Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY

Wśród naszych zadań i obszarów działalności znajdują się m.in.:

 • Inicjowanie zainteresowania programami EWT (spotkania informacyjne, seminaria, warsztaty, akcje promocyjne, mailing do potencjalnych beneficjentów, dystrybucja zewnętrznych materiałów informacyjno-promocyjnych - w  przypadku ich otrzymania).
 • Pomoc w generowaniu pomysłów projektowych;
 • Doradztwo dla potencjalnych beneficjentów programów EWT w ramach szkoleń oraz konsultacji bezpośrednich, telefonicznych i mailowych:
 • wstępna ocena kwalifikowalności pomysłu projektowego do danego programu,
 • doskonalenie pomysłu projektowego,
 • budowanie efektu transgranicznego/transnarodowego projektu,
 • informacja o warunkach dofinansowania,
 • informacja na temat wydatków kwalifikowanych,
 • informacja na temat zasad wypełniania i składania aplikacji projektowej,
 • udostępnianie dokumentacji programowej (program operacyjny, podręcznik programu, wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów, wytyczne dotyczące informacji i promocji).
 • Doradztwo dla beneficjentów w czasie realizacji projektów (przy wiodącej roli WST oraz menedżerów projektu w tym zakresie ):
 • informacja o zasadach raportowania (terminy, tryb, obowiązujące formularze, wytyczne),
 • informacja o zasadach kwalifikowalności kosztów.
 • Informacja i promocja rezultatów realizacji programów, promocja dobrych praktyk:
 • tworzenie i prowadzenie baz projektów realizowanych w regionie, (informowanie o rezultatach projektów itp.).
 • Prowadzenie baz danych potencjalnych beneficjentów z terenu województwa.
 • Pomoc w poszukiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych udzielana potencjalnym beneficjentom zainteresowanym udziałem w projektach EWT (w tym udział w forach poszukiwania partnerów, przekazywanie informacji dot. zaproszeń do udziału w projektach).
 • Przekazywanie informacji do portali informacyjnych samorządów województw oraz innych portali regionalnych.
 • Współpraca z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w zakresie redagowania, przekazywania informacji na stronę poświęconą programom EWT
 • Współpraca ze wspólnymi sekretariatami technicznymi programów oraz Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju – Instytucją Zarządzającą.
 • Współpraca z innymi regionalnymi punktami kontaktowymi.
 • Współpraca z działającymi w regionach Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich (np. wspólna organizacja spotkań informacyjnych itp.).
 • Szkolenia/warsztaty dotyczące m.in.: budowania efektu transgranicznego, przygotowania budżetu, matrycy logicznej projektów współpracy, wykorzystania rezultatów projektów w programach krajowych (komplementarność).
 • Publikacja materiałów informacyjnych, np. katalogów dobrych praktyk.
 • Przygotowanie i emisja audycji radiowych, telewizyjnych, publikacji w prasie.
 • Zamówienie i dystrybucja gadżetów promocyjnych EWT.
 • Coaching projektów.
 • Informacja i promocja na temat rezultatów realizacji programów (co wiąże się z m.in. z udziałem w konferencjach dorocznych), promocja dobrych praktyk:
 • spotkania informacyjne,
 • udział w wydarzeniach krajowych, regionalnych, subregionalnych.

Back to top