Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

PROGRAM REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2007-2013

Program Region Morza Bałtyckiego (BSR) 2007-2013 jest realizowany w ramach celu 3. polityki spójności Unii Europejskiej – Europejska Współpraca Terytorialna. Opiera się on na doświadczeniach dwóch poprzednich programów wspierających współpracę transnarodową w regionie Morza Bałtyckiego – Inicjatywy Wspólnotowe „INTERREG II C”  (1997-1999) i „Program Sąsiedztwa INTERREG III B” (2000-2006).

Najważniejszym celem strategicznym Programu Region Morza Bałtyckiego jest wsparcie rozwoju zrównoważonego, konkurencyjnego i terytorialnie zintegrowanego regionu Morza Bałtyckiego poprzez łączenie potencjałów ponad granicami. Tym samym Program realizuje cele zawarte w strategiach z Lizbony i Göteborga.

 

OBSZAR WSPARCIA 

Obszar kwalifikowany obejmuje całe terytorium Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji oraz północne części Niemiec (Landy: Berlin, Brandenburgia, Brema, Hamburg, Meklemburgia Pomorze Przednie, Szlezwik-Holsztyn i Dolna Saksonia – tylko region NUTS II Lüneburg), jako państwa członkowskie UE. Do obszaru objętego programem należą także kraje sąsiadujące – Norwegia (cały kraj), Rosja (Sankt Petersburg i otaczający go Okręg Leningrad, Republikę Karelii, Okręg Kaliningradu, Murmańsk, Nowogród i Psków; dla projektów dotyczących regionu Morza Barentsa przewidywana jest współpraca z Okręgiem Archangielska, Republiką Komi i Nienieckim Okręgiem Autonomicznym) i Białoruś (cały kraj).

 

 PRIORYTETY 

P1. WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI

P2. ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA DOSTĘPNOŚĆ

P3. MORZE BAŁTYCKIE JAKO WSPÓLNY ZASÓB

P4. PROMOWANIE ATRAKCYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI MIAST I REGIONÓW

Priorytet pierwszy jest skoncentrowany na generowaniu, wspieraniu i rozpowszechnianiu innowacji w regionie. Jest on poświęcony kluczowym innowacjom w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych, ale także wybranym innowacjom nie technicznym, takim jak usługi biznesowe, projektowanie. Działania będą ukierunkowane na wydajność źródeł innowacji i ich związki z MŚP, na ułatwianie transnarodowego transferu technologii i wiedzy, jak również na zwiększanie możliwości generowania i absorbowania wiedzy przez społeczne grupy obywateli. Priorytet ten będzie także, szczególnie w kontekście współpracy z Rosją i Białorusią, wspierał działania ukierunkowane na zwiększenie społeczno-gospodarczego rozwoju na poziomie regionalnym.

Drugi priorytet jest poświęcony poprawie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności regionu Morza Bałtyckiego. Wspierane będą działania ukierunkowane na promowanie i przygotowywanie wspólnych transnarodowych rozwiązań w zakresie transportu oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT), w szczególności takich, które przezwyciężą bariery funkcjonalne stojące zarówno przed rozpowszechnianiem innowacji, jak i przepływami transportowymi. Ważnym kierunkiem wsparcia jest także dalsza integracja już istniejących strategicznych stref rozwoju, znajdujących się wzdłuż transnarodowych korytarzy transportowych w BSR, jak również tworzenie nowych połączeń transnarodowych.

Trzeci priorytet koncentruje się na zanieczyszczeniu środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego w szerszych ramach zrównoważonego zarządzania zasobami morskimi. Wspiera on działania mające na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń i ich wpływu na środowisko morskie. Szczególny nacisk kładziony jest na zwiększenie bezpieczeństwa na morzu. Wspierane są działania mające na celu zintegrowany rozwój obszarów nadbrzeżnych w BSR w kontekście tendencji do zmiany klimatu.

Czwarty priorytet promuje współpracę regionów stołecznych, miast i obszarów wiejskich zwiększającą ich atrakcyjność dla mieszkańców i inwestycji. Przedstawia on programy działania i polityki na poziomie całego regionu, mające na celu uczynienie z miast i regionów bardziej konkurencyjnych motorów rozwoju gospodarczego. Jednocześnie promowane będą projekty, które wzmacniają partnerstwo pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi oraz wspierają transformację gospodarczą obszarów regionu, które są słabiej zaludnione i w których dominują mniejsze i rzadsze osiedla. Szczególną cechą w ramach tego priorytetu są wspólne działania poświęcone kwestiom społecznym w ramach rozwoju regionalnego i miejskiego, jak również zarządzaniu i tworzeniu możliwości w sektorze publicznym. Działania te będą promowane wyłącznie w projektach współpracy z Rosją i Białorusią.

 

BUDŻET

Dostępne środki:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 208 mln EUR
 • Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) - 8,8 mln EUR
 • Narodowy wkład Norwegii - 6 mln EUR
 • Wkład strony polskiej do wspólnego budżetu na lata 2007-2013  wynosi ok. 47,7 mln EUR
 • do 75% kwalifikowalnych kosztów dla partnerów z Danii, Niemiec, Szwecji oraz Finlandii ze środków EFRR
 • do 85% kosztów kwalifikowalnych dla partnerów z Estonii, Litwy, Łotwy i Polski ze środków EFRR
 • do 50% kosztów kwalifikowalnych dla partnerów z Norwegii
 • do 90% kosztów kwalifikowalnych dla partnerów z Rosji i Białorusi ze środków EISP
 • władze publiczne (centralne, regionalne i lokalne i ich związki),
 • instytucje badawcze i szkoleniowe,
 • fundacje,

  

POTENCJALNI BENEFICJENCI

Kwalifikującymi się beneficjentami programu są:

Prywatne (komercyjne) organizacje mogą uczestniczyć w projektach jako partnerzy dodatkowi z własnym wkładem finansowym.

Przynajmniej trzech partnerów z przynajmniej trzech różnych krajów objętych Programem tworzy partnerstwo.

Back to top