Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

GOV4PeaCE Logo Standard

 

Celem projektu jest przezwyciężenie złożonych barier terytorialnych i sektorowych w zarządzaniu dziedzictwem z I wojny światowej, które obecnie utrudniają aktywizację społeczno-gospodarczą na rzecz zintegrowanego rozwoju odległych terytoriów Europy Środkowej, gdzie przebiegały główne linie frontu, a potencjał dziedzictwa pozostaje niewykorzystany. Projekt zajmuje się wyzwaniami związanymi ze współpracą i zarządzaniem, rozwojem społeczno-gospodarczym, koncentrując się na dysproporcjach terytorialnych i heterogeniczności ram zarządzania, które utrudniają zintegrowany rozwój regionalny w Europie Środkowej. W centrum zainteresowania partnerzy postawili dziedzictwo I wojny światowej wraz z jego wspólną tożsamością, spójnością i potencjałem społeczno-gospodarczym.

Partnerzy projektu:

- Centrum Rozwoju Doliny Soczy (Słowenia) - Partner Wiodący

- Centrum Badań Słoweńskiej Akademii Nauk (Słowenia)

- PromoTurismo FVG - Friuli Venezia-Giulia (Włochy)

-  Agencja Rozwoju Wschodniej Veneto (Włochy)

- Włoskie Muzeum Historii Wojny (Włochy)

- Miasto Gorlice (Polska)

- Stowarzyszenie Euroregion Karpacki (Polska)

- Park Narodowy Połoniny (Słowacja)

- Miasto Mórahalom (Węgry)

- Muzeum In Flanders Fileds (Belgia)

 

Budżet projektu: 1,70 mln EUR, budżet SEK: 157 320 EUR

Okres realizacji: 01.05.2024 - 31.10.2026

 

Strona projektu

NUTSHELLCE Logo Standard

Polityka transportowa na obszarach wiejskich w dalszym ciągu zbyt często koncentruje się na samochodach. Aby ograniczyć użytkowanie gruntów pod ulice i zaoferować bardziej zrównoważone opcje mobilności, projekt zmienić ma planowanie transportu na tych obszarach. Partnerzy z ośmiu krajów wypracują model transportu publicznego oparty na zintegrowanym planowaniu przestrzennym i transporcie. To nowe podejście zwiększy elastyczność, zapewni lepszy dostęp do korytarzy transportowych, zharmonizuje rozkłady jazdy i poprawi połączenia transportowe na obszarach wiejskich. W ramach projektu zostaną opracowane regionalne plany działania, przeprowadzone wspólne działania pilotażowe i stworzone transnarodowe centrum kompetencji.

Partnerzy projektu:

- Związek Gmin Doliny rzeki Savio (Włochy) - Partner Wiodący

- Politechnika we Wiedniu (Austria)

 - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (Polska)

- Stowarzyszenie NO GRAVITY (Słowacja)

Węgierski Instytut Nauki i Logistyki KTI (Węgry)

- Kraj Morawsk-Śląski (Czechy)

- Agencja Rozwoju Regionalnego Północna Primorska (Słowenia)

- Instytut Transportu w Lubljanie (Słowenia)

- ZossenRail (Niemcy)

- Miasto Crawinkel (Niemcy)

- Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie (Polska)

- Organizacja Transportu Publicznego w Bratysławie (Słowacja)

 

Budżet projektu: 2,25 mln EUR, budżet RARR: 166 981 EUR

Okres realizacji: 01.05.2024 - 30.04.2027

 

Strona projektu

 

PopUpUrbanSpaces Logo Standard medium

W projekcie PopUpUrbanSpaces zastosowano metodę „pokaż i powiedz”, aby zwiększyć świadomość na temat obecnej mobilności zdominowanej przez samochody. Partnerzy projektu zamierzają pokazać obywatelom i decydentom, jak by to było, gdyby ulice i przestrzenie publiczne nie były zdominowane przez samochody. Opracują także cyfrowe narzędzia kampanii informacyjnej, aby informować obywateli o zagrożeniach związanych z mobilnością miejską zorientowaną na samochód.

Partnerzy projektu:

- Miato Kamnik (Słowenia) - Partner Wiodący

- Instytut Rozwoju Miast i Regionów (Polska)

- Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (Polska)

- Węgierskie Stowarzyszenie Odpowiedzialnych Innowacji

- Instytut Polityk Przestrzennych (Słowenia)

- Miasto Ferrara (Włochy)

- Agencja rozwoju North – DAN Ltd. (Chorwacja)

- Uniwersytet Kształcenia Ustawicznego w Krems (Austria)

- Miasto Nyíregyháza (Węgry

- Miato Bamber (Niemcy)

  

Budżet projektu: 2 293 023,60 EUR, budżet RARR: 194 600 EUR

Okres realizacji: 01.03.2023 - 28.02.2026

 

Strona projektu

digicare4ce logo standard large small 300x127

 

Brak wiedzy, brak czasu, a także niejasno przydzielone kompetencje w zakresie zarządzania innowacjami to główne bariery dla cyfrowej transformacji opieki. Celem projektu jest wyposażenie operatorów placówek opieki długoterminowej w narzędzia systematyzujące i ułatwiające wdrażanie innowacji. oraz pomoc we wdrażaniu tych innowacji w placówkach opieki długoterminowej. 

 

Partnerzy projektu:

- Instytut Technologiczny Deggendorfa (Niemcy) - Partner Wiodący

- Centra Opieki Geriatrycznej miasta Graz (Austria)

- Instytut Opieki nad Osobami Starszymi I Domów Opieki (Włochy)

- Stowarzyszenie Świadczeniodawców Usług Społecznych Republiki Czeskiej

- Politechnika w koszycach (Slowacja)

- Instytut Gerontologii i Stosunków Międzypokoleniowych im. Antona Trstenjaka (Słowenia)

- Czeski Instytut Informatyki, Robotyki i Cybernetyki Politechniki Czeskiej w Pradze

- Agencja Opieki Zdrowotnej Dolnej Austrii

- Europejskie Ugrupowanie Wspólpracy terytorialnej Via Carpathia (Słowacja)

- Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (Polska)

 

Budżet projektu: 2 184 181.12 EUR, budżet RARR: 151 900 EUR

Okres realizacji: 01.03.2023 - 28.02.2026

 

Strona projektu

cirevalc logo

Prawie dziesięć procent całej żywności produkowanej dla konsumentów w Europie marnuje się. Gospodarka o obiegu zamkniętym mogłaby pomóc w zapobieganiu dużej części tych odpadów, ale przedsiębiorstwa i planiści regionalni często nie wiedzą, jak je wprowadzić. Projekt CIREVALC pomaga im uczynić regionalne łańcuchy wartości w sektorach żywności, cateringu i opakowań bardziej zamkniętymi dzięki podejściu wspólnotowemu. Partnerzy wspólnie projektują i testują nowe narzędzie akceleratora, które ułatwi ekologiczną transformację przedsiębiorstw i społeczności lokalnych.

Partnerzy projektu:

- Regionalna Agencja Innowacji Południowego Zadunaju (Węgry) - Partner Wiodący

- BSC, Organizacja Wspierania Biznesu L.t.d., Kranj (Słowenia)

- Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (Polska)

- Izba Handlu, Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa w Padwie (Włochy)

- JAIP – Południowoczeska Agencja Wsparcia Innowacji (Czechy)

- AZRRI-Agencja Rozwoju Obszarów Wiejskich Istrii Ltd.(Chorwacja)

- RKW Saxony GmbH Serwis i Doradztwo (Niemcy)

- Biznes Górnej Austrii (Biz-up) (Austria)

- BIC Bratysława Ltd. (Słowacja)

 

Budżet projektu: 2 314 092.37 EUR, budżet RARR: 197 243 EUR

Okres realizacji: 01.04.2023 - 31.03.2026

 

Strona projektu

Central Mountains Logo

Celem projektu jest wzmocnienie i ulepszenie modeli zarządzania w alpejsko-karpackich obszarach górskich Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznych i transnarodowych struktur współpracy na rzecz rozwiązywania wspólnych wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju regionów górskich. W rezultacie obszary transgraniczne i społeczności w Alpach i Karpatach odniosą korzyści ze wzmocnionych struktur długoterminowej współpracy  z zastosowaniem nowoczesnego podejścia (partycypacyjnego – zaangażowanie młodych, wielopoziomowego, wielosektorowego).

Projekt „Central Mountains” podejmuje wyzwanie osiągnięcia długotrwałej, zrównoważonej współpracy ponad granicami na obszarach górskich poprzez ulepszone struktury zarządzania i procesy, które mają kluczowe znaczenie dla wzmocnienia rozwoju regionalnego i spójności ponad granicami. Te struktury współpracy transgranicznej i transnarodowej będą wspierać autonomiczne działanie i ciągłą koordynację, a nie pracę w cyklach projektowych zależnych wyłącznie od funduszy unijnych. Innowacyjność projektu polega na innowacyjności jego transnarodowego podejścia (perspektywa alpejsko-karpacka) oraz wynikach skoncentrowanych na strukturach zarządzania.

Zakładane działania w ramach projektu:

Kapitalizacja wyników i inicjatyw z poprzednich projektów poprzez przygotowanie raportów.

 1. Stworzenie wspólnej alpejsko-karpackiej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej kierowanego przez społeczność oraz rozwiązań do zastosowania na obszarach górskich w Europie Środkowej i poza nią.
 2. Przygotowanie 4 planów działania dla wybranych terenów: na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach, przyszłego EUWT Alpine Pearls, zaangażowania obywateli w procesy decyzyjne w Karpatach oraz w obszarze współpracy sektora publiczno-prywatnego w Sudetach na rzecz produktów regionalnych i usług turystycznych.
 3. Testowanie odnowionych transnarodowych struktur zarządzania w obszarach górskich Alp i Karpat: Karpacka Platforma Zrównoważonej Turystyki, nowa alpejska struktura EUWT i Platforma Karpackiego Społeczeństwa Obywatelskiego.
 4. Tworzenie i testowanie nowych Transgranicznych Obszarów Funkcjonalnych (TOF) na obszarach górskich Karpat i Sudetów (3 działania pilotażowe), w tym powstanie aplikacji mobilnej.
 5. Wizyty studyjne w Czechach, Austrii, na Węgrzech i na Słowacji.
 6. Road Show z wydarzeniami publicznymi w Alpach, Karpatach i Sudetach.

 

Partnerzy projektu:

- Powiat Rzeszowski – Partner Wiodący

- Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (SEKP)

- Związek Miast i Gmin Słowacji (Słowacja)

- Stowarzyszenie Marek Regionalnych (Czechy)

- Fundacja Ochrony Krajobrazu (Polska)

- Eurac research (Włochy)

- Instytut Socjologii Międzynarodowej w Gorycji (Włochy)

- EUWT Alpine Pearls (Austria)

- CIPRA International Lab (Austria)

- Okręg Braszów (Rumunia).

 

Budżet projektu: 2 334 902,00 EUR, budżet SEKP: 358 480,00 EUR

Okres realizacji: 01.04.2023-31.03.2026

 

Strona projektu

CE Spaces4ALL logo

Problemem dostępności turystycznej osób z niepełnosprawnościami jest brak odpowiedniego regionalnego planowania przestrzennego, które uwzględniałoby potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przemieszczania się i samodzielnego podróżowania, zwłaszcza w słabo rozwiniętych regionach wiejskich pozbawionych usług transportowych, zdrowotnych, socjalnych itp.

Trzy regiony pilotażowe projektu tj. Słowenia-Chorwacja-Węgry, Austria-Czechy oraz Polska dostrzegają potencjał dostępnej turystyki. Dzięki dobremu zarządzaniu można stworzyć warunki do jej wykorzystania, poprawiając dostępność regionów nie tylko dla odwiedzających osób z niepełnosprawnościami, ale także dla mieszkańców. Do głównych przeszkód w dobrym zarządzaniu dostępną turystyką należy:

 • brak świadomości, zdolności i międzysektorowej współpracy interesariuszy na wielu poziomach w zakresie planowania terytorialnego dostępnej turystyki;
 • brak zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w procesy planistyczne;
 • brak rzetelnych, aktualnych i znormalizowanych danych umożliwiających oparty na dowodach rozwój dostępnej turystyki jak i strategii rozwoju;
 • brak rzetelnych, aktualnych informacji i usług dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie samodzielnego podróżowania w celach turystycznych.

 Cel projektu:

Ogólnym celem projektu jest wprowadzenie usprawnień w zarządzaniu i wzmocnienie międzysektorowej współpracy organizacji i instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w celu osiągnięcia lepszego planowania i wdrażania strategii dostępnej turystyki w przygranicznych regionach wiejskich w Europie Środkowej.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zastosowanie partycypacyjnego procesu współtworzenia i podnoszenia zdolności, łączącego osoby z niepełnosprawnościami, lokalne i regionalne instytucje publiczne oraz organizacje i instytucje związane z turystyką we wspólnym planowaniu i opracowywaniu rozwiązań dla lepszego planowania i wdrażania turystyki terytorialnej w ww. obszarach pilotażowych.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację trzech celi szczegółowych:

 • Opracowanie i przetestowanie narzędzia służącego do gromadzenia i wizualizacji danych dotyczących dostępności. Planiści odpowiedzialni za politykę i turystykę wykorzystają je do planowania terytorialnego w zakresie dostępnej turystyki oraz do opracowania wysokiej jakości usług i narzędzi związanych z dostępną turystyką.
 • Opracowanie konkretnych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami wspierających ich niezależne podróżowanie w obszarach pilotażowych. Rozwiązania współprojektowane przez zainteresowane strony z różnych sektorów poprawią usługi publiczne wspierające dostępną turystykę.
 • Opracowanie wspólnych planów działania na rzecz trwałości włączenia do planowania terytorialnego dostępnej turystyki. Długoterminowa współpraca zainteresowanych stron na rzecz lepszego zarządzania zostanie zapewniona poprzez przyjęcie i włączenie wspólnie opracowanych rozwiązań do głównego nurtu polityki.

Główne rezultaty projektu:

Główną zmianą osiągniętą poprzez działania projektowe będzie poprawa zarządzania i planowania terytorialnego w dziedzinie dostępnej turystyki dzięki:

 • poprawie wielopoziomowej i międzysektorowej współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz lepszego planowania i wdrażania dostępnej turystyki,
 • zwiększenie udziału osób z niepełnosrpawnościami w procesach planowania (zgodnie z zasadą “nic o niepełnosprawnych bez niepełnosprawnych”),
 • zwiększenie zdolności, wiedzy i współpracy wszystkich zainteresowanych stron,
 • zwiększenie ilość danych i przygotowanie narzędzi do ich gromadzenia dla planowania terytorialnego wspierającego dostępną turystykę,
 • ulepszenie usług dla osób z niepełnosprawnościami wspierających samodzielne podróżowanie.

Wskaźniki rezultatu:

 • 3 wspólne strategie i plany działania przygotowane przez organizacje partnerskie (1 dla każdego obszaru pilotażowego);
 • 3 opracowane rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami wspierające ich niezależne podróżowanie;
 • 12 organizacji współpracujących ponad granicami po zakończeniu projektu.

Partnerstwo:
Accessible Spaces for All to projekt międzynarodowy. Partnerzy Projektu to dwanaście organizacji partnerskich i 16 organizacji stowarzyszonych z sześciu krajów Europy Środkowej i jednej organizacji ogólnoeuropejskiej. Partnerami w projekcie są:

1. Geodetic Institute of Slovenia – Lider Projektu (Słowenia)
2. National Council of Disability Organizations of Slovenia (Słowenia)
3. Development Centre Murska Sobota (Słowenia)
4. University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austria)
5. Weinviertel Tourismus GmbH (Austria)
6. Tourism Board of Međimurje County (Chorwacja)
7. Public Institution for the Development of Međimurje County REDEA (Chorwacja)
8. Czech Environmental Information Agency (Czechy)
9. Czech paraplegic association (Czechy)
10. Zala County Self-Government (Węgry)
11. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (Polska)
12. European Disability Forum (Belgia)

Budżet projektu: 2,65 mln EUR, budżet RARR: 211 680,00 EUR

Okres realizacji projektu: 01.03.2023 r. – 28.02.2026 r.

Aktualności projektu

Strona projektu

Back to top