Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Udział w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego to niepowtarzalna okazja, aby wypracowane w międzynarodowym partnerstwie rozwiązania stały się powszechną praktyką. 

Dzięki zrealizowanym projektom:

  • w Gdańsku zwiększono świadomość na temat szkodliwych substancji znajdujących się w produktach codziennego użytku i wskazano bezpieczniejsze zamienniki,
  • Rybnik zbadał ilość marnowanej żywności w szkolnych stołówkach i wypracował w międzynarodowym partnerstwie rozwiązania, które zmierzają do ograniczenia jej marnowania,
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, przy wsparciu projektantów i producentów mebli, podniósł standard funkcjonowania osób starszych poprzez stworzenie inteligentnych mebli, które uwzględniają potrzeby seniorów. 

To tylko niektóre z inspirujących rozwiązań. Więcej korzyści płynących z udziału w programie można zobaczyć również w poniższym filmie przygotowanym przez Wspólny Sekretariat programu. 

Nie czekaj! Drugi nabór wniosków w programie rozpocznie się już jesienią.

Zachęcamy do zapoznania się z programem

https://www.ewt.gov.pl/media/110647/Film_pl.mp4

28 września 2022 roku zapraszamy na spotkanie wprowadzające do programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa i Interreg Europa. Spotkanie odbędzie się w formule online w godz. 10:30 – 12:00.

Do udziału zachęcamy szczególnie osoby, które do tej pory nie zetknęły się z programami Interreg, a także tych z Państwa, którzy poszukują dla swoich macierzystych instytucji nowych możliwości finansowania i współpracy.

Oferta trzech programów jest skierowana do wszystkich polskich województw. O dofinansowanie mogą się ubiegać władze centralne, samorządy regionalne i lokalne, instytucje publiczne oraz sektor pozarządowy. Podmioty prywatne mogą uzyskać wsparcie unijne w programach Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa.

Rejestracja na spotkanie zostanie uruchomiona w połowie września. Poinformujemy o tym odrębnym komunikatem w serwisie Europejskiej Współpracy Terytorialnej (w Wiadomościach) i newsletterze.

Interreg BSR Logo 2021 2027

W związku z zatwierdzeniem przez Komitet Monitorujący zmian w Podręczniku Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, informujemy, że zaktualizowany podręcznik w wersji angielskiej znajduje się na oficjalnej stronie programu – Programme Manual

Dostępna również polską wersję podręcznika, która ma charakter pomocniczy. Podręcznik w języku polskim znajduje się w zakładce programu.

Większość zmian w podręczniku była spowodowana zawieszeniem udziału Rosji i Białorusi w programie. Dostosowano dokument do obecnego obszaru objętego wsparciem w ramach programu. Doprecyzowano również, że koszty przygotowawcze są częścią budżetu w małych projektach oraz dokonano korekt w rozdziale I.4.

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanym podręcznikiem.

Interreg BSR Logo 2021 2027

W dniach 14-15 czerwca 2022 roku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Podczas spotkania wybrano do dofinansowania 17 małych projektów. Czterema z nich zarządzają polskie instytucje.

W zatwierdzonych projektach weźmie udział 18 partnerów z Polski. Połowa z nich po raz pierwszy bierze udział w programie.

Pierwszy nabór małych projektów trwał od 8 lutego do 30 marca 2022 roku. Złożono w nim 42 wnioski projektowe.

Komitet Monitorujący wybrał do dofinansowania po pięć projektów w priorytetach 1 - "Innowacyjne społeczeństwa" i 2 - "Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody" oraz siedem projektów  w priorytecie 3 - "Społeczeństwa neutralne dla klimatu".

Więcej informacji na stronie programu

Interreg BSR Logo 2021 2027

2 czerwca 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”.

W programie uczestniczy 9 państw: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja oraz Norwegia.

Program jest skierowany do władz i instytucji publicznych, organizacji wspierających biznes, wyspecjalizowanych agencji oraz dostawców infrastruktury i usług publicznych, jako głównych podmiotów odpowiedzialnych za transformację w kierunku odporniejszego i bardziej innowacyjnego regionu.

Pierwsze nabory projektów zostały zakończone. W połowie czerwca Komitet Monitorujący wybierze do wsparcia projekty małe, a we wrześniu projekty główne.

Więcej informacji o programie:

Interreg BSR Logo 2021 2027

W dniu 18.05 odbyło się posiedzenie się pre-Komitetu Monitorującego (KM) Programu. Do czasu zatwierdzenia Programu przez Komisję Europejską, KM nosi nazwę pre-Komitetu. Zzatwierdzenie Programu jest oczekiwane w czerwcu br.

Podczas spotkania pre-KM uzgodniono m.in.: regulamin KM, zmiany w podręczniku, aktualizację (m.in. w związku z zawieszeniem udziału Rosji i Białorusi w Programie) oraz zmiany edytorskie ogłoszeń naborów. Omówiono metodologię obliczania stawek godzinowych dla potencjalnych partnerów z państw UE spoza obszaru programu oraz statystyki pierwszych naborów na projekty małe i główne. Złożono 98 wniosków o dofinansowanie projektów głównych (w tym 11 z polskimi partnerami wiodącymi) oraz 42 wnioski o dofinansowanie projektów małych (w tym 10 z z polskimi partnerami wiodącymi). Więcej informacji o statystykach naborów znajduje się na stronie ewt.gov.pl:
https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/ibsr-w-pierwszym-naborze-malych-projektow-polscy-wnioskodawcy-zlozyli-10-z-42-wnioskow-o-dofinansowanie/
https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027-w-pierwszym-naborze-projektow-glownych-zlozono-98-wnioskow/

Podczas spotkania przedstawiono nowe narzędzie – interaktywną mapę projektów 2014-2020 (https://interreg-baltic.eu/map/) oraz o opublikowane na oficjalnej stronie programu wywiady nt. doświadczeń miast w realizacji projektów IBSR (https://interreg-baltic.eu/news/cities-towns). Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi materiałami.
WS przeprowadzi wśród beneficjentów projektów ankietę, której wyniki zostaną uwzględnione podczas drugiego naboru wniosków.

Obecnie trwa weryfikacja kwalifikowalności partnerów w projektach małych i głównych. Projekty małe do dofinansowania zostaną wybrane w czerwcu br., natomiast projekty główne podczas wrześniowego spotkania KM.

Interreg BSR Logo 2021 2027

Zachęcamy do zapoznania się z interaktywną mapą projektów zrealizowanych w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Dzięki swojej interaktywności, mapa pozwala na:

  • wybór konkretnego kraju lub regionu,
  • filtrowanie projektów według priorytetów programu,
  • filtrowanie projektów według ich akronimów,
  • pokazanie wszystkich partnerów projektów lub tylko partnerów wiodących,
  • ukazanie sieci partnerów danego projektu,
  • możliwość bezpośredniego przejścia do szczegółowego opisu projektu.

Mapa projektów Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

Interreg BSR Logo 2021 2027

Nabór na projekty główne w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 zakończył się 26 kwietnia 2022 r. Złożono 98 wniosków o dofinansowanie, w tym 11 złożyli polscy partnerzy wiodący.

W sumie, partnerstwa utworzyło aż 987 partnerów z obszaru objętego programem oraz dwóch spoza tego obszaru. Największa liczba partnerów pochodzi z Finlandii, Łotwy i Polski. 30% to partnerzy, którzy nigdy nie brali udziału w programie Region Morza Bałtyckiego. Ponadto około 40% wnioskodawców z Danii i Polski nie brało wcześniej udziału w żadnych innych programach Interreg.

Najczęściej rolę partnera wiodącego pełnią organizacje edukacyjne i badawcze (53), a także lokalne, regionalne i krajowe władze publiczne (29). Najwięcej projektów - 41 - złożono w trzecim priorytecie programu: Społeczeństwa neutralne dla klimatu.

Wszystkie złożone wnioski projektowe przechodzą obecnie proces sprawdzania dopuszczalności i oceny. Następnie Komitet Monitorujący Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego wybierze najlepsze pomysły na projekty do dofinansowania. Decyzja w tej sprawie spodziewana jest we wrześniu 2022 roku.

Równolegle trwa ocena wniosków dla małych projektów. Decyzja o wyborze małych projektów spodziewana jest w czerwcu 2022 roku.

Applications 1st call core projects B 003 768x769

Back to top