Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wojeówdztwa Podkarpackiego

stopka WP

UE header

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

13 180323 karpa

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2007-2013

 

Celem głównym Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych.

 

ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU

Obszar współpracy w ramach Programu obejmuje:

w Polsce podregiony: białostocko-suwalski, ostrołęcko-siedlecki, bialskopodlaski, chełmsko-zamojski, krośnieńsko-przemyski, a także jako tzw. regiony przyległe: podregion łomżyński, lubelski i rzeszowsko-tarnobrzeski;
na Białorusi obwody: brzeski, miński (7 zachodnich rejonów: Miadzioł, Wilejka, Mołodeczno, Wołożyn, Stołpce, Nieśwież, Kleck) i grodzieński oraz jako regiony przyległe: wschodnia część obwodu mińskiego oraz obwód homelski;
na Ukrainie obwody: wołyński, lwowski, zakarpacki oraz jako regiony przyległe: obwód tarnopolski, rówieński, iwanofrankowski.
Wsparcie projektów realizowanych na terenie regionów przyległych (ang. adjoining regions) jest ograniczone tzn. wysokość środków pomocowych, przeznaczonych na taki obszar wynosi nie więcej niż 20% całej alokacji programu, wspierane mogą być wyłącznie projekty nieinwestycyjne.

 

PRIORYTETY PROGRAMU

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego
Działanie 1.1. Lepsze warunki dla przedsiębiorczości
Działanie 1.2. Rozwój turystyki
Działanie 1.3. Poprawa dostępności obszaru

Priorytet 2. Poprawa jakości życia
Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym
Działanie 2.2. Bezpieczne i sprawnie funkcjonujące granice

Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych
Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej
Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych

 

BUDŻET PROGRAMU


Całkowity budżet Programu ze środków UE na lata 2007-13 to 186,2 mln EUR.

Wysokość dofinansowania projektów
Poziom dofinansowania projektów to 90% kosztów kwalifikowanych projektu.

POTENCJALNI BENEFICJENCI


Potencjalnymi beneficjentami programu są instytucje prowadzące działania o charakterze non-profit przyczyniające się do realizacji priorytetów programu, w tym np. władze lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, euroregiony.