Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013

 

Głównym celem programu jest wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy polsko-słowackiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej, prowadzącej do integracji przestrzennej obszaru oraz zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności dla mieszkańców, inwestorów i turystów,

promowanie partnerskiej współpracy polsko-słowackiej na rzecz trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i środowiska w polsko-słowackim regionie przygranicznym,

promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach typu „ludzie dla ludzi”.

 

ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU

Polska – 3 podregiony graniczne (NUTS III): bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski oraz 4 powiaty (NUTS IV): pszczyński (w podregionie centralnym śląskim), oświęcimski (w podregionie krakowsko-tarnowskim), rzeszowski oraz powiat grodzki Rzeszów (w podregionie rzeszowsko-tarnobrzeskim).

W powiatach: pszczyńskim, oświęcimskim, rzeszowskim, grodzkim - Rzeszów będą realizowane projekty zgodnie z art. 21 Rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr 1080/2006 dopuszczającym możliwość przyznania do 20% budżetu programu dla obszarów przyległych do zasadniczego obszaru wsparcia.

Słowacja – 2 regiony (kraje) graniczne ( NUTS III): Žilinský, Prešovský.

 

 

PRIORYTETY PROGRAMU

Priorytet 1: Rozwój infrastruktury transgranicznej

Głównym celem priorytetu jest rozwój polsko-słowackiej współpracy partnerskiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej, ukierunkowanej na integrację przestrzenną, bezpieczeństwo, lepszy dostęp do atrakcji dla mieszkańców, inwestorów i turystów.

Cele operacyjne priorytetu:

Usprawnienie połączeń bezpośrednich w ramach transportu i komunikacji w regionie polsko-słowackiego pogranicza,

Ulepszenie stanu infrastruktury ochrony środowiska na terenach przygranicznych,

Ulepszenie stanu infrastruktury transgranicznej w zakresie zabezpieczeń przed katastrofami naturalnymi,

Utylizacja odnawialnych źródeł energii,

Rozwój społeczeństwa informacyjnego,

Wsparcie inwestycji bezpośrednich infrastruktury terenów przygranicznych,

Wsparcie projektów strategicznych.

Temat współpracy 1.1: Infrastruktura komunikacyjna i transportowa

Możliwe kategorie działań:

  • poprawa bezpośrednich połączeń między słowacką i polską stroną obszaru pogranicza,
  • poprawa dostępności konkretnego terenu do celów gospodarczych i turystycznych,
  • rozwój i modernizacja infrastruktury ułatwiającej przekraczanie granic, tj. modernizacja i budowa dróg lokalnych prowadzących do granicy oraz modernizacja i dostosowanie budynków na przejściach granicznych, które będę musiały być dostosowane do nowych funkcji przejść granicznych.
  • przygotowanie wspólnych planów, programów i studiów na rzecz rozwoju infrastruktury transportowej i komunikacyjnej,
  • prowadzenie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa drogowego, poprzez współpracę służb ratunkowych oraz porządku publicznego,
  • prowadzenie działań o charakterze infrastrukturalnym zmierzających do rozbudowy sieci telekomunikacyjnych oraz służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych (Internet).

Temat współpracy 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska

Działania, które będą wspierane w ramach tego tematu to:

budowa infrastruktury transgranicznej o znaczeniu regionalnym i lokalnym dotyczącej usprawnienia połączeń bezpośrednich pomiędzy przygranicznymi terenami Polski i Republiki Słowackiej,

rozwój systemów usprawniających jakość i wydajność transportu publicznego i przewozu multimodalnego,

inwestowane w dostępność i jakość dróg regionalnych i lokalnych, ścieżek rowerowych, regionalnych i lokalnych wodnych dróg śródlądowych na terenach przygranicznych,

wspólne planowanie i lepsze zarządzanie usługami transportowymi na terenach przygranicznych,

budowa transgranicznej infrastruktury środowiska, w zakresie ochrony przyrody, zasobów naturalnych, odnawialnych źródeł energii i systemów podnoszących ich jakość,

rozwój wspólnych systemów ochrony ludności od katastrof naturalnych,

wspólne planowanie i lepsze zarządzanie usługami związanymi ze środowiskiem na terenach przygranicznych.

 

Priorytet 2: Rozwój społeczno-gospodarczy

Głównym celem priorytetu jest promowanie polsko-słowackiej współpracy partnerskiej dla zrównoważonego społeczno-ekonomicznego, środowiskowego i kulturalnego rozwoju terenów pogranicznych Polski i Republiki Słowackiej.

Cele operacyjne priorytetu:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza,

Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego,

Ochrona przyrodniczej bioróżnorodności,

Tworzenie tematycznych sieci współpracy partnerskiej i grup tematycznych,

Rozwój zasobów ludzkich i oświaty,

Wzrost wykorzystania informacji i technologii telekomunikacyjnej,

Temat współpracy 2.1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki

Wspólne przedsięwzięcia realizowane w ramach tego tematu współpracy powinny zmierzać w kierunku rozwoju infrastruktury turystycznej. Duży nacisk położony zostanie na inwestycje związane z rozwijaniem istniejących i potencjalnych uzdrowisk. Poprawa sytuacji w tej dziedzinie pozwoliłaby także na zmniejszenie problemu marginalizacji wynikającej z bezrobocia.

Ważnymi zagadnieniami w ramach tego tematu, wokół których będą koncentrowały się konkretne działania to:

współpraca w dziedzinie turystyki, sportu i rekreacji,

nauka języków obcych: polskiego i słowackiego,

wymiana informacji i danych w celu rozwoju turystyki transgranicznej,

rozwój eko- i agroturystyki,

produkty turystyki regionalnej.

Temat współpracy 2.2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

W ramach tego tematu współpracy przewiduje się realizację wspólnych działań, mających na celu ochronę różnych gatunków roślin i zwierząt, a także przygotowanie wspólnych programów ochrony przyrody oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Temat współpracy 2.3: Projekty sieciowe

Działania podejmowane w ramach tego tematu będą miały formę sieci współpracy nawiązywanej pomiędzy współpracującymi ze sobą instytucjami, zarówno po stronie polskiej, jak i słowackiej. Sieci te będą konkretyzacją dotychczasowej współpracy instytucji, która prowadzona jest już od dłuższego czasu, jednak formalnie nie istniały dotychczas instrumenty finansowe wspierające kooperację w takiej formie.

Sieci zawiązywane w ramach tego tematu będą sieciami tematycznymi, które dotyczyć będą m.in. współpracy gospodarczej, edukacyjnej, kulturalnej, a także współpracy dotyczącej bezpieczeństwa po obu stronach granicy. Sieci umożliwiały będą wymianę informacji, lepszą współpracę i tworzenie nowych instytucjonalnych struktur współpracy transgranicznej. Rezultatem podejmowanych działań powinno być tworzenie nowych rozwiązań, strategii i polityk.

Sieć mogą zawiązać, co najmniej trzy podmioty (w tym jeden partner zagraniczny), z których jeden będzie partnerem wiodącym odpowiedzialnym za zarządzanie projektem oraz realizowaną w jego ramach siecią współpracy.

Działania, które będą wspierane w ramach tego priorytetu to:

wspieranie rozwoju sieci współpracy polityków, ekonomistów i cywilów, którzy zajmą się poszczególnymi działaniami tematycznymi na terenie wspieranych regionów,

rozwój wspólnych usług edukacyjnych,

wspólne systemy rozwoju rynku pracy i świadczeń socjalnych,

rozwój transgranicznej współpracy pomiędzy instytucjami biznesowymi oraz instytucjami zajmującymi się badaniami i rozwojem,  

wspieranie transgranicznego rozwoju działań przemysłowych i grup przemysłowych,

wspieranie rozwoju nowych produktów i lepsze zarządzanie turystyką, kulturą i tradycyjnym rzemiosłem,

inwestycje w transgraniczną infrastrukturę turystyczną,

organizacja wspólnych transgranicznych przedsięwzięć turystycznych i kulturowych,

wspieranie w tworzeniu wspólnych produktów kulturowych, turystycznych i tradycyjnego rzemiosła,

wspieranie wspólnego systemu ratownictwa,

rozwój i wdrażanie wspólnych usług elektronicznych.

 

Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

Głównym celem priorytetu jest promowanie lokalnych inicjatyw i ustalenie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach “ludzie dla ludzi”.

Działania, które będą wspierane w ramach tego priorytetu to:

wzmocnienie współpracy,

odnowienie i podtrzymanie tradycji regionalnych i kulturalnych,

rozwój zasobów ludzkich i edukacji,

rozwój wspólnych transgranicznych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji, sportu i kultury,

wspieranie w tworzeniu wspólnych produktów kulturowych, turystycznych i tradycyjnego rzemiosła,

wspieranie małych projektów małych infrastrukturalnych.


Priorytet 4: Pomoc techniczna

Głównym celem priorytetu jest zapewnienie wdrożenia, zarządzania, promocji, monitoringu i kontroli programu.

Działania, które będą wspierane w ramach tego priorytetu to:

przygotowanie materiałów do wyboru projektu, ich rozpatrzenie i ciągły monitoring realizacji,

zarządzanie programem,

przygotowanie zebrań Komitetu i Podkomitetu Monitorującego,

weryfikacja i kontrola działań w miejscu ich realizacji,

działanie sytemu monitoringu zaprojektowanego dla zarządzania programem, ciągły monitoring i ocena,

konsultacje z kandydatami podczas przygotowania projektu,

informowanie i publikowanie zgodnie z art. 46 Rozporządzenia (ES) Nr 1260/1999,

przeprowadzanie szkoleń w celu realizacji struktur,

ocena programu,


BUDŻET PROGRAMU

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz współfinansowany przez partnerów i uczestników krajowych.

Łączny budżet programu w latach 2007-2013 wynosi 187 689 060 Euro, w tym środki EFRR to 159 535 701 Euro. Wysokość alokacji polskiej środków EFRR wynosi 88,02 mln EUR.

Wysokość dofinansowania projektów

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polscy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Środki EFRR będą przekazywane w postaci refundacji.


POTENCJALNI BENEFICJENCI

Potencjalni beneficjenci Programu to:

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

jednostki administracji państwowej i jednostki samorządowe utworzone w celu zapewnienia usług publicznych, organizacje pozarządowe non profit, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top