Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo 21 27

Informujemy, że zmienił się termin szkolenia dla wnioskodawców projektów drogowych Programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027. Szkolenie odbędzie się 26 września w Bielsku-Białej.  Miejsce szkolenia i jego agenda pozostają bez zmian.

W związku z trwającym naborem na projekty w priorytecie 2: Lepiej połączone pogranicze, cel szczegółowy 1: „Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej”, działanie 1 „Poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu” zapraszamy polskich i słowackich wnioskodawców na szkolenie, które odbędzie się 26 września 2023 r. w Bielsku-Białej (Centrum Konferencyjne ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała).

Szkolenie prowadzone będzie w języku polskim z tłumaczeniem na język słowacki.

Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie do 21` września br. poniższego formularza on-line.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Rekomendujemy udział maksymalnie do dwóch osób z danej instytucji.

Tematyka szkolenia:

  • informacje o Programie,
  • logika projektu, planowanie zadań, wskaźniki,
  • ocena i kryteria wyboru projektów,
  • budżet,
  • wniosek o dofinansowanie - wprowadzenie do przygotowania wniosku oraz obowiązkowe załączniki dla naboru,
  • informacja i promocja.

Agenda szkolenia (plik do pobrania)

W trakcie szkolenia będzie możliwość konsultacji z pracownikami Wspólnego Sekretariatu Technicznego. W przypadku zainteresowania konsultacjami prosimy o przygotowanie materiałów projektowych, zwłaszcza mapy. 

W naborze trwającym do 31 października br. dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z przebudową i modernizacją dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, które:

  • znajdują się w pasie do 30 km od granicy państwa i prowadzą bezpośrednio do tego samego przejścia granicznego pomiędzy Polską i Słowacją,
  • znajdują się w pasie do 30 km od granicy państwa i bezpośrednio łączą się z drogami publicznymi prowadzącymi bezpośrednio do tego samego przejścia granicznego pomiędzy Polską i Słowacją.

Wspierane są działania poprawiające dostępność dla transportu publicznego i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Realizowane elementy infrastruktury drogowej powinny poprawić funkcjonalność, bezpieczeństwo i płynność ruchu oraz przyczynić się do polepszenia stanu środowiska naturalnego.

Okres realizacji projektu to maksymalnie 24 miesiące a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi od 500 tys. do 4 mln euro.

Szczegółowe informacje o działaniach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych znajdują się w rozdziale 2.6. Podręcznika programu.

 

Back to top