Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /zreal_7_13/dziewiatyprojekt is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

TYTUŁ PROJEKTU: „SYSTEMOWY PROJEKT SIECIOWY EUROREGIONU KARPACKIEGO”

PARTNER WIODĄCY: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska – Wnioskodawca

PARTNERZY PROJEKTU:
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja Północ – Partner zagraniczny (PP1)
POST, filia FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie-Partner krajowy(PP2)
DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 257 025,13 EUR
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 1.04. 2011 – 30.09.2012

OPIS PROJEKTU:
Projekt miał na celu stworzenie wielofunkcyjnej sieci współpracy działającej na rzecz wspierania międzysektorowego partnerstwa w zakresie współpracy terytorialnej oraz wyrównanie dysproporcji pomiędzy stopniem formalizacji i instytucjonalizacji struktur Euroregionu Karpackiego po stronie polskiej i po stronie słowackiej. W ramach projektu przewidziano prace o charakterze badawczo-analitycznym, których celem było zbadanie potencjałów instytucjonalnych i finansowych III sektora oraz międzysektorowego partnerstwa na pograniczu polsko-słowackim w Euroregionie Karpackim.

Zaplanowane działania projektowe zrealizowano w ramach trzech etapów:

W ramach I ETAPU „ORGANIZACJA”:
- zorganizowano w dniach 5-6 września 2011 roku Międzynarodową Konferencję „Trzeci sektor w Euroregionie Karpackim – wyzwania na przyszłość” . Konferencja odbyła się w Świlczy k. Rzeszowa.
- powołano Zespół Projektowy liczący 12 polsko-słowackich ekspertów zewnętrznych. W sumie odbyło się 6 spotkań Zespołu. Wyniki prac Zespołu Projektowego przedstawiono w Raporcie obejmującym dane statystyczne na temat sytuacji III sektora na Podkarpaciu i w Kraju Preszowskim oraz wypracowane zasady oraz założenia strategii rozwoju systemu koordynacji w zakresie współpracy samorządów i organizacji pozarządowych na pograniczu polsko-słowackim w Euroregionie Karpackim.
- opracowano polsko-słowackie badanie naukowe pn. „Trzeci sektor na pograniczu polsko-słowackim w Euroregionie Karpackim” oraz przeprowadzono audyt pn. „Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przez III sektor na pograniczu polsko-słowackim w Euroregionie Karpackim”.
- przeprowadzono dwie sesje konsultacyjne 24-25.08.2011 w Polsce oraz w dniach 11-12.10.2011 na Słowacji. Głównym tematem sesji była wymiana doświadczeń na przykładzie modelowo działających samorządów i organizacji pozarządowych, uczestnicy dyskutowali na temat możliwości podjęcia wspólnej współpracy.

W ramach II ETAPU pn. „PROMOCJA”:
- wydano broszury informacyjno promocyjne oraz wykonano gadżety promocyjne
- wydano dwie publikacje:
Raport z badania i audytu polskiej i słowackiej części Euroregionu Karpackiego „Trzeci sektor w Euroregionie Karpackim” ukazujący w dwóch ujęciach obraz III sektora charakteryzujący z jednej strony sytuacje i różnice pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi po stronie polskiej i słowackiej a z drugiej strony pokazujący, w jaki sposób i skutecznie organizacje te sięgają po środki zewnętrzne i na co je przeznaczają.
„Atlas Karpackiego Forum Organizacji Pozarządowych”’ - prezentujący modelowe przykłady działalności podmiotów trzeciego sektora na pograniczu polsko-słowackim, w Euroregionie Karpacki. Wszystkie materiały oraz publikacje były rozdysponowywane podczas projektowych spotkań, wyjazdów i konferencji oraz w trakcie wszelakich wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszanie.

W ramach III etapu „URUCHOMIENIE”:
- uruchomiono Euroregionalny System Współpracy (ESW) w formie internetowej platformy komunikacyjnej dla organizacji pozarządowych. Jest to system informatyczny obsługujący partnerów Karpackiego Forum Organizacji Pozarządowych (KFOP).Do systemu można się zalogować za pomocą zaprojektowanej i wdrożonej aplikacji KFOP-int widniejącej pod adresem www.kfop.karpacki.pl .
-przeprowadzono 6 sesji szkoleń pn. „Zarządzanie informacją w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy” z zakresu obsługi systemu. Przeszkolono w sumie w Polsce i na Słowacji 97 osób.
- wydano Dokument Strategiczny pn „ Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych – Strategia 2012-2017" (2000 egzemplarzy), obejmującego wnioski z realizacji projektu wraz z rekomendacjami na przyszłość w zakresie współpracy samorządów i organizacji pozarządowych na pograniczu polsko-słowackim w Euroregionie Karpackim.
W dokumencie tym szczegółowo opisana została wizja oraz misja KFOP.
- zorganizowano w dniach 27-28.09.2012 roku Konferencję Podsumowującą „III sektor w Euroregionie Karpackim” , która odbyła się po stronie słowackiej w Medzilaborcach.

{gallery}/zreal_7_13/dziewiatyprojekt{/gallery}

Back to top