Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo 21 27

Informujemy, że 22.12.2022 r. zostały ogłoszone następujące nabory w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027:

1. Klimat - Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 1. wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

2. Bioróżnorodność - Priorytet 1. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza; cel szczegółowy 2. wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

3. Drogi - Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze; cel szczegółowy 1. : rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej; działanie 1.: poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu

Ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej programu [link]:

1. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-projektow-fmp-654818-656884-656941-657013

2. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-projektow-fmp-654818-656884

3. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-projektow-fmp-654818

logo 21 27

Na stronie internetowej programu zamieszczono informację o planowanych szkoleniach dla wnioskodawców:

Rejestracje na poszczególne szkolenia prowadzą Regionalne Punkty Kontaktowe (RPK). RPK udzielają także dalszych szczegółowych informacji na temat szkoleń. Lista RPK znajduje się na stronie internetowej programu:

Znajdź punkt Kontaktowy - Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 (plsk.eu)

12.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: POPRAWA JAKOŚCI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ – priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze; cel szczegółowy 1. Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej; działanie 1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu. Miejsce szkolenia: Kraków, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”, ul. Wita Stwosza 12.

16.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: POPRAWA JAKOŚCI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ – priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze; cel szczegółowy 1. Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej; działanie 1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu. Miejsce szkolenia: Žilinský samosprávny kraj, Regionálny kontaktný bod v Žiline Komenského 48, 011 09 Žilina.

17.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ – priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego; cel szczegółowy 2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. Miejsce szkolenia: Žilinský samosprávny kraj, Regionálny kontaktný bod v Žiline Komenského 48, 011 09 Žilina.

18.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ – priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego; cel szczegółowy 2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. Miejsce szkolenia: Prešovský samosprávny kraj, Regionálny kontaktný bod v Prešove Námestie mieru 2, 08001 Prešov.

20.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ – priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego; cel szczegółowy 2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała, dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie.

23.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ – priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego; cel szczegółowy 2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. Miejsce szkolenia: województwo podkarpackie, dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie.

24.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ – priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego; cel szczegółowy 2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. Miejsce szkolenia: Biuro Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu, ul. Jana III Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ.

27.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: POMOC PUBLICZNA. Miejsce szkolenia: online.

02.02.2023 r. – przedmiot szkolenia: WOD2021 – aplikacja do składania wniosków o dofinansowanie. Miejsce szkolenia: online.

 

Program na lata 2021-2027 niesie ze sobą kilka zmian. Promowana będzie partycypacja społeczna oraz zwracana uwaga na zgodność z inicjatywą Nowy Europejski Bauhaus. Dodano wymagania dotyczące gotowości projektów do realizacji, a także pozytywnego wpływu na wdrażanie zasad horyzontalnych UE.

Budżet nowego programu to 129,8 mln euro. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych.

Priorytety w nowym programie:

priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze,
priorytet 2. Lepiej połączone pogranicze,
priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze,
priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.

Udostępniono możliwość poszukiwania partnerów do projektu i prezentowania pomysłów na projekt. W ten sposób planuje się stworzyć przyjazną strefę wymiany kontaktów dla nowych beneficjentów.

Oferowane będą indywidualne konsultacje koncepcji projektów do realizacji w ramach nowego programu. Będą one prowadzone telefonicznie, mailowo, w formie spotkań osobistych lub online.

Zachęcamy do śledzenia naszych stron internetowych: https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/programy-transgraniczne-2021-2027/polska-slowacja/aktualnoscihttps://ewt.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci-punktu https://pl.plsk.eu/program-2021-2027, a także strony Programu: https://pl.plsk.eu/program-2021-2027 oraz mediów społecznościowych, gdzie będą pojawiać się najnowsze informacje związane z programem 2021-2027.

Wspólny Sekretariat Techniczny na swojej stronie internetowej opublikował artykuł dotyczący podstawowych założeń programu 2021-2027.

  • fragmenty podręcznika programu,
  • podstronę do poszukiwania partnerów w nowym programie,
  • informację o rozpoczęciu konsultacji pomysłów na projekty. 

Zapraszamy na stronę internetową poświęconą nowemu programowi - https://pl.plsk.eu/program-2021-2027

W dniach 30-31 marca 2022 r., w Zakopanem, odbyły się warsztaty Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska−Słowacja 2021−2027.

Warsztaty dotyczyłu konsultacji społecznych projektów oraz tematu turystyki kulturowej w nowym programie.  Dodatkowo, przedstawiciele KE przedstawili wymagania związane z nowym europejskim Bauhausem, zieloną i cyfrową transformacją, Europejskim Zielonym Ładem oraz trwałością projektów.

Projekt Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja na lata 2021-2027 został złożony w dniu 25.03.2022 do Komisji Europejskiej.

Wcześniej, 10 marca 2022 r. Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów zgodził się na przystąpienie Polski do Programu, a w dniu 24.03.2022) program zatwierdził rząd Słowacji.   

Poland Slovakia PL 01FUND RGB

 10 marca 2022 r. Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów zgodził się na przystąpienie Polski do Programu Interreg Polska — Słowacja 2021–2027.

Program będzie wpierał:

  • przystosowanie do zmian klimatu oraz wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody – bioróżnorodność,
  • modernizację dróg oraz elektromobilność w dojazdach do atrakcji turystycznych, 
  • rolę kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych na pograniczu,
  • efektywność instytucji publicznych,
  • małe projekty people-to-people (budowanie wzajemnego zaufania). 

Po polskiej stronie program będzie realizowany w przygranicznym pasie województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Wkrótce zostanie przekazany Komisji Europejskiej do zatwierdzenia. Programem zarządza Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a słowackie Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji jest przyszłą Instytucją Krajową programu.

Szczegółowe informacje o nowym programie są dostępne w zakładce Programy Interreg w latach 2021-2027

 

Przyjazne naturze i bezpieczne, lepiej połączone, twórcze i atrakcyjne turystycznie oraz współpracujące. Taką wizję polsko-słowackiego pogranicza ma Grupa Robocza, która 16 grudnia 2021 r. zatwierdziła projekt “Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027".
Prace nad programem trwały od czerwca 2020 r. Zaangażowane instytucje wypracowały projekt programu, który następnie podlegał m.in. konsultacjom publicznym.  

Na posiedzeniu Grupy Roboczej w dniu 16.12.2021 r. przedstawiono wprowadzone do projektu programu poprawki wynikające ze zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag. Dyskutowane zmiany wprowadzono w odpowiednich rozdziałach projektu programu. 

Następnie Grupa Robocza zatwierdziła drogą konsensusu projekt programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 wraz z poprawkami zgłoszonymi podczas posiedzenia. 

Zatwierdzony projekt programu przedstawiony teraz zostanie do opiniowania rządom Polski i Słowacji.  

 

Back to top