Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 Newsletter logo

 

Newsletter, lipiec 2024

 

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącym wdrażania programów współpracy terytorialnej w pierwszym połroczu 2024 r.

 

Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2021-2027

18 mln euro na remonty dróg na polsko-słowackim pograniczu

18 mln euro z programu Interreg Polska – Słowacja zostanie przekazanych na remonty dróg na polsko-słowackim pograniczu, aby poprawić mobilność transgraniczną. Za tę kwotę pogranicze może zyskać do 34,1 km odnowionych dróg.  Decyzję o wyborze tych inwestycji podjął Komitet Monitorujący (KM) program Interreg Polska – Słowacja na posiedzeniu 21 marca 2024 roku. KM zatwierdził także pięć projektów tzw. rezerwowych w obszarze infrastruktury drogowej. Inwestycje w tych projektach będą mogły być realizowane, jeśli pojawią się oszczędności w programie z budżetu projektów zatwierdzonych do dofinasowania.

Lista zatwierdzonych projektów

Lista rezerwowa

Turystyka, elektromobilność, współpraca - nowe projekty zatwierdzone do realizacji

W dniach 19-20 czerwca 2024 r. w Nowej Wsi pod Rzeszowem, odbyło się posiedzenie Komitetu Monitrującego, który zatwierdził do dofinansowania projekty złożone w ramach naborów "Turystyka", "Elektromobilność", "Współpraca",  wśrod których znajdują się projekty z udziałem podkarpackich partnerów.

Lista projektów - Elektromobilność

Lista projektów - Współpraca instytucjonalna

Lista projektów - Turystyka

 

Małe projekty zatwierdzone do dofinansowania

W dniu 27 czerwca 2024 r. roku Komitet ds. małych projektów Interreg Polska-Słowacja 2021-2027, podczas swojego drugiego posiedzenia, zatwierdził  do dofinansowania 15 małych projektów złożonych w 1. naborze w ramach priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze. Łączna wartość dofinansowania dla projektów to prawie 1 mln euro.

Lista małych projektów zatwierdzonych do dofinansowania

 

Przyszłość programu Polska-Słowacja

Grafika FB PL JPG

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i przedstawicieli instytucji do udziału w konsultacjach nt. przyszłego programu współpracy transgranicznej Interreg na polsko-słowackim pograniczu.

Do tej pory środki europejskie pomogły stworzyć w ramach Programu Interreg Polska - Słowacja ponad 3000 km transgranicznych szlaków turystycznych, odnowić 480 obiektów infrastrukturalnych czy zmodernizować prawie 200 km dróg.

Konsultacje organizowane są przez Wspólny Sekretariat Programu a ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków współpracy transgranicznej po roku 2027. Wyniki konsultacji posłużą do opracowania kolejnej edycji programu Interreg Polska - Słowacja.

W konsultacjach mogą wziąć udział zarówno mieszkańcy, jak i wszyscy zainteresowani rozwojem polsko-słowackiego pogranicza.

Do przedstawicieli instytucji działających na pograniczu, szczególnie dotychczasowych wnioskodawców i beneficjentów Programu Interreg Polska - Słowacja, dedykowana jest ankieta dla instytucji.

Do mieszkańców pogranicza, którzy chcą podzielić się swoją refleksją na temat aktualnej i przyszłej współpracy transgranicznej dedykowana jest ankieta dla obywateli.

Zachęcamy również do udostępnienia ankiet, aby jak najwięcej osób mogło wypowiedzieć się i wpłynąć na przyszłość Programu Interreg Polska - Słowacja po roku 2027.

Ankiety można wypełnić do końca sierpnia 2024 roku.

 

 

Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

 

Priorytet ŚRODOWISKO - rozstrzygnięty nabór wniosków

18 kwietnia 2024 r. Komitet Monitorujący Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 zatwierdził do dofinansowania projekty, które poprawią jakość środowiska naturalnego na obszarze Programu.

Komitet zatwierdził 44 polsko-ukraińskie projekty o wartości dofinansowania unijnego w sumie w wys. prawie 82 mln euro. To prawie 40% budżetu przeznaczonego w Programie na projekty. Wśród zatwierdzonych projektów znajduje się 13 projektów z udziałem podkarpackich beneficjentów, w tym 10 projektów złożonych przez podkarpackich wnioskodawców. Ich łączna wartość dofinansowania to 21,5 mln euro, z czego dofinansowanie beneficjentów podkarpackich wynosi 11,22 mln euro.

Pieniądze na transgraniczne działania z zakresu środowiska pozwolą m.in. na:

- zakup pojazdów strażackich i sprzętu ratowniczo-gaśniczego,

- budowę i modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,

- rewitalizację i promocję obiektów przyrodniczych.

Lista zatwierdzonych projektów

 

Karpackie kolejki wąskotorowe - podróz sladami karpackich kolejek leśnych. Umowa partnerska projektu podpisana

Więcej informacji na portalu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

 

 

Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Kolejne projekty zatwierdzone do realizacji w Interreg Europa Środkowa

31 stycznia 2024 r. Komitet Monitorujący Programu Interreg Europa Środkowa zatwierdził 47 projektów złożonych w drugim naborze wnosków, z łącznym dofinansowaniem w wysokości 76,3 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 35 projektach weźmie udział 58 polskich partnerów z dofinansowaniem 8,6 mln EUR z EFRR. Siedmioma projektami zarządzać będą polskie instytucje.W dwóch projektach udział biorą partnerzy podkarpaccy:

-N UTSHELL (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie)

- CEWoPGOV (Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska)

 Łącznie, w dwóch naborach, zatwierdzono 100 projektów z dofinansowaniem 175,5 mln EUR z EFRR.

W 76 projektach uczestniczy 124 polskich partnerów z dofinansowaniem 19,03 mln EUR z EFRR. Polscy partnerzy zarządzają 13 projektami.

Więcej informacji na stronie programu.

 

Informacje na temat naboru na małe projekty Interreg Europa Środkowa

W październiku br. ruszy nabór na projekty małej skali w programie Interreg Europa Środkowa. Jest to szansa na pobudzenie innowacji i stworzenie rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb obszarów zmarginalizowanych pod względem geograficznym i gospodarczym.

Program Interreg Europa Środkowa już teraz zachęca do poszukiwania partnerów na platformie Applicant Community.

Więcej informacji, dokumentów i narzędzi dla wnioskodawców

-  Informacje i wideoporadniki po angielsku i zapowiedź naboru

- Informacje po polsku o programie Interreg Europa Środkowa

W Polsce informacji udziela Krajowy Punkt Kontaktowy

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 273 81 75

Cel naboru: Wsparcie obszarów peryferyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej w tworzeniu rozwiązań służących poprawie warunków pracy i życia.

Czas trwania: 15 października - 10 grudnia 2024 r.

Maksymalny budżet projektu: 800 tys. EUR, w tym do 640 tys. EUR z EFRR

Minimalna liczba partnerów: 3 z różnych krajów, w tym minimum 2 z obszaru programu

Czas trwania projektu: od 12 do 24 miesięcy

Zasięg terytorialny:

Projekty muszą dotyczyć obszarów charakteryzujących się co najmniej jedną z następujących cech:

-  niski potencjał gospodarczy;

-  słaby dostęp do usług świadczonych w interesie ogólnym, często związany ze zmianami demograficznymi;

-  brak bliskości relacyjnej, utrata funkcji/znaczenia, wpływu lub połączeń.

Nie ma konkretnej listy ani mapy kwalifikujących się obszarów. Ich skala i rozmiar mogą się różnić w zależności od celów projektu, od np. przedmieść czy dzielnic miast, gmin wiejskich, małych lub średnich miast po całe regiony, które cierpią z powodu peryferyjności lub  trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Tematyka małych projektów:

Wnioski mogą dotyczyć czterech celów szczegółowych. Pomysły na projekty są mile widziane w całym zakresie tematycznym każdego z nich (zob. opis celów szczegółowych w Programie Interreg Europa Środkowa). Zalecamy jednak skupienie się na następujących tematach o dużym znaczeniu dla obszarów peryferyjnych i słabiej rozwiniętych:

 1.2 Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

→ Rozwój kapitału i umiejętności

→ Drenaż mózgów, emigracja i utrata wykwalifikowanej siły roboczej

→ Przedsiębiorczość społeczna

→ Transformacja cyfrowa

2.5 Zielona mobilność miejska

→ Zrównoważone połączenia multimodalne w miastach i ich zapleczu

→ Poprawa mobilności na obszarach podmiejskich, w tym na wsiach, w ramach podejścia opartego na funkcjonalnym obszarze miejskim

→ Dostępność transportu publicznego dla wszystkich, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, w funkcjonalnych obszarach miejskich

3.1 Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych

→ Zrównoważony transport pasażerski

→ Testowanie i ulepszanie usług mobilności regionalnej w interesie publicznym dla obywateli

4.1 Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego

→ Zmiany demograficzne

→ Świadczenie usług publicznych użyteczności publicznej (np. w zakresie zdrowia, edukacji, usług socjalnych itp.) poprzez zintegrowane podejście terytorialne

 

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Zakończył się trzeci nabór na projekty główne w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Podczas naboru, który trwał w dniach 17 stycznia - 21 czerwca 2024 roku, złożono 107 wniosków o dofinansowanie projektów.

55 wniosków złożono w ramach priorytetu "Innowacyjne społeczeństwa", a 52 wnioski w priorytecie "Społeczeństwa neutralne dla klimatu",

Z wszystkich krajów objętych programem, łącznie 962 organizacje zgłosiły chęć udziału w projektach, 154 polskich partnerów planuje wziąć udział we wszystkich złożonych projektach. 77 z nich bierze udział w naborze po raz pierwszy, 14 polskich organizacji złożyło wnioski jako liderzy projektu, najczęściej rolę lidera pełnią organizacje edukacyjne i badawcze (52), lokalne, regionalne i krajowe władze publiczne (21) oraz organizacje wsparcia biznesu (12). Ponadto znaczną część partnerów stanowią agencje sektorowe, organizacje pozarządowe i dostawcy usług publicznych.

Wszystkie organizacje wnioskują o 219,6 mln euro dofinansowania. Budżet przeznaczony na nabór to 40,7 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekty będą teraz oceniane przez ekspertów i zostaną wybrane do dofinansowania przez Komitet Monitorujący program w listopadzie 2024 roku.

Projekty zatwierdzone w poprzednich naborach można zobaczyć w bibliotece projektów na stronie programu.

 

Nabór na platformy projektowe, czyli innowacyjne rozwiązania w jednym miejscu

Platformy projektowe gromadzą rozwiązania i rezultaty projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które dotyczą tego samego tematu.

Platformy tworzą partnerzy projektów realizowanych w ramach programów Interreg, jak również programów Horyzont Europa, programu LIFE, projekty koordynatorów obszarów tematycznych SUERMB czy też projekty w ramach krajowych i regionalnych programów współfinansowanych z EFS+ i EFRR.

Dzięki platformom, organizacje zmagające się z różnymi wyzwaniami, otrzymują dostęp do rozwiązań w danej dziedzinie, które mogą wykorzystać w swojej pracy. W ramach platform, partnerzy powinni dotrzeć do władz publicznych i innych organizacji pomagając im w wprowadzaniu do ich działalności rozwiązań wypracowanych w projektach.

 Nabór trwa od 26 czerwca do 9 grudnia 2024 r. i został ogłoszony w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, ale udział w nim mogą brać również partnerzy ww. programów.

Ważna data, o której należy pamiętać – 21 października br. Do tego dnia wnioskodawca wiodący musi złożyć opis wstępnej koncepcji projektu (Project Idea Form) oraz zawnioskować o dostęp do systemu BAMOS+, za pośrednictwem którego będzie składany wniosek o dofinansowanie projektu.

Wniosek musi być złożony w ramach jednego z tematycznych celów szczegółowych programu. Program zachęca wnioskodawców do tworzenia platform w tematach szczególnie ważnych – szczegóły są opisane w ogłoszeniu o naborze.

- Partnerstwo musi składać się z co najmniej 3 organizacji.

- Partnerem wiodącym powinien być partner projektu Interreg Region Morza Bałtyckiego lub Koodrynator Obszaru Tematycznego Strategii UE dla Morza Bałtyckiego (PAC EUSBSR).

- Partner wiodący musi być organizacją publiczną w rozumieniu przepisów programu (rozdział C 2.1. podręcznika programu).

- Platforma musi promować co najmniej 2 projekty z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz co najmniej 1 z innego programu.

- Budżet projektu nie może wynosić więcej niż 1,2 mln euro. Dofinansowanie działań partnerów z programu to 80%.

- Projekt może trwać maksymalnie 3 lata.

- Platforma do poszukiwania partnerów.

Ogłoszenie o naborze oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

W przypadku pytań, należy kontaktować się z Wspólnym Sekretariatem programu Interreg Region Morza Bałtyckiego lub z Krajowym Punktem Kontaktowym (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 22 273 81 87).

 

Interreg Europa 2021-2027

Program Interreg Europa poszerzony o 7 państw

Do grona państw uczestniczących w programie Interreg Europa 2021-2027 (UE-27, Norwegia, Szwajcaria) dołączyło siedem nowych krajów:

- Albania

- Bośnia i Hercegowina

- Mołdawia

- Czarnogóra

- Macedonia Północna

- Serbia

- Ukraina

Dla polskich partnerów poszerzony zasięg geograficzny programu oznacza możliwość współpracy z partnerami z 35 państw.

Komisja Europejska zatwierdziła zmianę programu Interreg Europa 2021-2027 pod koniec 2023 roku (Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11.12.2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą C(2022) 4868 zatwierdzającą program współpracy „Interreg Europa” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) we wszystkich państwach członkowskich, z udziałem Norwegii i Szwajcarii CCI 2021TC16RFIR001).

 

Podsumowanie 3-go naboru Interreg Europa

7 czerwca zakończył się 3-ci nabór wniosków do programu Interreg Europa, w tym nabór na rozszerzenie dotychczasowych o nowe kraje. Poniżej kilka statystyk.

Nabór regularny (alokacja 130 mln EUR):

- 206 złożonych wniosków,

- 1682 partnerów projektowych z 39 krajów,

- reprezentacja wszystkich tematów programu,

- wnioskowana kwota to 287,7 mln euro oraz 1,16 mln ze środków norweskich.

Dane dla Polski

- Liczba polskich partnerów w złożonych wnioskach: 92

- Liczba polskich partnerów wiodących: 5

--- Województwo Podkarpackie,

--- Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.,

--- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st Warszawie S.A.,

--- Uniwersytet Śląski w Katowicach,

--- Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

Polscy partnerzy wnioskują o 14,5 mln euro z EFRR.

W projektach z Polski uczestniczą m.in samorządy lokalne (miasta i gminy), samorządy regionalne, agencje rozwoju, uczelnie państwowe, instytuty, prywatne podmioty non-profit (fundacje, stowarzyszenia, izba gospodarcza), EUWT, stowarzyszenia władz publicznych i samorządowe jednostki budżetowe bez osobowości prawnej.

Więcej informacji na stronie Programu.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Newsletter logo

 

Newsletter, styczeń 2024

 

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącym wdrażania programów współpracy terytorialnej w miesiącach sierpień-grudzień 2023.

 

Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Logo Polska Slovensko Polska CMYK Color 02

Ogłoszenie naboru na projekty standardowe

Nabór rozpoczął się w dniu 01.08.2023. Zakres tematyczny naboru: Drogi - Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze; cel szczegółowy 1.: rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej; działanie 1.: poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu.

Ogłoszenie o naborze znajduje się na głównej stronie internetowej programu (wiadomości) oraz w zakładce nabory.

 

W dniu 28.08.2023 r. w Bielsku-Białej, podczas konferencji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pt. „Możliwości pozyskania Funduszy Europejskich na kulturę”, odbyło się oficjalne podpisanie umów na dofinansowanie Funduszu Małych Projektów dla Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

W ramach Funduszu Małych Projektów można realizować mikroprojekty o charakterze transgranicznym, skupiające się na turystyce przygranicznych regionów i współpracy mieszkańców obu państw.

Beneficjentami FMP w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 zostali:

 • Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska  - które będzie realizować projekt: „Twórcze pogranicze. Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Karpackim”,
 • Stowarzyszenie Region Beskidy - które będzie realizować projekt: „INTERREG Beskidy PL-SK / INTERREG Beskydy PL-SK”,
 • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością - które będzie realizować projekt: „Małe projekty – duże efekty pod Tatrami”,
 • Żyliński Kraj Samorządowy - który będzie realizować projekt: „Współpraca ponad granicami”,
 • Preszowski Kraj Samorządowy  - który będzie realizować projekt: „Razem na pograniczu”.

Nabory wniosków o dofinansowanie małych projektów

W dniu 16.10.2023 Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska oraz Samorządowy Kraj Preszowski ogłosiły rozpoczęcie pierwszych naborów wniosków w ramach priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze (EK) oraz  (SKP).

Szczegółowe informacje nt. ogłoszonych naboru opublikowano na strona internetowych:

 

Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

logo Interreg PL UA 2021 2027

31 sierpnia 2023 r. o północy zakończył się pierwszy nabór wniosków w programie Interreg Polska–­­­­Ukraina 2021-2027.
Konkurs dotyczył priorytetów środowisko i zdrowie.

247 wniosków o dofinansowanie projektów zostało zarejestrowanych w systemie CST2021.  

Na dofinansowanie projektów w zakończonym naborze przeznaczono łącznie 81,11 mln euro, w tym:

 • w ramach priorytetu Środowisko:
  • 20,2 mln euro na Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego,
  • 6,51 mln euro na Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej oraz
  • 17,04 mln euro na Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczenie wszelkich form zanieczyszczeń.
 • na priorytet Zdrowie: 37,36 mln euro.

Szczegółowe podsumowanie pierwszego naboru (PDF 122 KB)

Komitet Monitorujący podjął decyzję zwiększeniu budżetu programu o ponad 48 mln euro. Umożliwi to realizację projektów dotyczących transportu w ramach nowego priorytetu DOSTĘPNOŚĆ. Nowe projekty będą wpisywać się w inicjatywę Korytarzy Solidarnościowych pomiędzy UE a Ukrainą.

To nie wszystkie zmiany, które wprowadzono do programu. Dodatkowo:

 • Wdrażane będą dwa Fundusze Małych Projektów, zarządzane przez Euroregion Karpacki z siedzibą w Polsce (priorytet Współpraca) oraz Tarnopolską Agencję Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Ukrainie (priorytet Środowisko, nowy Cel Szczegółowy dotyczący promowania przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym).
 • Przesunięto 8,5 mln euro z priorytetu TURYSTYKA do priorytetu ŚRODOWISKO, a dokładniej do Celu Szczegółowego "Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej".
 • Doprecyzowano zakres tematyczny priorytetu GRANICE - do listy potencjalnych działań dodano „Rozwój i modernizację infrastruktury przejść granicznych, szczególnie w kontekście Korytarzy Solidarnościowych UE-Ukraina”.

Zaktualizowane informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej w zakładce O PROGRAMIE.

15 grudnia 2023 r. Komitet Monitorujący Programu zatwierdził rezultaty pierwszego naboru wniosków w Priorytecie ZDROWIE. Komitet podjął decyzję o dofinansowaniu 20 projektów (lista zatwierdzonych projektówspośród 115 złożonych wniosków aplikacyjnych oraz utworzył listę rezerwową 28 projektów do ewentualnego kontraktowania w przyszłości.

Doceniając jakość złożonych wniosków, chcąc umożliwić dofinansowanie większej ich ilości, Komitet zdecydował o przesunięciu 2,55 mln euro z priorytetu WSPÓŁPRACA (cel szczegółowy 4.1) do priorytetu ZDROWIE. Celem sfinansowania dodatkowych projektów konieczne było też obniżenie poziomu dofinansowania dla nich z 90% do 83%.

Wybrane projekty pochodzą z wszystkich 10 kwalifikowalnych regionów Programu. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 39,92 mln euro.

Wspólny Sekretariat przystępuje teraz do informowania o decyzji Komitetu wszystkich wnioskodawców w priorytecie ZDROWIE, a z wnioskodawcami, którzy przyjmą ofertę dofinansowania rozpocznie procedurę kontraktacji zmierzającą do podpisania umów grantowych.

 

 Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027

InterregCE LOGO standard 600x128

Podsumowanie 2. naboru wniosków

W ramach drugiego wniosków w ramach Interreg EUROPA ŚRODKOWA organizacje z całego obszaru objętego programem mogły zgłaszać swoje pomysły na współpracę transnarodową we wszystkich priorytetach i celach szczegółowych. Nabór trwał od 22 marca do 17 maja 2023 r., a jego orientacyjny budżet EFRR wynosił 60 mln euro.

W trakcie naboru złożono 210 propozycji projektów z udziałem 1843 organizacji ze wszystkich krajów objętych programem i spoza niego. Po zamknięciu naboru dokonano oceny formalnej wszystkich wniosków, a nastepnie oceniono je pod kątem kryteriów strategicznych (tj. przydatności i partnerstwa).

Te pierwsze etapy procesu oceny doprowadziły do wyboru 118 wniosków o znaczeniu strategicznym, które poddano następnie pełnej ocenie. Było to przedmiotem decyzji Komitetu Monitorującego podczas jego 6. posiedzenia w Wiedniu w dniu 16 października. Wnioskodawcy zostali poinformowani o decyzji w dniu 19 października. Komitet Monitorujący zgodził się również na podjęcie ostatecznej decyzji o finansowaniu na swoim 7. posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 31 stycznia i 1 lutego 2024 r.

Ponadto Komitet Monitorujący omówił strategiczne opcje przyszłych naborów, w tym nabór małych projektów i nabór kapitalizacyjny, pod kątem zastosowania odpowiedniego rozwiązania w zwiększenia absorpcji rozwiązań Interreg w regionach Europy Środkowej. Ponadto, Komitet uzgodnił konkretne środki mające na celu dalszą poprawę obecnego wdrażania programu zgodnie z zaleceniami zawartymi w ocenie skutków realizacji poprzedniej jego edycji.

 

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

IBSR LOGO Standard 2022

Program Interreg BSR na dorocznym Forum EUBSR

„Zabierz głos w dyskusji na temat przyszłej polityki spójności” – powiedziała europejska komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira w swoim przesłaniu wideo podczas sesji otwierającej tegoroczne Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) w Rydze. „Musimy pokazać, że współpraca terytorialna przynosi rezultaty” – kontynuował Normunds Poppens, Dyrekotor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO), w swoim przemówieniu otwierającym. Program Interreg Region Morza Bałtyckiego podejmuje już działania zgodnie z obydwoma tymi wyzwaniami.

Na Dorocznym Forum SUE RMB Program Interreg BSR był częścią ruchliwej Wioski Sieciowej. Ponadto zorganizował on sesję „Przeszłe osiągnięcia, nowe rozwiązania i możliwości przyszłej współpracy” ilustrującą, w jaki sposób projekty Interreg pomagają we wdrażaniu SUE RMB. Po 25 latach współpracy w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego wartość dodana tej pracy jest oczywista. Równolegle pojawiają się nowe tematy wymagające współpracy transnarodowej, gdy region stoi przed nowymi wyzwaniami.

Obecni na sesji przedstawiciele poprzednich projektów, byli zgodni co do wartości dodanej transnarodowych projektów Interreg. Podkreślili wspólne uczenie się, jak lepiej radzić sobie z istniejącymi wyzwaniami i jak radzić sobie z nowymi wyzwaniami. Przedstawiciele projektów podkreślali także znaczenie nowych partnerstw, sieci i budowania zaufania. „Projekty tworzą niewidzialną sieć, która łączy ludzi, wnosząc nawyk współpracy ponad granicami.”

 

Program Interreg Europa 2021-2027

Interreg Europe High res logo

 

W dniach 12 i 13 grudnia 2023 w Alcala de Henares, odbyło się 4. posiedzenie Komitetu Monitorującego programu Interreg Europa. Oto najważniejsze informacje ze spotkania:

 • 12 grudnia warunkowo zatwierdzono do dofinansowania 78 wniosków złożonych w drugim naborze (aby otrzymać dofinansowanie partnerzy muszą w określonym czasie spełnić nałożone na nich warunki, w tym także dotyczące redukcji planowanych budżetów). Lista warunkowo zatwierdzonych projektów jest dostępna na stronie programu. Z Polski w projektach uczestniczy 40 partnerów, cztery polskie instytucje pełnią rolę partnera wiodącego,.
 • Pan Moray Gilland (Head of Unit for Macro-regions, Transnational/Interregional/External Cooperation, Enlargement, DG REGIO) poinformował o zmianie programu Interreg Europa 2021-2027, w tym o uzupełnieniu budżetu programu o środki NDICI w wysokości 5 mln euro, co w rezultacie zwiększa budżet programu Interreg Europa 2021-2027 do kwoty 384 482 670 euro (zmiana na mocy decyzji wykonawczej Komisji z 11 grudnia 2023 roku).
 • Na dzień przed posiedzeniem Komitetu Monitorującego członkowie zostali poinformowani, że Instytucja Zarządzająca programem Interreg Europa wystosowała pismo ponaglające do DG REGIO i DG NEAR ws. przyznania środków IPA (10 mln euro) dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Mołdawii, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Serbii. W trakcie obrad KM przedstawiciel DG REGIO poinformował, że opóźnienie w procedowaniu jest wynikiem realizacji innych, priorytetowych zadań KE
 • Z niewielkimi zmianami technicznymi zatwierdzono warunki trzeciego naboru wniosków w kształcie zaproponowanym przez Wspólny Sekretariat. Wspólny Sekretariat przygotuje komunikat dla partnerów z Bałkanów Zachodnich w kontekście planowanego przyznania im środków IPA.
 • Z niewielkimi zmianami technicznymi zatwierdzono warunki ograniczonego naboru wniosków w kształcie zaproponowanym przez Wspólny Sekretariat.

 Lista zatwierdzonych projektów

Back to top