Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

TYTUŁ PROJEKTU: KARPACKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO - BUDOWA WSPÓLNYCH POLSKO-SŁOWACKICH STRUKTUR DLA WSPÓLNEGO ROZWOJU OBSZARU POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO

PARTNER WIODĄCY: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska – Wnioskodawca

PARTNERZY PROJEKTU:
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska – Wnioskodawca
Agencja Rozwoju Regionalnego w Świdniku – Partner zagraniczny (PP1)
Agencja Rozwoju Regionalnego w Humennem– Partner zagraniczny (PP2)
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Rzeszowie – Partner zagraniczny (PP3)

DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 255 160,18 EUR
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 1.02. 2011 – 30.07.2012 roku

OPIS PROJEKTU:
Celem ogólnym projektu był rozwój polsko-słowackiej współpracy partnerskiej w celu zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego na obszarze pogranicza polsko-słowackiego, poprzez budowę wspólnej polsko-słowackiej formalnej struktury instytucjonalnej jednoczącej organizacje odpowiedzialne za rozwój regionalny po obu stronach granicy oraz opracowanie wspólnej strategii współpracy i koncepcji zagospodarowania przestrzennego.

Projekt "Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego - budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru Pogranicza Polsko Słowackiego" był kontynuacją realizacji projektu „A-I-S potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego”. Jak wynikało z analizy na terenie pogranicza polsko-słowackiego nie było żadnej instytucji, która koordynowałaby działania podmiotów zajmujących się rozwojem regionalnym tego obszaru. Dlatego też jednym z wypracowanych wniosków w ramach AIS było utworzenie takiego podmiotu. Instytucją taką stała się Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego, która zrzesza podmioty utworzonej w ramach AIS Sieci Rozwoju Regionalnego, stymuluje jej rozwój i koordynuje jej pracę. Punktem wyjścia dla określenia kompetencji i działań w ramach nowej instytucji były produkty wypracowane w ramach realizowanego projektu "A-I-S".

Działania w ramach projektu podzielone zostały na 3 sześciomiesięczne etapy. 

Pierwszy etap polegał na powołaniu polsko-słowackiego zespołu eksperckiego, który był odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów założycielskich dla nowej instytucji. W ramach tego etapu przygotowane zostały i wydane materiały informacyjno-promocyjne projektu. Etap pierwszy zakończył się wizytą studyjną w Euroregionie Oresund w Szwecji, której celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w ramach rozwoju regionalnego obszarów przygranicznych.
W drugim etapie podjęte zostały czynności związane z uruchomieniem Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Projekt zakładał również opracowanie wspólnej "Polsko-Słowackiej Karpackiej strategii współpracy". Powyższy dokument wyznaczył działania, obszary i kierunki działań dla nowo powstałej instytucji. W tworzeniu Strategii wzięli udział eksperci zarówno z Polski jak i Słowacji. Przeprowadzona została analiza społeczno-gospodarcza, analiza SWOT oraz określone priorytety, obszary i kierunki działań KARR.
Etap trzeci projektu zakładał przygotowanie "Koncepcji zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-słowackiego". Projekt zakończył się konferencją podsumowującą, na której przedstawione zostały rezultaty jego działań.

Back to top