Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Newsletter logo

 

Newsletter, styczeń 2024

 

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącym wdrażania programów współpracy terytorialnej w miesiącach sierpień-grudzień 2023.

 

Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Logo Polska Slovensko Polska CMYK Color 02

Ogłoszenie naboru na projekty standardowe

Nabór rozpoczął się w dniu 01.08.2023. Zakres tematyczny naboru: Drogi - Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze; cel szczegółowy 1.: rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej; działanie 1.: poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu.

Ogłoszenie o naborze znajduje się na głównej stronie internetowej programu (wiadomości) oraz w zakładce nabory.

 

W dniu 28.08.2023 r. w Bielsku-Białej, podczas konferencji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pt. „Możliwości pozyskania Funduszy Europejskich na kulturę”, odbyło się oficjalne podpisanie umów na dofinansowanie Funduszu Małych Projektów dla Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

W ramach Funduszu Małych Projektów można realizować mikroprojekty o charakterze transgranicznym, skupiające się na turystyce przygranicznych regionów i współpracy mieszkańców obu państw.

Beneficjentami FMP w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 zostali:

 • Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska  - które będzie realizować projekt: „Twórcze pogranicze. Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Karpackim”,
 • Stowarzyszenie Region Beskidy - które będzie realizować projekt: „INTERREG Beskidy PL-SK / INTERREG Beskydy PL-SK”,
 • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością - które będzie realizować projekt: „Małe projekty – duże efekty pod Tatrami”,
 • Żyliński Kraj Samorządowy - który będzie realizować projekt: „Współpraca ponad granicami”,
 • Preszowski Kraj Samorządowy  - który będzie realizować projekt: „Razem na pograniczu”.

Nabory wniosków o dofinansowanie małych projektów

W dniu 16.10.2023 Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska oraz Samorządowy Kraj Preszowski ogłosiły rozpoczęcie pierwszych naborów wniosków w ramach priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze (EK) oraz  (SKP).

Szczegółowe informacje nt. ogłoszonych naboru opublikowano na strona internetowych:

 

Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

logo Interreg PL UA 2021 2027

31 sierpnia 2023 r. o północy zakończył się pierwszy nabór wniosków w programie Interreg Polska–­­­­Ukraina 2021-2027.
Konkurs dotyczył priorytetów środowisko i zdrowie.

247 wniosków o dofinansowanie projektów zostało zarejestrowanych w systemie CST2021.  

Na dofinansowanie projektów w zakończonym naborze przeznaczono łącznie 81,11 mln euro, w tym:

 • w ramach priorytetu Środowisko:
  • 20,2 mln euro na Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego,
  • 6,51 mln euro na Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej oraz
  • 17,04 mln euro na Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczenie wszelkich form zanieczyszczeń.
 • na priorytet Zdrowie: 37,36 mln euro.

Szczegółowe podsumowanie pierwszego naboru (PDF 122 KB)

Komitet Monitorujący podjął decyzję zwiększeniu budżetu programu o ponad 48 mln euro. Umożliwi to realizację projektów dotyczących transportu w ramach nowego priorytetu DOSTĘPNOŚĆ. Nowe projekty będą wpisywać się w inicjatywę Korytarzy Solidarnościowych pomiędzy UE a Ukrainą.

To nie wszystkie zmiany, które wprowadzono do programu. Dodatkowo:

 • Wdrażane będą dwa Fundusze Małych Projektów, zarządzane przez Euroregion Karpacki z siedzibą w Polsce (priorytet Współpraca) oraz Tarnopolską Agencję Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Ukrainie (priorytet Środowisko, nowy Cel Szczegółowy dotyczący promowania przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym).
 • Przesunięto 8,5 mln euro z priorytetu TURYSTYKA do priorytetu ŚRODOWISKO, a dokładniej do Celu Szczegółowego "Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej".
 • Doprecyzowano zakres tematyczny priorytetu GRANICE - do listy potencjalnych działań dodano „Rozwój i modernizację infrastruktury przejść granicznych, szczególnie w kontekście Korytarzy Solidarnościowych UE-Ukraina”.

Zaktualizowane informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej w zakładce O PROGRAMIE.

15 grudnia 2023 r. Komitet Monitorujący Programu zatwierdził rezultaty pierwszego naboru wniosków w Priorytecie ZDROWIE. Komitet podjął decyzję o dofinansowaniu 20 projektów (lista zatwierdzonych projektówspośród 115 złożonych wniosków aplikacyjnych oraz utworzył listę rezerwową 28 projektów do ewentualnego kontraktowania w przyszłości.

Doceniając jakość złożonych wniosków, chcąc umożliwić dofinansowanie większej ich ilości, Komitet zdecydował o przesunięciu 2,55 mln euro z priorytetu WSPÓŁPRACA (cel szczegółowy 4.1) do priorytetu ZDROWIE. Celem sfinansowania dodatkowych projektów konieczne było też obniżenie poziomu dofinansowania dla nich z 90% do 83%.

Wybrane projekty pochodzą z wszystkich 10 kwalifikowalnych regionów Programu. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 39,92 mln euro.

Wspólny Sekretariat przystępuje teraz do informowania o decyzji Komitetu wszystkich wnioskodawców w priorytecie ZDROWIE, a z wnioskodawcami, którzy przyjmą ofertę dofinansowania rozpocznie procedurę kontraktacji zmierzającą do podpisania umów grantowych.

 

 Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027

InterregCE LOGO standard 600x128

Podsumowanie 2. naboru wniosków

W ramach drugiego wniosków w ramach Interreg EUROPA ŚRODKOWA organizacje z całego obszaru objętego programem mogły zgłaszać swoje pomysły na współpracę transnarodową we wszystkich priorytetach i celach szczegółowych. Nabór trwał od 22 marca do 17 maja 2023 r., a jego orientacyjny budżet EFRR wynosił 60 mln euro.

W trakcie naboru złożono 210 propozycji projektów z udziałem 1843 organizacji ze wszystkich krajów objętych programem i spoza niego. Po zamknięciu naboru dokonano oceny formalnej wszystkich wniosków, a nastepnie oceniono je pod kątem kryteriów strategicznych (tj. przydatności i partnerstwa).

Te pierwsze etapy procesu oceny doprowadziły do wyboru 118 wniosków o znaczeniu strategicznym, które poddano następnie pełnej ocenie. Było to przedmiotem decyzji Komitetu Monitorującego podczas jego 6. posiedzenia w Wiedniu w dniu 16 października. Wnioskodawcy zostali poinformowani o decyzji w dniu 19 października. Komitet Monitorujący zgodził się również na podjęcie ostatecznej decyzji o finansowaniu na swoim 7. posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 31 stycznia i 1 lutego 2024 r.

Ponadto Komitet Monitorujący omówił strategiczne opcje przyszłych naborów, w tym nabór małych projektów i nabór kapitalizacyjny, pod kątem zastosowania odpowiedniego rozwiązania w zwiększenia absorpcji rozwiązań Interreg w regionach Europy Środkowej. Ponadto, Komitet uzgodnił konkretne środki mające na celu dalszą poprawę obecnego wdrażania programu zgodnie z zaleceniami zawartymi w ocenie skutków realizacji poprzedniej jego edycji.

 

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

IBSR LOGO Standard 2022

Program Interreg BSR na dorocznym Forum EUBSR

„Zabierz głos w dyskusji na temat przyszłej polityki spójności” – powiedziała europejska komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira w swoim przesłaniu wideo podczas sesji otwierającej tegoroczne Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) w Rydze. „Musimy pokazać, że współpraca terytorialna przynosi rezultaty” – kontynuował Normunds Poppens, Dyrekotor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO), w swoim przemówieniu otwierającym. Program Interreg Region Morza Bałtyckiego podejmuje już działania zgodnie z obydwoma tymi wyzwaniami.

Na Dorocznym Forum SUE RMB Program Interreg BSR był częścią ruchliwej Wioski Sieciowej. Ponadto zorganizował on sesję „Przeszłe osiągnięcia, nowe rozwiązania i możliwości przyszłej współpracy” ilustrującą, w jaki sposób projekty Interreg pomagają we wdrażaniu SUE RMB. Po 25 latach współpracy w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego wartość dodana tej pracy jest oczywista. Równolegle pojawiają się nowe tematy wymagające współpracy transnarodowej, gdy region stoi przed nowymi wyzwaniami.

Obecni na sesji przedstawiciele poprzednich projektów, byli zgodni co do wartości dodanej transnarodowych projektów Interreg. Podkreślili wspólne uczenie się, jak lepiej radzić sobie z istniejącymi wyzwaniami i jak radzić sobie z nowymi wyzwaniami. Przedstawiciele projektów podkreślali także znaczenie nowych partnerstw, sieci i budowania zaufania. „Projekty tworzą niewidzialną sieć, która łączy ludzi, wnosząc nawyk współpracy ponad granicami.”

 

Program Interreg Europa 2021-2027

Interreg Europe High res logo

 

W dniach 12 i 13 grudnia 2023 w Alcala de Henares, odbyło się 4. posiedzenie Komitetu Monitorującego programu Interreg Europa. Oto najważniejsze informacje ze spotkania:

 • 12 grudnia warunkowo zatwierdzono do dofinansowania 78 wniosków złożonych w drugim naborze (aby otrzymać dofinansowanie partnerzy muszą w określonym czasie spełnić nałożone na nich warunki, w tym także dotyczące redukcji planowanych budżetów). Lista warunkowo zatwierdzonych projektów jest dostępna na stronie programu. Z Polski w projektach uczestniczy 40 partnerów, cztery polskie instytucje pełnią rolę partnera wiodącego,.
 • Pan Moray Gilland (Head of Unit for Macro-regions, Transnational/Interregional/External Cooperation, Enlargement, DG REGIO) poinformował o zmianie programu Interreg Europa 2021-2027, w tym o uzupełnieniu budżetu programu o środki NDICI w wysokości 5 mln euro, co w rezultacie zwiększa budżet programu Interreg Europa 2021-2027 do kwoty 384 482 670 euro (zmiana na mocy decyzji wykonawczej Komisji z 11 grudnia 2023 roku).
 • Na dzień przed posiedzeniem Komitetu Monitorującego członkowie zostali poinformowani, że Instytucja Zarządzająca programem Interreg Europa wystosowała pismo ponaglające do DG REGIO i DG NEAR ws. przyznania środków IPA (10 mln euro) dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Mołdawii, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Serbii. W trakcie obrad KM przedstawiciel DG REGIO poinformował, że opóźnienie w procedowaniu jest wynikiem realizacji innych, priorytetowych zadań KE
 • Z niewielkimi zmianami technicznymi zatwierdzono warunki trzeciego naboru wniosków w kształcie zaproponowanym przez Wspólny Sekretariat. Wspólny Sekretariat przygotuje komunikat dla partnerów z Bałkanów Zachodnich w kontekście planowanego przyznania im środków IPA.
 • Z niewielkimi zmianami technicznymi zatwierdzono warunki ograniczonego naboru wniosków w kształcie zaproponowanym przez Wspólny Sekretariat.

 Lista zatwierdzonych projektów

Back to top