Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo Interreg PL UA 2021 2027

Pierwszy nabór wniosków w Programie Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 rozpocznie się w maju i potrwa do końca lipca 2023 roku.  

Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o środki unijne w następujących priorytetach:

 • Zdrowie, z budżetem wielkości 37,36 mln euro,
 • Środowisko (43,75 mln euro). 

Wnioski można składać tylko w języku angielskim poprzez Centralny system teleinformatyczny 2021. Pracownicy Wspólnego Sekretariatu programu będą odpowiadać na pytania dotyczące zasad naboru po zatwierdzeniu pakietu aplikacyjnego przez Komitet Monitorujący. Zestaw dokumentów zostanie opublikowany na stronie programu, w zakładce PL-UA 2021-27.  

Aby pomóc wnioskodawcom, zorganizowane zostaną dwa bezpłatne Fora Poszukiwania Partnerów. Pierwsze z nich, dla priorytetu Zdrowie, odbędzie się 19–21 kwietnia 2023 roku w Rzeszowie, zaś drugie dla priorytetu Środowisko 26–28 kwietnia 2023 roku w Lublinie. 

W maju, po ogłoszeniu naboru, zorganizowane zostanie 10 szkoleń dla przyszłych wnioskodawców, po jednym dla każdego z sześciu obwodów w Ukrainie:

 • wołyńskiego,
 • lwowskiego,
 • zakarpackiego,
 • rówieńskiego,
 • tarnopolskiego
 • i iwanofrankiwskiego

oraz po jednym dla czterech województw w Polsce:

 • mazowieckiego,
 • podkarpackiego,
 • podlaskiego
 • i lubelskiego.

Szkolenia będą dostępne także online*. Informacje na temat miejsca i rejestracji opublikowane zostaną na stronie programu. 

Drugi nabór wniosków dla osi priorytetowych:

 • Turystyka, z budżetem 35,87 mln euro,
 • Współpraca (budżet 5,11 mln euro przeznaczony na działania dla zwiększania sprawności administracji publicznej)

jest planowany w 2024 roku. 

*Plan organizacji wydarzeń oraz naborów wniosków może ulec zmianie.  

logo Interreg NEXT Poland Ukraine CMYK Color

2 i 3 lutego 2023 roku w Lublinie po raz pierwszy obradował Komitet Monitorujący Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Komitet zatwierdził między innymi harmonogram naborów, kryteria oceny projektów oraz pakiet aplikacyjny dla dużych projektów infrastrukturalnych.   

Powołanie komitetu i rozpoczęcie jego prac to istotny krok w realizacji programu. W stosunku do poprzedniej edycji programu, skład tego kolegium po stronie polskiej znacznie poszerzył się. Do udziału w jego pracach zostali zaproszeni:

 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej z Polski i Ukrainy,
 • polskie części euroregionów, które działają na obszarze programu,
 • przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych i świata nauki.  

Jednym z zadań komitetu jest przyjęcie kryteriów, które mają spełniać projekty finansowane z programu. Przyjęliśmy wspólne stanowisko w tej sprawie. Członkowie komitetu zatwierdzili również ramowy harmonogram naborów w programie. Wkrótce harmonogram zostanie opublikowany na stronie programu.

Komitet przyjął też pakiet aplikacyjny dla dużych projektów infrastrukturalnych, które mają przygotować wnioski o dofinansowanie najpóźniej do końca maja. Duże projekty infrastrukturalne będą realizowane w priorytetach:

 • Środowisko,
 • Turystyka,
 • Zdrowie,
 • Granice.  

„NEXT” dla programu Interreg Polska-Ukraina  

30 listopada 2022 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o przyjęciu Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. NEXT – akronim od external neighbourhood – oznacza w języku angielskim zewnętrzne sąsiedztwo. W programie będziemy wspierać projekty z zakresu:

 • środowiska,
 • zdrowia,
 • turystyki,
 • współpracy
 • oraz granic.

Na realizację projektów zostanie przeznaczone 170 mln euro. Z programu będą korzystać w Polsce województwa:

 • podlaskie,
 • lubelskie,
 • podkarpackie
 • oraz część mazowieckiego,

a w Ukrainie obwody:

 • wołyński,
 • rówieński,
 • lwowski,
 • tarnopolski,
 • iwano-frankiwski
 • oraz zakarpacki.   

logo Interreg NEXT Poland Ukraine CMYK Color

W dniu 30.11.2022 roku Program Interreg NEXT PL-UA 2021-2027 został zatwierdzony przez Komisję Europejską! Daje to szansę na kontynuowanie współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy, wzmacnianie więzi między organizacjami i mieszkańcami pogranicza oraz rozwój obszarów objętych współpracą.

Na Program PL-UA Unia Europejska przeznaczyła 187,4 mln EUR.

 

Projekty w Programie PL-UA będą realizowane w pięciu priorytetach:

priorytety

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej PBU, gdzie już teraz znajdą Państwo najnowsze informacje dotyczące Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. W miarę uruchamiania Programu informować będziemy o możliwościach otrzymania dofinansowania, terminach naborów oraz zasadach składania wniosków.

Zapraszamy do zapoznania się z zatwierdzonym przez Komisję Europejską dokumentem Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

 

10-11 sierpnia 2022 r. w Warszawie obradowała grupa robocza ds. przygotowania programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Było to pierwsze spotkanie grupy po wysłaniu programu do akceptacji Komisji Europejskiej w czerwcu tego roku.

Pomimo trwającej agresji rosyjskiej na Ukrainę, większość uczestników wzięła osobiście udział w spotkaniu. Wśród nich przedstawiciele Komisji Europejskiej, władz centralnych i regionalnych z Polski i Ukrainy oraz reprezentanci euroregionów i partnerów społeczno-gospodarczych.

W trakcie spotkaniania ustalono, że w związku z wojną w Ukrainie, będą potrzebne zmiany w programie, jednak wspólnym priorytetem jest teraz jak najszybsze jego uruchomienie. Zdecydowano się wprowadzić tylko te zmiany, które nie opóźnią przyjęcia programu przez Komisję Europejską. To, co można zrobić już dziś, to usprawnić działanie przejść granicznych i połączeń transportowych między Ukrainą a państwami Unii Europejskiej. Dlatego w priorytecie Granice zwiększona zostanie możliwość realizacji działań infrastrukturalnych. Najprawdopodobniej opracowany też nowy projekt strategiczny, który usprawni przepływ osób i towarów przez granicę.

Podczas spotkania omówiono również projekty strategiczne, które zgłosiły wcześniej regiony uczestniczące w programie. Dyskutowano także o realizacji mikroprojektów oraz systemie informacji i komunikacji w programie. Ponadto przedstawiciele Instytucji Zarządzającej przedstawili projekt systemu raportowania i przekazywania zaliczek projektom oraz zastosowania kosztów uproszczonych w rozliczeniach finansowych. System ten ułatwi realizację przedsięwzięć przez beneficjentów.

Komisja Europejska potwierdziła, że chce zatwierdzić program jeszcze w tym roku. Dzięki temu będzie można rozpocząć realizację programu w 2023 roku i ogłosić pierwsze nabory wniosków.

Konsultacje publiczne projektu Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 trwały od 16 maja do 6 czerwca 2022 r. Ich celem było uzyskanie uwag do dokumentu szerokiego gremium interesariuszy, w tym:

 • potencjalnych beneficjentów programu,
 • partnerów społeczno-gospodarczych,
 • oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. 

Zgłoszono 126 uwag, z których większość dotyczyła strategii programu (rozdział 1) oraz opisu wybranych osi priorytetowych (rozdział 2). Zdecydowana większość uwag (80%) została uwzględniona lub uwzględniona częściowo. Jedynie 27 komentarzy nie zostało uwzględnionych.

Zachęcamy do lektury raportu, który jest dostępny w zakładce Konsultacje programu.

30 czerwca 2022 r., po prawie trzech latach przygotowań, Program Interreg NEXT Polska-Ukraina został przesłany do Komisji Europejskiej

Początkowo Program był przygotowywany w trójstronnej formule jako kontynuacja dotychczasowej współpracy transgranicznej między Polską, Ukrainą i Białorusią. Pierwsze spotkanie Komitetu Programującego, odpowiedzialnego za opracowanie dokumentu, odbyło się w październiku 2019 r. Już wówczas członkowie Komitetu, czyli przedstawiciele władz krajowych i regionalnych trzech państw, a także partnerzy społeczni, wstępnie zdecydowali o priorytetach nowego Programu. Decyzję podjęli na podstawie analizy społeczno-gospodarczej planowanego obszaru wsparcia. Równolegle, regiony uczestniczące w Programie rozpoczęły prace nad koncepcjami pozakonkursowych dużych projektów infrastrukturalnych. Niestety, przygotowania zostały zakłócone przez przebieg wyborów prezydenckich na Białorusi w 2020 r., następnie działania białoruskich władz na granicy z Polską, a wreszcie ich wsparcie dla rosyjskiej agresji na Ukrainę. Te wydarzenia spowodowały, że Komisja Europejska w lutym br. podjęła decyzję o zawieszeniu współpracy z Białorusią w ramach inicjatywy Interreg. Wojna nie spowodowała zatrzymania prac nad Programem. W ciągu czterech miesięcy Polska i Ukraina uzgodniły i zatwierdziły treść programu w formule dwustronnej, polsko-ukraińskiej.

Dokument programowy został przekazany do szeroko zakrojonych konsultacji publicznych. W lipcu 2021 r. konsultowano jego strategiczną część. Efektem była zmiana w zakresie tematycznym Programu. Następnie, w maju br. przekazano cały dokument do społecznych konsultacji w obu państwach. Uwzględniono uwagi i opinie z konsultacji w końcowej wersji dokumentu.

Podobnie szeroko konsultowano raport ze Strategicznej oceny oddziaływania Programu na środowisko. Uwzględniono w nim przesłane sugestie. Końcowa ocena wyraźnie wskazuje, że realizacja Programu nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Jeśli przebiegnie zgodnie z założeniami, znacznie przyczyni się do jego ochrony.

W drugiej połowie czerwca, po przyjęciu dokumentu programowego przez Komitet Programujący, został on zatwierdzony przez rządy obu państw. Dzięki temu udało się przesłać Program do Komisji Europejskiej w określonym przez nią terminie.

Dokument Programu wkrótce zostanie opublikowany na stronie Programu

PROGRAM POLSKA-UKRAINA 2021-2027 - PODSTAWOWE INFORMACJE  
Obszar programu
Polska: podregiony białostocki, łomżyński, suwalski, ostrołęcki, siedlecki, bialski, lubelski, puławski, chełmsko-zamojski, przemyski, rzeszowski, tarnobrzeski i krośnieński

Ukraina: obwody wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankiwski

Zakres tematyczny
Program koncentruje się wokół 5 priorytetów:

- Środowisko
- Zdrowie
- Turystyka
- Współpraca
- Granice

Budżet programu
Alokacja środków unijnych przeznaczonych na realizację Programu wynosi 187 415 990 EUR.

Typy projektów
Projekty muszą być realizowane w polsko-ukraińskim partnerstwie i mieć charakter transgraniczny. Podobnie jak w obecnej edycji Programu są planowane trzy rodzaje projektów:

- duże projekty infrastrukturalne,
- projekty regularne,
- mikroprojekty.


Kto może się ubiegać o środki w Programie
Bezpośrednimi beneficjentami projektów mogą być np.:

- jednostki administracji państwowej, regionalnej i samorządowej, stowarzyszenia tych jednostek oraz instytucje im podległe,
- inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej),
- jednostki ratownicze (w tym górskie służby ratownicze), jednostki ochrony przeciwpożarowej (w tym straż pożarna), policja i służby graniczne i celne,
- jednostki szkolnictwa wyższego i instytucje naukowe,
- szkoły i placówki oświatowe,
- administracje i zarządy obszarów ochrony przyrody, takie jak parki narodowe, parki przyrody, parki krajobrazowe, rezerwaty biosfery itp.,
- podmioty administrujące terenami leśnymi i leśnikami państwowymi wraz z ich jednostkami organizacyjnymi,
- podmioty publiczne świadczące usługi medyczne i usługi opieki długoterminowej,
- stowarzyszenia i organizacje aktywizujące gospodarkę, ośrodki technologiczne (np. izby gospodarcze lub handlowe, instytucje otoczenia biznesu),
- podmioty prowadzące działalność kulturalną lub edukacyjną,
- organizacje pozarządowe. 

 

 

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w publicznych konsultacjach projektu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Konsultacje trwają od 16 maja do 6 czerwca 2022 roku. Ich celem jest zebranie opinii i uwag dotyczących projektu Programu. Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby i instytucje zainteresowane współpracą transgraniczną pomiędzy Polską i Ukrainą. Aby zgłosić uwagi dotyczące projektu Programu, prosimy o wypełnienie formularza on-line. Uwagi można zgłaszać do 6 czerwca 2022 roku. Wszystkie uwagi zgłoszone w czasie konsultacji zostaną rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją Programu.

Prosimy także o przesłanie uwag zgłaszanych poprzez formularz online przez podmioty z terenu województwa podkarpackiego drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Projekt Programu wersja polska

Projekt Programu wersja angielska

Podsumowanie

formularz w wersji ukraińskiej

Jeżeli jesteś potencjalnym beneficjentem, który rozpoczyna, bądź planuje rozpoczęcie realizacji projektu, poniższa informacja może być dla Ciebie przydatna.

Informujemy, że przed uruchomieniem pierwszego naboru wniosków w Programie Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027, począwszy od 1 kwietnia, ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności można zamieszczać pod specjalnie dedykowanym numerem naboru:

 • POPT.21.27.00-IZ.00-00-001/21

Tytuł naboru w realizowanej przez Państwa części powinien nawiązywać do perspektywy finansowej 2021-2027.

Do czasu uruchomienia Programu dla przyszłej perspektywy, realizując zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, stosuj wymagania obowiązujące beneficjentów obecnej perspektywy 2014-2020.

Opisany sposób postępowania zapewni beneficjentom większe bezpieczeństwo kontrolne i audytowe, jeśli rozpoczęte przed uruchomieniem naboru projekty zostaną później objęte dofinansowaniem unijnym.

Back to top