Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wojeówdztwa Podkarpackiego

stopka WP

UE header

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

13 180323 karpa

Partnerzy projektów programów Interreg Europa, Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa na lata 2021-2027 mogą ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego na podstawie zaktualizowanej „Procedury uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 98, 99”.

Dokument przewiduje korzystniejsze niż w okresie 2014-2020 rozwiązania dla partnerów projektów transnarodowych i międzyregionalnych:

- o dofinansowanie mogą ubiegać się wszyscy polscy partnerzy projektów,

- dofinansowanie może stanowić do 15% kwalifikowalnych wydatków partnera.

espon eu logo vector

W dniach 7-8 grudnia 2022 r. w Pradze odbędzie się seminarium pn. „Entrepreneurial regional governance. Territorial cohesion through open innovation”. Szczegółową agendę wydarzenia, formularz rejestracyjny i inne praktyczne informacje znajdą Państwo na stronie:

https://www.espon.eu/entrepreneurial-regional-governance

Seminarium organizowane jest w ramach czeskiej prezydencji podczas ESPON Week.

Komisja Europejska zatwierdziła nowe programy Interreg: Polska–Słowacja, Południowy Bałtyk, Polska–Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia, Polska–Litwa oraz Polska–Czechy.

W programie Interreg Polska–Słowacja do wykorzystania jest prawie 130 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Minister Funduszy i Polityki Regionalnej będzie pełnił funkcję Instytucji Zarządzającej tym programem, który dofinansuje projekty z takich dziedzin jak:

 • turystyka i kultura,
 • transgraniczne połączenia drogowe,
 • ochrona środowiska (łagodzenie skutków zmian klimatu i zarządzanie kryzysowe),
 • oraz współpraca instytucji i mieszkańców.

Więcej o programie Interreg Polska-Słowacja przeczytasz tutaj

Interreg Południowy Bałtyk to kolejny program, którym zarządza polska strona.
Do wykorzystania jest 83,8 mln euro z EFRR na:

 • innowacje i internacjonalizację podmiotów lokalnych, w tym cyfryzację,
 • zrównoważony rozwój niebieskiej i zielonej gospodarki,
 • turystykę i kulturę,
 • zarządzanie współpracą.

Z kolei w ramach Interreg Polska–Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia do zagospodarowania jest 124,5 mln euro z EFRR na przedsięwzięcia z zakresu:

 • innowacyjności,
 • przezwyciężania skutków zmian klimatu i ochrony przyrody,
 • nauki języka, kultury i turystyki,
 • rozwoju transgranicznego.

Program Interreg Polska–Litwa dysponuje dofinansowaniem EFRR w kwocie 45,7 mln euro. Pieniądze będzie można przeznaczyć na projekty z obszarów:

 • środowisko,
 • promowanie dobrego stanu zdrowia fizycznego, emocjonalnego oraz dziedzictwa kulturowego,
 • współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.

Zgodnie z decyzją rządu polskiego i litewskiego alokacja programu będzie zwiększona o dodatkowe środki w związku z tym, że współpraca transgraniczna z Rosją nie będzie realizowana.

Największy budżet z tych programów ma Interreg Polska–Czechy, wynosi on 178,87 mln euro z EFRR.
Pieniądze będzie można przekazać na przedsięwzięcia z dziedzin takich jak:

 • zintegrowany system ratownictwa i środowisko,
 • turystyka,
 • transport,
 • współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza,
 • przedsiębiorczość.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza do udziału w Pomorskim Webinarium Informacyjnym, dotyczącym programu centralnie zarządzanego przez Komisję Europejską – Europa Cyfrowa 2021-2027 – oraz uruchomionej w jego ramach sieci Europejskich Centrów Innowacji Cyfrowych (ang. European Digital Innovation Hubs – EDIHs), których zadaniem będzie wspieranie transformacji cyfrowej państw członkowskich Unii Europejskiej. Statut EDIH na Pomorzu otrzymało konsorcjum – Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych, koordynowane przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, którego zakres działalności obejmować będzie również województwo kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie.

Zaproszeni na to wydarzenie prelegenci z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Komisji Europejskiej przybliżą aspekty prawne, zasady wdrażania i tematykę naborów w programie Europa Cyfrowa na lata 2021-2027, a przedstawiciele konsorcjum Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych opowiedzą o projekcie EDIH na Pomorzu, planowanych usługach i rodzaju wsparcia.

Oferta programu Europy Cyfrowej oraz EDIH skierowana jest do:

 • małych i średnich przedsiębiorstw,
 • spółek o średniej kapitalizacji,
 • administracji publicznej.

Webinarium odbędzie się 26 października w godz. 10-12.30, w formule online (zoom)

Zapewnione tłumaczenie symultaniczne na język polski wystąpień przedstawicieli z Komisji Europejskiej.

Link do rejestracji na wydarzenie: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_KfdQmKAoQ5CzNwbCQSpnAQ

ESPON 2030 logo

6 lipca 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Współpracy ESPON 2030.

ESPON tj. Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej jest programem badawczym, mającym na celu dostarczanie wyników badań w zakresie trendów w rozwoju terytorialnym i społeczno-gospodarczym regionów, miast i innego typu obszarów w Europie. Program poprzez dostarczanie porównywalnych danych, analiz i scenariuszy rozwoju wspiera politykę spójności UE oraz dostarcza rekomendacji dla tworzenia polityk publicznych.

Dokoment programu do pobrania poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (Program_ESPON_2030_ENG.pdf)Program_ESPON_2030_ENG.pdf[ ]633 kB
Pobierz plik (Program_ESPON_2030_PL.pdf)Program_ESPON_2030_PL.pdf[ ]729 kB

 W dniu 12 października 2022 r. odbyła się konferencja organizowana przez Oddział Współpracy Terytorialnej Departamentu Gospodarki Regionalnej poświęcona wdrażaniu programów współpracy terytorialnej na terenie województwa podkarpackiego. Wydarzenie to miało na celu podsumowanie realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa perspektywy 2014-2020 oraz zapoznanie jego uczestników z programami Interreg nowej edycji 2021-2027.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Samorząd województwa reprezentowała Wicemarszałek Województwa Pani Ewa Draus, która zwróciła uwagę, że „celem Europejskiej Współpracy Terytorialnej jest rozwiązywanie problemów, które wykraczają poza granice państw i które wymagają podjęcia wspólnych działań. Współpraca w ramach projektów Interreg realizowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego wspólnie z partnerami z krajów UE oraz krajami sąsiadującymi stanowi istotny element polityki regionalnej województwa prowadząc do społeczno-gospodarczego rozwoju naszego regionu oraz stanowiąc dobre narzędzie promocji jego walorów”. W swoim wystąpieniu Pani Wicemarszałek podkreśliła również znaczenie EWT wobec wydarzeń, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą.

W trakcie konferencji przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawili informacje o nowych programach perspektywy 2021-2027: Interreg Europa Środkowa, Interrreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa. Zaprezentowano również przykłady dobrych praktyk w ramach tych programów realizowanych przez podkarpackich partnerów projektów.

Druga część konferencji była poświęcona programom współpracy transgranicznej, tj. Interreg V-A PolskaL-Słowacja 2014-2020 oraz Programowi Współpracy Transgranicznej Polska-(Białoruś)-Ukraina 2014-2020. Posumowanie efektów realizacji tych programów zostało przedstawione przez Panią Alicję Wosik-Majewską kierownika Oddziału WST Programu Współpracy Transgranicznej Polska-(Białoruś)-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie oraz Pana Krzysztofa Kaczmarka kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg Polska-Słowacja.

Uczestnicy spotkania mieli okazję nie tylko zapoznać się z przykładami zrealizowanych, ciekawych projektów, ale również poznać szczegóły Programów Interreg w perspektywie 2021-2027.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja, który jest umiejscowiony w Oddziale Współpracy Terytorialnej planuje również kolejne spotkania informacyjno-promocyjne dla przyszłych wnioskodawców dotyczące Programu Interreg Polska-Słowacja. Planowane terminy spotkań: 8.11.2022 r. – w Przemyślu, 15.11.2022 r. – w Krośnie, 22.11.2022 r. – w Sanoku.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami oraz filmami przedstawionymi podczas konferencji, które zostały zamieszczone poniżej.

 

132498.jpg

 10191252022

 

 

W programach Interreg 2021-2027 planowane jest, na szerszą skalę niż dotychczas, wykorzystanie uproszczonych metod rozliczania wydatków. Mając na uwadze, że niektórzy beneficjenci obecnie wdrażanych programów EWT i ENI mieli obawy lub nawet trudności związane z księgowaniem kosztów uproszczonych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało Poradnik w zakresie uproszczonego rozliczania wydatków dla polskich beneficjentów programów Interreg 2021-2027. Opracowanie zostało szeroko skonsultowane m.in. kontrolerami 1. Stopnia i wybranymi beneficjentami, zawiera praktyczne wskazówki w zakresie postępowania z ryczałtami – jak zabezpieczyć prawidłowe stosowanie polskich przepisów rachunkowych, podatkowych.

 

14 września 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program współpracy Interreg Polska–Saksonia 2021-2027. Będzie nim zarządzać Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Do wykorzystania jest około 56,3 mln euro.

Program jest odpowiedzią na potrzeby i wyzwania polsko-saksońskiego pogranicza. Wsparcie finansowe otrzymają projekty ukierunkowane na:

 • adaptację do zmian klimatu,
 • edukację, kulturę i turystykę,
 • integrację mieszkańców,
 • współpracę instytucji i obywateli z Polski i z Saksonii.

Podkategorie