Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo Interreg PL UA 2021 2027

Program został przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 30 listopada 2022 r. i jest dostępny na stronie internetowej Programu.

W latach 2004-2006 realizowano Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC 2004-2006. Kontynuowano go jako Program Współpracy Transgranicznej ENPI Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Przez wiele lat taka trójstronna współpraca była owocna i owocna. Niemniej, za sprawą m.in. łamanie praw człowieka, podsycanie kryzysu na zewnętrznych granicach UE oraz wykorzystywanie migrantów do celów politycznych, zainicjowane przez Białoruś w 2021 r. prawem, współpraca CBC z Białorusią została zawieszona. Dlatego Program na lata 2021-2027 ma charakter bilateralny: Interreg NEXT Polska–Ukraina.

Nadrzędnym celem Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski i Ukrainy, zgodnie z celami Interreg określonymi w Rozporządzeniu Interreg (2021/1059). Program, podobnie jak jego poprzednicy, skierowany jest do polskich i ukraińskich regionów przygranicznych oraz wszystkich instytucji non-profit pochodzących z tych regionów.

Obszar Programu

Program skierowany jest do regionów przygranicznych Polski i Ukrainy i obejmuje jednostki (podregiony) NUTS 3 po stronie polskiej oraz jednostki terytorialne na poziomie obwodów na Ukrainie.
Zasięg geograficzny Programu przedstawia się następująco:
- Polska: podlaskie, mazowieckie (tylko podregiony ostrołęcki i siedlecki), lubelskie i podkarpackie;
- Ukraina: obwody wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwano-frankowski.
Program obejmuje obszar 177 128 km2, z czego 57% znajduje się na Ukrainie, a 43% w Polsce.

 

obszar wsparcia PL UA 21 27 mapa

 

Back to top