Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

„Monitorowanie jakości wody surowej wykorzystywanej do produkcji wody pitnej i rekreacyjnej pod kątem zagrożeń chemicznych i mikrobiologicznych, w tym czynników wywołujących choroby zakaźne będące następstwem działalności człowieka”

Partner Wiodący: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Partner Projektu: Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom Obwodu Lwowskiego Ministerstwa Zdrowia Ukrainy

Wartość dofinansowania: 2 270 436,30 EUR

Cel projektu: monitorowanie zanieczyszczeń powstałych na skutek działalności człowieka w wodzie surowej wykorzystywanej do produkcji wody pitnej oraz wód produkcyjnych i powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych. W ramach projektu zakupiony zostanie m.ni  specjalistyczny sprzęt laboratoryjny i pomiarowy oraz materiały chemiczne. Przeprowadzony zostanie szereg badań i eksperymentów.

 

"FABRICS - Leśny Amulet: Budowanie Odpornego i Innowacyjnego Rozwiązania Kontroli Pożarów"

Partner Wiodący: Organizacja pozarządowa Fundacja dla Rozwoju Inicjatyw Publicznych,  Partnerzy projektu: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Państwowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Oddziału Głównego Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy w Iwano-Frankowsku

Wartość dofinansowania: 2 135 635,64 EUR

Cel projektu: połączenie nowoczesnych metodologii, technologii i podejść ekosystemowych w celu zwiększenia efektywności wspólnego zapobiegania, wykrywania, monitorowania i gaszenia pożarów lasów przez partnerów ukraińskich i polskich w obszarze transgranicznym.

W ramach projektu przewidziana jest m.in. utworzenie  ratownictwa i koordynacji transgranicznych działań ratowniczych mających na celu zwalczanie zagrożeń środowiskowych, w Tarnobrzegu oraz zakup wyposażenie i wozów gaśniczych dla straży pożarnej w Iwano-Frankowsku. Wspólne szkolenia i treningi.

 

„Transgraniczny rozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – Dobra Woda Tyczyn-Pustomyty”

Partner Wiodący: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o., Partner Projektu: Przedsiębiorstwo Miejskie „Pustomytyvodokanal” Urzędu Miasta Pustomyty

Wartość dofinansowania: 1 064 303,33 EUR

W ramach projektu przewidziano budowę wodociągów: w Borku Starym i Kielnarowej (1800m), w Borku Starym-Pustkach (2000m) oraz po stronie ukraińskiej w Pustomytach (1200m), budowę kanalizacji sanitarnej w części wsi Kielnarowa, modernizacja przepompowni ścieków w Tyczynie i Pustomytach.

 

„Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska Karpat poprzez rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - integrowanie gmin uzdrowiskowych Solina i Schodnica w walce o czyste środowisko”

Partner Wiodący: Gmina Solina, Partner Projektu: Miasto Schodnica

Wartość dofinansowania: 2 234 991,12 EUR

W ramach projektu planowana jest m.in. budowa sieci kanalizacji sanitarnej (6,228 km) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we wsi Werlas oraz przebudowa 3,7 km wodociągu w Schodnicy.

 

„Woda jest źródłem życia – zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego Karpat w gminach Olszanica i Wielkie Berezne poprzez poprawę gospodarki ściekowej”

Partner Wiodący: Gmina Olszanica, Partner Projektu: Rada Wsi Wielkie Berezne

Wartość dofinansowania: 2 227 215,20 EUR

W ramach projektu planowana jest m.in. budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Olszanica wraz z przyłączami i towarzyszącą infrastruktura i zaplecze technicznym o łącznej długości 6277,92 m. oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielkie Bereznie wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą i zaplecze technicznym o łącznej długości około 5584 m oraz trzy przepompownie ścieków.

 

 

„PACT – Partnerstwo na rzecz Czystszego Jutra. Transgraniczny projekt poprawy zrównoważonej gospodarki ściekowej w Jarosławiu i Zaleszczykach:

Partner Wiodący:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Partner Projektu: Przedsiębiorstwo Miejskie "zaleszczyki Vodokanal"

Wartość dofinansowania: 2 466 499,02 EUR

W ramach projektu zakłada się m.in budowę około 8.700 m sieci kanalizacyjnej w Jarosławiu oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Zaleszczykach.

 

„Ochrona zasobów wodnych poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej jako wspólne wyzwanie Gminy Lesko i Miasta Chust w walce o czyste środowisko”

Partner Wiodący: Gmina Lesko, Partner Projektu: Miasto Chust

Wartość dofinansowania: 2 150 131,38 EUR

W ramach projektu przewidziana jest m.in. budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (1,545 m.) oraz modernizacja 4 przepompowni ścieków w gminie Lesko oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w Wielkim Bereznym.

 

„Czysta woda - rozwój zrównoważonej gospodarki wodnej w obszarze transgranicznym

Partner Wiodący: Gmina Bukowsko, Partner Projektu: Miasto Rudki

Wartość dofinansowania: 1 919 716,91 EUR

Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Bukowsko  (4086 m.) oraz w miejscowości Rudki po stronie ukraińskiej (2513 m.)

 

„Nowe historyczne życie parków w Wiśniowcu i Tarnobrzegu”

Partner Wiodący: Miasto Tarnobrzeg, Partner Projektu: Rezerwat Narodowy "Zamki Tarnopolszczyzny"

Wartość dofinansowania: 882 503,71 EUR

Głównym celem projektu jest poprawa stanu ekologicznego zabytkowych parków zabytkowych parków w Tarnobrzegu (Stary Dzików) i Wiśniowcu. Projekt zakłada szereg działań „miękkich”: konferencji,  kampanii ekologicznych, przygotowanie koncepcji/analiz/studiów, opracowanie planów rewitalizacji parków, sporządzenie dokumentacji fotograficznej, itp.

 

„Młodzież karpacka dla eko inteligentnej edukacji”

Partner Wiodący:  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki, Magurski Park Narodowy, Zakarpacka Agencja Rozwoju Regionalnego, Państwowy Uniwersytet w Użgorodzie, Użański Partk Narodowy

Wartość dofinansowania: 1 632 830,51 EUR

Projekt Zakłada m.in. stworzenie interaktywnej centrum edujkacyjnego oraz ścieżki przyrodniczej w Jarosławiu, interaktywnego centrum nauk przyrodniczych w Użańskim Parku Narodowym, centrum wystawienniczego na Uniwersytecie w Użhorodzie, organizację wydarzeń, warsztatów,  obozów młodzieżowych, audyt ekosystemów w parkach narodowych, publikację folderów i albumów.

 

„Dzika przyroda w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej natury oraz bioróżnorodności w Łucku i Rzeszowie”

Partner Wodący: Miasto Łuck, Partner projektu: Miasto Rzeszów

Wartość dofinansowania: 1 200 308,42 EUR

Celem projektu jest zwiększenie ochrony i promocji dzikiej przyrody oraz różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie poprzez wdrażanie transgranicznych rozwiązań rewitalizacji obszarów przyrodniczych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej.

W ramach projektu zostanie m.in. utworzony park przyrodniczy na brzegu rzeki Styr w Łucku. W Rzeszowie podjęte zostaną działania ochronne w rezerwacie „Lisia Góra” i jego otulinie.

 

„Parki miejskie mają znaczenie – nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie”

Partnew Wiodący: Miasto Iwano_Frankowsk, Partner projektu: Miasto Rzeszów

Wartość dofinansowania: 1 052 988,75 EUR

Celem projektu jest opracowanie nowego, zrównoważonego podejścia do zarządzania zielenią miejską. Projekt zakłada m.in. opracowanie planu strategicznego dla zarządzania zielenią w Iwano-Frankowsku i Rzeszowie, który będzie służyć jako model poprawy zielonej infrastruktury. Infrastruktury dwóch parków miejskich – Parku Mołodiżnego w IF i parku

na osiedlu Słocina w Rzeszowie – jako strefy pilotażowe zostaną wykorzystane do wdrożenia nowego wypracowanego w ramach podejścia do zarządzania.

Back to top