Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo Interreg PL UA 2021 2027

18 kwietnia Komitet Monitorujący Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 zatwierdził do dofinansowania projekty, które poprawią jakość środowiska naturalnego na obszarze Programu.

Komitet zatwierdził 44 polsko-ukraińskie projekty o wartości dofinansowania unijnego w sumie w wys. prawie 82 mln euro. To prawie 40% budżetu przeznaczonego w Programie na projekty. Wśród zatwierdzonych projektów znajduje się 13 projektów z udziałem podkarpackich beneficjentów, w tym 10 projektów złożonych przez podkarpackich wnioskodawców. Ich łączna wartość dofinansowania to 21,5 mln euro, z czego dofinansowanie beneficjentów podkarpackich wynosi 11,22 mln euro.

Pieniądze na transgraniczne działania z zakresu środowiska pozwolą m.in. na:

 • zakup pojazdów strażackich i sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
 • budowę i modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • rewitalizację i promocję obiektów przyrodniczych.

Lista zatwierdzonych projektów

 Dane statystyczne (projekty wybrane w priorytecie Środowisko):

Cel szczegółowy

Liczba projektów

Wsparcie UE (EUR)

Liczba partnerów

PL

UA

1.1 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku
związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia
ekosystemowego

16

28 535 205

25

24

1.2 Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

17

34 969 706

19

18

1.3 Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności
biologicznej i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczenie wszelkich form
zanieczyszczeń

11

18 391 578

17

18

Razem

44

81 896 489

61

60

         

Wartość dotacji UE od 387 tys. EUR do 2,5 mln EUR

logo Interreg PL UA 2021 2027

15 grudnia 2023 r. Komitet Monitorujący Programu zatwierdził rezultaty pierwszego naboru wniosków w Priorytecie ZDROWIE. Komitet podjął decyzję o dofinansowaniu 20 projektów (lista zatwierdzonych projektów) spośród 115 złożonych wniosków aplikacyjnych oraz utworzył listę rezerwową 28 projektów do ewentualnego kontraktowania w przyszłości.

Doceniając jakość złożonych wniosków, chcąc umożliwić dofinansowanie większej ich ilości, Komitet zdecydował o przesunięciu 2,55 mln euro z priorytetu WSPÓŁPRACA (cel szczegółowy 4.1) do priorytetu ZDROWIE. Celem sfinansowania dodatkowych projektów konieczne było też obniżenie poziomu dofinansowania dla nich z 90% do 83%.

Wybrane projekty pochodzą z wszystkich 10 kwalifikowalnych regionów Programu. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 39,92 mln euro.

Wspólny Sekretariat przystępuje teraz do informowania o decyzji Komitetu wszystkich wnioskodawców w priorytecie ZDROWIE, a z wnioskodawcami, którzy przyjmą ofertę dofinansowania rozpocznie procedurę kontraktacji zmierzającą do podpisania umów grantowych.

logo Interreg PL UA 2021 2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych zaktualizowanej Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027. Uwagi dotyczące Prognozy można zgłaszać do 31 grudnia 2023 r.

Dokument jest podstawą prowadzonego postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami wprowadzonymi w Programie. Głównym celem sporządzenia zaktualizowanej Prognozy jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków realizacji Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027.

Konsultacje są prowadzone zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej.

Aby zgłosić uwagi na temat projektu Programu, prosimy o wypełnienie formularza elektronicznego, zamieszczonego na stronie Programu:

Uwagi zgłoszone w inny sposób zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Termin zgłaszania uwag upływa 31 grudnia 2023 r.

logo Interreg PL UA 2021 2027

Z przyjemnością informujemy, że Komitet Monitorujący podjął decyzję zwiększeniu budżetu programu o ponad 48 mln euro. Umożliwi to realizację projektów dotyczących transportu w ramach nowego priorytetu DOSTĘPNOŚĆ. Nowe projekty będą wpisywać się w inicjatywę Korytarzy Solidarnościowych pomiędzy UE a Ukrainą.

To nie wszystkie zmiany, które wprowadzono do programu. Dodatkowo:

 • Wdrażane będą dwa Fundusze Małych Projektów, zarządzane przez Euroregion Karpacki z siedzibą w Polsce (priorytet Współpraca) oraz Tarnopolską Agencję Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Ukrainie (priorytet Środowisko, nowy Cel Szczegółowy dotyczący promowania przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym).
 • Przesunięto 8,5 mln euro z priorytetu TURYSTYKA do priorytetu ŚRODOWISKO, a dokładniej do Celu Szczegółowego "Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej".
 • Doprecyzowano zakres tematyczny priorytetu GRANICE - do listy potencjalnych działań dodano „Rozwój i modernizację infrastruktury przejść granicznych, szczególnie w kontekście Korytarzy Solidarnościowych UE-Ukraina”.

Zmodyfikowany Program czeka na zatwierdzenie przez Komisję Europejską.

Zaktualizowane informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej w zakładce O PROGRAMIE.

W zakładce PROJEKTY opublikowany został również aktualny harmonogram naborów.

Miejsce:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, pl. Św. Floriana 1

WSTĘP WOLNY

Program Przemyśl www 21

logo Interreg PL UA 2021 2027

31 sierpnia 2023 r. o północy zakończył się pierwszy nabór wniosków w programie Interreg Polska–­­­­Ukraina 2021-2027.

Konkurs dotyczył priorytetów środowisko i zdrowie.

247 wniosków o dofinansowanie projektów zostało zarejestrowanych w systemie CST2021.  

Na dofinansowanie projektów w zakończonym naborze przeznaczono łącznie 81,11 mln euro, w tym:

 • w ramach priorytetu Środowisko:
  • 20,2 mln euro na Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego,
  • 6,51 mln euro na Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej oraz
  • 17,04 mln euro na Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczenie wszelkich form zanieczyszczeń.
 • na priorytet Zdrowie: 37,36 mln euro.

Szczegółowe podsumowanie pierwszego naboru (PDF 122 KB)

logo Interreg PL UA 2021 2027

Uprzejmie informujemy, że w związku z licznymi zgłoszeniami trudności w komunikacji między partnerami polskimi oraz ukraińskimi oraz przeszkodami w przygotowaniu wniosków projektowych (stan wojenny na Ukrainie i przerwy w dostawach prądu, ograniczenia w poruszaniu się przez granicę dla obywateli ukraińskich etc.), Komitet Monitorujący Programu podjął decyzję o przedłużeniu okresu na składanie wniosków w ramach I naboru do 31 sierpnia br. ( godz. 16:00 CEST).

W związku z tym, poszczególne etapy związane z oceną, wyborem i kontraktacją projektów złożonych w naborze ulegną odpowiednim przesunięciom

Back to top