Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

TYTUŁ PROJEKTU: „INNOWACYJNA PLATFORMA WSPÓŁPRACY SIECI MIAST EUROREGIONU KARPACKIEGO”

PARTNER WIODĄCY: Miasto Humenne – Wnioskodawca

PARTNERZY PROJEKTU:
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (PP1)
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja Północ (PP2)
Gmina Miejska Przemyśl (PP3)
Gmina Miejska Przeworsk (PP4)
Gmina Lesko (PP5)
Miasto Jasło (PP6)
Miasto Snina (PP7)
Miasto Medzilaborce (PP8)
Gmina Miejska Ustrzyki Dolne (PP9)
Miasto Vranov nad Toplou (PP10)
Gmina Miejska Jarosław (PP11)
Gmina Boguchwała (PP12)
DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 298 724,85 EUR
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 1.04. 2011 – 30.09.2012

OPIS PROJEKTU:
Projekt był kolejnym etapem tworzenia terytorialnej struktury współpracy pn. Sieć Miast Euroregionu Karpackiego oraz kontynuacją projektu pod tym samym tytułem. Był on niezbędnym etapem przejścia od pilotażowych działań z pierwszego projektu do sprawnie funkcjonującej struktury współpracy transgranicznej. Zakres projektu w pełni uwzględniał wnioski z realizacji pierwszego projektu i wprowadza działania usprawniające funkcjonowanie Sieci. Jego celem było stworzenie innowacyjnej platformy współpracy dla struktury organizacyjnej SMEK. Cele szczegółowe to: opracowanie informatycznej aplikacji do zarządzania współpracą w ramach SMEK, stworzenie komórek współpracy w strukturach org. miast/partnerów, opracowanie procedur współpracy SMEK, stworzenie technicznych możliwości organizowania telepracy partnerów SMEK, organizacja pilotażowych telesesji, promocja SMEK.
W związku z trudnościami wynikającymi z charakteru administracji i obowiązujących ją przepisów postanowiono zaprosić do projektu instytucje spoza sektora publicznego: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska i Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja Północ. Ich rolą było udzielanie wsparcia Sieci i poszczególnym miastom w zakresie rozwoju i działań metodyczno-merytorycznych. Instytucjom tym przypisane zostały funkcje koordynacyjne w Sieci nie kolidujące z rolą PW.

Grupy docelowe projektu to instytucje zaangażowane w jego realizację, instytucje, które zostały zaproszone do współpracy w ramach Sieci. Pod kątem odbiorców końcowych grupy docelowe podzielono na 2 części – pracownicy podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, a docelowo mieszkańcy miast współpracujących w ramach sieci.

Projekt podzielono na 3 etapy.
Działania w ramach etapu I koncentrowały się na mobilizacji zasobów w celu przygotowania metodologii rozwoju Sieci i architektury systemu współpracy SMEK-int.
W etapie II nastąpił zakup sprzętu niezbędnego do komunikacji w ramach systemu, przygotowana zostanie aplikacja informatyczna SMEK-int oraz wydane zostały publikacje i materiały informacyjno-promocyjne.
W etapie III nastąpiło uruchomienie systemu, a partnerzy rozpoczęli zdalną współpracę z wykorzystaniem telesesji. Koncepcja Sieci i systemu SMEK-int zaprezentowana została władzom miast spoza sieci.

W wyniku realizacji działań podpisano z partnerami projektu umowy i deklaracje w sprawie przystąpienia do współpracy w ramach Sieci Miast Euroregionu Karpackiego z wykorzystaniem Systemu SMEK-int.

smekkonfotw

Back to top