euro.

 

Obszar wsparcia

Polska

(powiaty): pszczyński, cieszyński, bielski, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, żywiecki, olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski, myślenicki, tatrzański, nowotarski, limanowski, nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, gorlicki, bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, jasielski, rzeszowski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, przeworski, przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, jarosławski, lubaczowski.

Słowacja

(powiaty): Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina.

 MAPA PLSK 2014 2020

  

Beneficjenci programu

  • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
  • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
  • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • jednostki naukowe.

  

Instytucja Zarządzająca Programem

Za zarządzanie programem Interreg Polska-Słowacja odpowiada Instytucja Zarządzająca, znajdująca się w strukturze Ministerstwa Rozwoju. Odpowiada między innymi za opracowanie dokumentów programowych i ich aktualizację, prowadzenie ewaluacji, podpisywanie z beneficjentami umów o dofinansowanie oraz aneksów do tych umów, rozpatrywanie skarg/zastrzeżeń dotyczących realizacji umowy o dofinansowanie, dokonywanie płatności na rzecz beneficjenta. Instytucja Zarządzająca pełni jednocześnie funkcję Instytucji Certyfikującej. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji Instytucji Zarządzającej znajduje się w dokumencie programowym zatwierdzonym przez Komisję Europejską (pdf) 956.0 KB.

  

Instytucja Krajowa

Rolę Instytucji Krajowej w programie pełni Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej. Do zadań Instytucji Krajowej należą między innymi: zapewnienie krajowego dofinansowania z budżetu państwa Republiki Słowackiej (zgodnie z przepisami prawa słowackiego), potwierdzenie, na wniosek Instytucji Zarządzającej, kwalifikowalności partnerów na podstawie prawa krajowego, kontrola pierwszego stopnia po stronie słowackiej (kontrola projektów oraz kontrola wydatków z pomocy technicznej dla słowackich punktów kontaktowych i Grupy Audytorów).

  

Instytucja Audytowa

Organem pełniącym rolę Instytucji Audytowej (IA) jest Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (GIKS) w Ministerstwie Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. Instytucja Audytowa będzie wspierana przez Grupę Audytorów składającą się z przedstawicieli każdego z uczestniczących państw. Instytucja Audytowa jest odpowiedzialna za wykonywanie audytów wydatkowania środków unijnych.

  

Kontrola

Przed wysłaniem wniosku o płatność dla projektu przez partnera wiodącego do WST, wydatki poniesione w projekcie przez poszczególnych partnerów (w tym partnera wiodącego) są weryfikowane oraz potwierdzane przez niezależnych krajowych kontrolerów wyznaczonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 23 ust. 4 rozporządzenia EWT. Zadaniem kontrolerów jest potwierdzanie dostarczenia produktów i usług, kwalifikowalności zadeklarowanych wydatków oraz ich zgodności z zasadami programu, prawa unijnego i prawa krajowego, a także potwierdzanie prawidłowej, zgodnej z założeniami z wniosku o dofinansowanie, realizacji projektu.

Zarówno w Polsce, jak i na Słowacji funkcjonuje scentralizowany system kontroli, tj. zostały wyznaczone publiczne organy lub instytucje szczebla centralnego, którym powierzono wykonywanie zadań kontrolnych.

W Polsce funkcje kontrolerów pełnią: Wojewoda Małopolski, Wojewoda Podkarpacki oraz Wojewoda Śląski. Kontroler co do zasady przeprowadza kontrolę tych partnerów, którzy mają swoją siedzibę na terenie województwa właściwego dla Wojewody pełniącego funkcję kontrolera.

Na Słowacji funkcję kontrolera pełni Departament Programów Współpracy Transgranicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej.

  

Komitet Monitorujący

Do głównych zadań Komitetu Monitorującego należą między innymi: zatwierdzanie dokumentów programowych oraz kryteriów wyboru projektów, wybór projektów do dofinansowania, rozpatrywanie skarg dotyczących wyboru projektów, monitorowanie postępu wdrażania Programu i jego osi priorytetowych, zgodnie z art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z realizacji Programu. Więcej informacji na temat Komitetu Monitorującego znajduje tutaj: Komitet Monitorujący.

Beneficjenci z województwa podkarpackiego w perspektywie 2014 - 2020 zrealizowali projekty na łączna kwotę 29 311 764,23 EURO, w tym:

Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020

Oś priorytetowa

Liczba projektów (partner projektowy z Podkarpacia)

Liczba partnerów z Podkarpacia

Całkowity budżet

Wydatki kwalifikowalne

1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

15

22

13,058,194.29 €

11,099,464.45 €

2. Zrównoważony transport transgraniczny

5

3

14,327,624.42 € 

12,178,480.69 €

3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

7

6

1,925,945.52 €

1,637,053.34 €


Wspólny Sekretariat Techniczny

Wspólny Sekretariat Techniczny wspomaga Instytucję Zarządzającą i Komitet Monitorujący w wykonywaniu ich funkcji. Dostarcza również potencjalnym beneficjentom informacji o możliwościach finansowania w ramach programu oraz wspiera beneficjentów we wdrażaniu projektów.

Jeśli chcesz się skontaktować ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym:

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

ul. Halicka 9

31 - 036 Kraków

tel.  +48 12 444 15 00,  

tel./fax  +48 12 294 60 87,  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czynne w godzinach 8.15 - 16.15

  

Regionalne Punkty Kontaktowe

Regionalne Punkty Kontaktowe mają za zadanie informowanie potencjalnych wnioskodawców o Programie i przeprowadzanie konsultacji dla wnioskodawców, jak również współpracują w ramach wdrażania Strategii Komunikacji Programu. Regionalne Punkty Kontaktowe umiejscowione są w Urzędach Marszałkowskich województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego - po stronie polskiej oraz w Wyższych Jednostkach Terytorialnych Preszów i Żylina po stronie słowackiej. Dane teleadresowe do Regionalnych Punktów Kontaktowych:

Województwo Podkarpackie

Regionalny Punkt Kontaktowy

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Al. Ł. Cieplińskiego 435-010 Rzeszów

pokój nr 353, III pietro

tel.: +48 17 747 64 25

faks: +48 17 747 66 01

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Województwo Małopolskie

Regionalny Punkt Kontaktowy

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72

30-552 Kraków

tel.: +48 12 29 90 634

faks: +48 12 29 90 726

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Województwo Śląskie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

Regionalny Punkt Kontaktowy w Bielsku-Białej

ul. Piastowska 4043-300 Bielsko – Biała

tel.:+48 33 485 32 84

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regionalny Punkt Kontaktowy w Katowicach

ul Plebiscytowa 36

40-041 Katowice

tel.: +48 32 77 99 258

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Region samorządowy Prešov

Regionalny Punkt Kontaktowy w Preszowie

Wyższa Jednostka Terytorialna Prešov Namiestie mieru 2

080 01 Presov

Republika Słowacka

www.vucpo.sk

tel.: +421 51 7081 528

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Region samorządowy Žilina

Regionalny Punkt Kontaktowy w Żylinie

Wyższa Jednostka Terytorialna Žilina

Komenského 48,

011 09 Žilina

Republika Słowacka

www.regionzilina.sk

tel: +421 41 50 32 147

tel: +421 41 50 32 340

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Euroregiony i Wyższe Jednostki Terytorialne

Euroregiony działające na polsko-słowackim pograniczu tj. Euroregion Beskidy, Euroregion Karpacki, oraz Euroregion Tatry a po stronie słowackiej Wyższe Jednostki Terytorialne w Žilinie i Prešovie odpowiadają za wdrażanie mikroprojektów, realizując Projekty Parasolowe. Dane teleadresowe Partnerów Projektów Parasolowych:

Jeśli zamierzasz realizować/realizujesz mikroprojekt skontaktuj się z właściwym partnerem projektu parasolowego.

Euroregion Karpacki

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Biuro Wdrażania Mikroprojektów

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel (+48) 17 852 52 05, 17 857 63 69

tel/fax (+48) 17 862 20 73

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Euroregion Beskidy

Stowarzyszenia "Region Beskidy"

ul. Widok 18/1-3

43-300 Bielsko-Biała

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Euroregion Tatry

Związek Euroregion "Tatry"

Biuro Rady w Nowym Targu

ul. Jana III Sobieskiego 2

34-400 Nowy Targ

tel. +48 18 266 99 81

tel./fax +48 18 266 69 53

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Region samorządowy Žilina

Wyższa Jednostka Terytorialna

Komenského 48,

011 09 Žilina

Republika Słowacka

www.regionzilina.sk

tel: +421 41 50 32 147

tel: +421 41 50 32 340

Region samorządowy Prešov

Wyższa Jednostka

Terytorialna Prešov

Namiestie mieru 2

080 01 Prešov

Republika Słowacka

www.vucpo.sk

tel.: +421 51 7081 528

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Back to top