Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Newsletter logo

 

Newletter, lipiec 2022

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącym wdrażania programów współpracy terytorialnej w miesiącach maj-czerwiec 2022.

 

Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020


Pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Rzeszowie promowali Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 i realizowane w jego ramach projekty w trakcie wydarzeń realizowanych w ramach projektów, imprez plenerowych na terenie Podkarpacia oraz na III Słowacko-Polskim Forum w Bardejovskich Kupelach :
https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci-punktu/1089-promocja-programu-podczas-konferencji-projektu-w-rzeszowie
https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci-punktu/1096-i-dzien-bieszczadzki-przystanek-przemysl-na-przemyskim-rynku
https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci-punktu/1103-majowka-na-wilczaku
https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci-punktu/1105-regionalny-punkt-kontaktowy-w-rzeszowie-na-iii-slowacko-polskim-forum

Kontynuowane są prace związane z przygotowaniem nowego programu na lata 2021-2027.

W dniach 1-2 czerwca 2022 r. Grupa Robocza spotkała się w Spiskiej Nowej Wsi na Słowacji, by omówić pierwsze części przygotowywanego podręcznika programu. W dniach 12 maja w Krakowie oraz 24 czerwca w Bielsku-Białej spotkała się Podgrupa Robocza ds. Funduszu Małych Projektów, tematem spotkań było m.in. zarządzanie małymi projektami i kwestie dotyczące budżetu i rozliczeń finansowych.

5 czerwca 2022 r. w miejscowości Bardejovske Kupele na Słowacji odbyło się III Forum Słowacja- Polska, pod tematem przewodnim Współpraca – kluczem do dobrosąsiedzkich relacji i pomyślnej przyszłości. Więcej informacji: https://pl.plsk.eu/-/relacja-z-iii-forum-slowacja-polska


Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oraz Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

Ponad 50 studentów wzięło udział w zajęciach "Wędrownej Akademii PBU", które odbyły się 12 maja na Uniwersytecie Rzeszowskim. Więcej na stronie programu: https://www.pbu2020.eu/pl/news/2572

Dodatkowe finansowanie dla Beneficjentów Programu na działania pomocowe na rzecz Ukrainy i Ukraińców. Program PBU uruchomił dodatkowe finansowanie do wykorzystania przez Beneficjentów projektów na działania pomocowe. Dodatkowe finansowanie dotyczy trwających projektów, których sytuacja finansowa i rzeczowa pozwala na poszerzenie zakresu działań i zwiększenie wartości grantu w ramach przewidzianych przez podręczniki Programu. Więcej na stronie programu: https://www.pbu2020.eu/pl/news/2563

W dniach 16 maja – 6 czerwca trwały konsultacje publiczne projektu programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Więcej informacji: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/konsultacje-programow/programu-wspolpracy-transgranicznej-interreg-next-polska-ukraina-2021-2027/

Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 został złożony do Komisji Europejskiej w dniu 30.06.2022: https://www.pbu2020.eu/pl/news/2608

 

 

Interreg Europa Środkowa

Projekty Interreg Europa Środkowa 2014-2020 uczą, jak wspierać uchodźców z Ukrainy.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, program uruchomił nową stronę informacyjną poświęconą ponadnarodowym rozwiązaniom wspierającym uchodźców. Na niej pokazane są najistotniejsze rezultaty projektów związanych z zarządzaniem uchodźcami, uporządkowane w czterech różnych kategoriach. W formie wizualnej "mapy historii" zebrane zostały także lokalne inicjatywy prowadzone w konkretnych miejscach.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

W dniach 28-29 kwietnia br. odbyło się we Włoszech pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego. Podczas spotkania zatwierdzono: regulamin KM, podręcznik programu, ogłoszenia naborów, wyniki oceny formalnej projektów pierwszego naboru. Wspólny Sekretariat poinformował o zgłoszeniu do KE schematu udzielania pomocy publicznej w ramach GBER 20 (SA.102518). Omówiono wnioski z raportu z ewaluacji programu 2014-2020 oraz założenia strategii kapitalizacji. Członkowie KM zapoznali się z działaniami Instytutu Innowacji i Technologii – w zakresie mobilności miejskiej (www.eiturbanmobility.eu). Celem prezentacji było zbadanie możliwego obszaru programu Interreg Europa Środkowa z Instytutem.

Kolejne posiedzenie KM odbędzie się w Polsce 13-14 września br. Zostanie wtedy podjęta decyzja o tym, które projekty przechodzą do drugiego etapu oceny merytorycznej. Członkowie KM zatwierdzą projekty do dofinansowania na spotkaniu 15-16 grudnia br.

Proces oceny wniosków złożonych w pierwszym naborze Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

Pierwszy nabór projektów zakończył się 23 lutego 2022 roku. Złożono w nim 280 wniosków aplikacyjnych.
Wnioski, kompletne pod względem formalnym przeszły do pierwszego etapu oceny, polegającej na sprawdzeniu istotności i adekwatności projektu oraz partnerstwa, które ma wspólnie podejmować zadania projektowe. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu oceny nastąpi w połowie września 2022 roku podczas obrad Komitetu Monitorującego program. Komitet zdecyduje, które projekty przejdą pełną ocenę jakościową. Rozstrzygnięcie naboru i wybór projektów do wsparcia ze środków programu nastąpi w grudniu 2022 roku.

Więcej informacji na stronie programu

Projekty Interreg Europa Środkowa pomagają w transformacji energetycznej.

W marcu 2022 roku, krótko po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę, Komisja Europejska ogłosiła plan uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 rokiem. W całej Europie Środkowej władze lokalne i regionalne zmagają się transformacją energetyczną.
Często stają one przed podobnymi wyzwaniami, dlatego zebrano najlepsze narzędzia i wskazówki z naszych projektów, które mogą pomóc w przejściu na czystą energię. Są to łatwo dostępne i możliwe do przyjęcia rozwiązania, które pomogą regionom i miastom stać się bardziej efektywnymi energetycznie i mniej zależnymi od paliw kopalnych.
Obejmują one między innymi:

zestaw narzędzi dotyczących zintegrowanych instrumentów finansowych dla rozwiązań energooszczędnych,

- strategie i plany działania na rzecz lepszego planowania energetycznego oraz

- inteligentne rozwiązania w zakresie wprowadzania stref niskiej emisji.

Rozwiązań jest znacznie więcej, a Program Interreg Europa Środkowa stale aktualizuje tę stronę, zamieszczając na niej dodatkowe informacje z projektów.

 

Interreg Region Morza Bałtyckiego

Zakończył się nabór na projekty główne.

Nabór na projekty główne w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 zakończył się 26 kwietnia 2022 r. Złożono 98 wniosków o dofinansowanie, w tym 11 złożyli polscy partnerzy wiodący.
W sumie, partnerstwa utworzyło aż 987 partnerów z obszaru objętego programem oraz dwóch spoza tego obszaru. Największa liczba partnerów pochodzi z Finlandii, Łotwy i Polski. 30% to partnerzy, którzy nigdy nie brali udziału w programie Region Morza Bałtyckiego. Ponadto około 40% wnioskodawców z Danii i Polski nie brało wcześniej udziału w żadnych innych programach Interreg.

Najczęściej rolę partnera wiodącego pełnią organizacje edukacyjne i badawcze (53), a także lokalne, regionalne i krajowe władze publiczne (29). Najwięcej projektów - 41 - złożono w trzecim priorytecie programu: Społeczeństwa neutralne dla klimatu.

Wszystkie złożone wnioski projektowe przechodzą obecnie proces sprawdzania dopuszczalności i oceny. Następnie Komitet Monitorujący Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego wybierze najlepsze pomysły na projekty do dofinansowania. Decyzja w tej sprawie spodziewana jest we wrześniu 2022 roku.

Interaktywna mapa projektów Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

Zachęcamy do zapoznania się z interaktywną mapą projektów zrealizowanych w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Dzięki swojej interaktywności, mapa pozwala na:
• wybór konkretnego kraju lub regionu,
• filtrowanie projektów według priorytetów programu,
• filtrowanie projektów według ich akronimów,
• pokazanie wszystkich partnerów projektów lub tylko partnerów wiodących,
• ukazanie sieci partnerów danego projektu,
• możliwość bezpośredniego przejścia do szczegółowego opisu projektu.

Komisja Europejska zatwierdziła program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

2 czerwca 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”.
W programie uczestniczy 9 państw: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja oraz Norwegia.
Program jest skierowany do władz i instytucji publicznych, organizacji wspierających biznes, wyspecjalizowanych agencji oraz dostawców infrastruktury i usług publicznych, jako głównych podmiotów odpowiedzialnych za transformację w kierunku odporniejszego i bardziej innowacyjnego regionu.
Pierwsze nabory projektów zostały zakończone. W połowie czerwca Komitet Monitorujący wybierze do wsparcia projekty małe, a we wrześniu projekty główne.
Więcej informacji o programie:
• w języku polskim na stronie Europejskiej Współpracy Terytorialnej
• w języku angielskim na oficjalnej stronie programu

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Wyniki naboru małych projektów.

W dniach 14-15 czerwca 2022 roku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Podczas spotkania wybrano do dofinansowania 17 małych projektów. Czterema z nich zarządzają polskie instytucje. W zatwierdzonych projektach weźmie udział 18 partnerów z Polski. Połowa z nich po raz pierwszy bierze udział w programie. Pierwszy nabór małych projektów trwał od 8 lutego do 30 marca 2022 roku. Złożono w nim 42 wnioski projektowe. Komitet Monitorujący wybrał do dofinansowania po pięć projektów w priorytetach 1 - "Innowacyjne społeczeństwa" i 2 - "Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody" oraz siedem projektów w priorytecie 3 - "Społeczeństwa neutralne dla klimatu".
Więcej informacji na stronie programu.

Nowy Podręcznik Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

W związku z zatwierdzeniem przez Komitet Monitorujący zmian w Podręczniku Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, informujemy, że zaktualizowany podręcznik w wersji angielskiej znajduje się na oficjalnej stronie programu – Programme Manual. Dostępna również polską wersję podręcznika, która ma charakter pomocniczy. Podręcznik w języku polskim znajduje się w zakładce programu.
Większość zmian w podręczniku była spowodowana zawieszeniem udziału Rosji i Białorusi w programie. Dostosowano dokument do obecnego obszaru objętego wsparciem w ramach programu. Doprecyzowano również, że koszty przygotowawcze są częścią budżetu w małych projektach oraz dokonano korekt w
rozdziale I.4. 

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanym podręcznikiem.

 

 

Interreg Europa

Podsumowanie pierwszego naboru wniosków - Podkarpacie na 1 miejscu wśród polskich regionów!

Pierwszy nabór wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027 trwał od 4 kwietnia do 31 maja 2022 roku. Wspólny Sekretariat (Lille, Francja) otrzymał 134 propozycje projektowe.
Najliczniej w projektach uczestniczą instytucje z Włoch (156), Hiszpanii (150) i Grecji (94). Polska zajmuje szóste miejsce pod względem liczby zaangażowanych partnerów (75).
W projektach jest reprezentowanych czternaście polskich województw. Najwięcej partnerów jest z województwa podkarpackiego (23) oraz województwa mazowieckiego (15). Polscy partnerzy reprezentują, między innymi, władze regionalne oraz władze lokalne, agencje, fundacje i instytuty. Pięć polskich instytucji pełni rolę aplikanta wiodącego (odpowiada za przygotowanie i złożenie całego wniosku). Łącznie polscy partnerzy ubiegają się o ponad 9 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W nadchodzących tygodniach Wspólny Sekretariat poinformuje aplikantów wiodących o rezultatach oceny kwalifikowalności. Wnioski, które spełnią kryteria kwalifikowalności będą przedmiotem oceny merytorycznej. Sekretariat planuje zakończenie oceny merytorycznej w grudniu 2022 roku.
Podsumowanie naboru jest dostępne na Portalu Interreg Europa, prowadzonym przez Wspólny Sekretariat w roboczym języku programu – po angielsku.

Program Interreg Europa zatwierdzony przez Komisję Europejską

5 lipca 2022 roku Komisja Europejska decyzją wykonawczą zatwierdziła program Interreg Europa [Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 5.7.2022r. zatwierdzająca program współpracy „Interreg Europa” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) we wszystkich państwach członkowskich, z udziałem Norwegii i Szwajcarii CCI 2021TC16RFIR001].
Zatwierdzony program Interreg Europa – dokument w języku angielskim, który jest roboczym językiem programu i projektów.
Zaktualizowane polskie robocze tłumaczenie programu

 

 

Newsletter, maj 2022

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącym wdrażania programów współpracy terytorialnej w miesiącach marzec-kwiecień 2022.

 

Program Interreg V-A Polska-Slowacja:

10 marca 2022 r. Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów zgodził się na przystąpienie Polski do Programu Interreg Polska — Słowacja 2021–2027.

Program będzie wpierał:

- przystosowanie do zmian klimatu oraz wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody – bioróżnorodność,
- modernizację dróg oraz elektromobilność w dojazdach do atrakcji turystycznych,
- rolę kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych na pograniczu,
- efektywność instytucji publicznych,
- małe projekty people-to-people (budowanie wzajemnego zaufania).

Po polskiej stronie program będzie realizowany w przygranicznym pasie województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Wkrótce zostanie przekazany Komisji Europejskiej do zatwierdzenia. Programem zarządza Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a słowackie Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji jest przyszłą Instytucją Krajową programu.

Więcej informacji o programie na stronie: https://pl.plsk.eu/program-2021-2027#

Projekt Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja na lata 2021-2027 został złożony w dniu 25.03.2022 do Komisji Europejskiej.

Warsztaty Grupy Roboczej PL-SK 2021-2027

W dniach 30-31 marca 2022 r., w Zakopanem, odbyły się warsztaty Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska−Słowacja 2021−2027.

Warsztaty dotyczyłu konsultacji społecznych projektów oraz tematu turystyki kulturowej w nowym programie. Dodatkowo, przedstawiciele KE przedstawili wymagania związane z nowym europejskim Bauhausem, zieloną i cyfrową transformacją, Europejskim Zielonym Ładem oraz trwałością projektów.

Nowy newsletter Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

kwietniowy numer newslettera

 

Program Polska-(Białoruś)-Ukraina:

Zawieszenie współpracy z Białorusią

Na podstawie zaleceń otrzymanych od Komisji Europejskiej, Instytucja Zarządzająca Programem zawiesiła wszelkie płatności (zaliczki lub refundacje) dla beneficjentów z Białorusi, w związku z zaangażowaniem władz białoruskich w wojnę przeciwko Ukrainie. Więcej informacji.

Informacja o dalszej realizacji projektów PBU

Po rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę wspieranej przez Białoruś oraz zgodnie z decyzją Rady Europejskiej o zawieszeniu współpracy z Rosją i Białorusią, w Brukseli odbyło się spotkanie mające na celu zbadanie możliwości kontynuowania realizacji programów współpracy transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. W rezultacie ustalono, że polscy i ukraińscy beneficjenci mogą kontynuować działania w ramach projektów.

Polskim i ukraińskim beneficjentom wiodącym oraz polskim i ukraińskim partnerom w tych projektach zaleca się kontynuowanie realizacji projektów. Jednocześnie, w przypadku, gdy którykolwiek z beneficjentów/partnerów nie jest w stanie kontynuować realizacji projektu transgranicznego PBU w obecnej formie, taka informacja powinna być niezwłocznie przekazana do Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

WST będzie kontaktować się z polskimi partnerami realizującymi działania w projektach z białoruskimi beneficjentami wiodącymi w celu zebrania informacji o możliwym sposobie postępowania i koniecznych modyfikacjach kontraktów.

Instytucja Zarządzająca, we współpracy z Komisją Europejską, pracuje nad kompleksowym rozwiązaniem, które umożliwi prawidłową realizację zaplanowanych działań przez wszystkich polskich i ukraińskich partnerów projektu.

WST kontynuuje swoją regularną pracę z projektami, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania kluczowych procesów programu, w tym kontroli dokumentów, monitoringu i sprawozdawczości.

Rozpoczęły się prace nad nowym programem Polska-Ukraina 2021-2027

Celem Wspólnego Komitetu Programującego jest jak najszybsze przekazanie dokumentu do akceptacji Komisji Europejskiej (KE). Jest to również rekomendacja KE dla Instytucji Zarządzającej i jej woli przyjęcia nowego Programu jeszcze w tym roku. W marcu i kwietniu zorganizowano konsultacje z przedstawicielami obu krajów zaangażowanych w prace Wspóllnego Komitetu Programującego, aby przejść do kluczowych decyzji i przygotować dokument do konsultacji społecznych. Rekomendacje strony polskiej i ukraińskiej zostały uwzględnione i odzwierciedlone w dokumencie.

Po zatwierdzeniu prze Komitet projekt Programu zostanie poddany trwającym 3 tygodnie konsultacjom społecznym, podczas których zostaną zebrane i przeanalizowane uwagi do Programu. Wspólny Sekretariat Techniczny przygotuje raport z konsultacji społecznych, a Wspólny Komitet Programujący zostanie ponownie poproszony o zatwierdzenie Programu z ewentualnymi poprawkami przed jego złożeniem do Komisji Europejskiej.

 

Interreg Europa Środkowa 2021-2027

23 marca br. Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 – jako pierwszy program Interreg z udziałem Polski oraz jako pierwszy z programów transnarodowych.

Więcej informacji na ten temat na stronie programu

 

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Nabór na projekty główne w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 zakończył się 26 kwietnia 2022 r. Złożono 98 wniosków o dofinansowanie, w tym 11 złożyli polscy partnerzy wiodący.

W sumie, partnerstwa utworzyło aż 987 partnerów z obszaru objętego programem oraz dwóch spoza tego obszaru. Największa liczba partnerów pochodzi z Finlandii, Łotwy i Polski. 30% to partnerzy, którzy nigdy nie brali udziału w programie Region Morza Bałtyckiego. Ponadto około 40% wnioskodawców z Danii i Polski nie brało wcześniej udziału w żadnych innych programach Interreg.

Najczęściej rolę partnera wiodącego pełnią organizacje edukacyjne i badawcze (53), a także lokalne, regionalne i krajowe władze publiczne (29). Najwięcej projektów - 41 - złożono w trzecim priorytecie programu: Społeczeństwa neutralne dla klimatu.

Wszystkie złożone wnioski projektowe przechodzą obecnie proces sprawdzania dopuszczalności i oceny. Następnie Komitet Monitorujący Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego wybierze najlepsze pomysły na projekty do dofinansowania. Decyzja w tej sprawie spodziewana jest we wrześniu 2022 roku.

Równolegle trwa ocena wniosków dla małych projektów. Decyzja o wyborze małych projektów spodziewana jest w czerwcu 2022 roku.

 

Program Interreg Europa 2021-2027

Trwa pierwszy nabór projektów w ramach Programu Intereg Europa 2021-2027. Więcej informacji można znaleźc na stronie programu oraz aktualnościach na stronie ewt.podkarpackie.pl. 

Zapraszamy do bieżącego śledzenia naszego serwisu poświęconego programom współpracy terytorialnej

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Newsletter marzec 2022

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącym wdrażania programów współpracy terytorialnej w miesiącach styczeń-luty 2022.

 

Program Interreg V-A Polska-Slowacja:

 

Wspólny Sekretariat Techniczny przygotował dwujęzyczną publikację „Wspólnie rozwijamy pogranicze. Projekty programu Interreg Polska-Słowacja”, w której przedstawiono efekty wybranych projektów realizowanych ze wsparciem programu.

W publikacji znaleźć można inicjatywy rowerowe, turystyczne, projekty z obszaru dziedzictwa kulturowego, a także drogowe i edukacyjne. Publikację zwieńcza informacja na temat rezultatów całego programu.

Link do publikacji: Wspólnie rozwijamy pogranicze

 

Opublikowano film o efektach 10 projektów realizowanych na terenie województwa podkarpackiego przez beneficjentów podkarpackich i partnerów z kraju preszowskiego, przygotowany przez Regionalny Punkt Kontaktowy w Rzeszowie.

Filmy

 

Do użytku oddano zmodernizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 993. Inwestycja została ukończona w ramach realizacji projektu "Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidník, Stropkov i Jasło"..

Więcej informacji.

 

Euroregion Karpacki: styczniowy numer newslettera

 

Bezpłatny kurs online (MOOC- Massive Open Online Course) na temat Interreg i współpracy terytorialnej w Europie. Kurs ma na celu przede wszystkim:podnieść świadomość Europejczyków na temat współpracy terytorialnej w Europie oraz promować wiedzę o współpracy terytorialnej wśród uczelni wyższych i instytucji badawczych. Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Udział jest bezpłatny. Pierwszy termin kursu: od 7.03.2022 r. do 24.04.2022 r.

Rejestracja już się rozpoczeła i odbywa się na stronie: http://interregmooc.csd.auth.gr/mooc/

 

Program Polska-Białoruś-Ukraina:

 

Modyfikacja Programu na lata 2021-2027.  W perspektywie 2021-2027 współpraca transgraniczna na wschodniej granicy będzie kontynuowana w dwustronnym Programie Polska-Ukraina. Dotychczasowa, trójstronna formuła współpracy z udziałem Polski, Ukrainy i Białorusi nie jest obecnie możliwa. Program będzie gotowy na dołączenie Białorusi na późniejszym etapie realizacji. Więcej informacji.

 

Przewodnik multimedialny po miejscach dziedzitcwa ingracego Łukasiewicza. Przewodnik został przygotowany i opublikowany w ramach realizacji projektu "Naftowe dziedzictwo dzialalnosci Ignacego Łukasiewicza", którego Beneficjentem Wiodącym było Województwo Podkarpackie.

 

Wspólny Sekretariat Techniczny podsumował realizację programu w 2021 roku.

 

Zaktualizowano wytyczne do realizacji wydatków.

 

 "Odkryj niepowtarzalne pogranicze PBU" - edycja zimowa konkursu fotograficznego: więcej informacji o uczestnictwie.

 

PBU w liczbach - infrastruktura drogowa

 

Wstrzymanie płatności dla białoruskich beneficjentów.

Na podstawie zaleceń otrzymanych od Komisji Europejskiej, z dniem 28 lutego 2022 r. Instytucja Zarządzająca Programem zawiesiła wszelkie płatności (zaliczki lub refundacje) dla beneficjentów z Białorusi, w związku z zaangażowaniem władz białoruskich w wojnę przeciwko Ukrainie.

 

Interreg Europa Środkowa 2021-2027

 

Zakończenie pierwszego naboru wniosków do programu

Pierwszy nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027 zakończył się 23 lutego 2022 r. Złożono w nim 280 wniosków o łączne dofinansowanie w wysokości 493 mln euro. Alokacja przeznaczona na pierwszy nabór wynosi 72 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W złożonych projektach udział planuje 291 polskich partnerów.

Więcej informacji o naborze na stronie programu.

 

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

 

W dniu 8 lutego 2022 r. rozpoczął się pierwszy nabór wniosków: więcej informacji.

 

Nabór na małe projekty: więcej informacji.

 

Zapraszamy do udziału w webinarze finansowym, który odbędzie się w dniu 10 marca 2022 r.: więcej informacji

 

Interreg Europa 2021-2027

 

Rozpoczęcie pierwszego naboru wniosków.

5 kwietnia 2022 roku w trakcie wydarzenia rocznego "Europe, let's cooperate!2022" zostanie otwarty pierwszy nabór wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027 (zakończenie planuje się 31 maja 2022). Trwa rejestracja na wydarzenie: link do rejestracji i pozostałe informacje

 

Opublikowano projekt podręcznika i warunków pierwszego naboru wniosków

 

Krajowy dzień informacyjny na temat pierwszego naboru wniosków odbędzie się w dniu 15 marca 2022 r. w formule online. Więcej informacji, w tym link do rejestracji i program wydarzenia

 

 

Redakcja:

Oddział współpracy terytorialnej
tel. 17 7476425, 17 7476429
ewt.podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Gospodarki Regionalnej

Back to top