Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

TYTUŁ PROJEKTU: ANALIZA – INTEGRACJA – SIECIOWANIE POTENCJAŁÓW REGIONALNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO I KRAJU PRESZOWSKIEGO"

PARTNER WIODĄCY: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska – Wnioskodawca

PARTNERZY PROJEKTU:
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - Wnioskodawca
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego - Partner Krajowy
Agencja Rozwoju Regionalnego w Humennem - Partner Zagraniczny (słowacki)
Agencja Rozwoju Regionalnego w Świdniku - Partner Zagraniczny (słowacki)

DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 256 266,50 EUR
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.08. 2009 - 31.01. 2011 roku

OPIS PROJEKTU:
Projekt miał na celu stworzenie wspólnego wymiaru rozwoju regionalnego Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego poprzez powstanie sieci współpracy instytucji rozwoju regionalnego w ramach polskiej i słowackiej części Euroregionu Karpackiego.

Zaplanowane działania projektowe zrealizowano w ramach trzech etapów:
W ramach I ETAPU „ANALIZA”
- w dniach 17-18 września 2009r. odbyła się konferencja otwierająca pn. „Wspólny rozwój – wspólna sprawa – potencjał regionów karpackich”, zorganizowana przez PP3 – Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
w Świlczy/k. Rzeszowa.
- zorganizowano spotkanie Zespołu Projektowego oraz personelu projektu, podczas którego wypracowano zasady analizy dokumentacji strategicznej na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym, związanej
z rozwojem regionalnym Województwa Podkarpackiego, Kraju Preszowskiego i pozostałych regionów Euroregionu Karpackiego. (27-28 sierpnia 2009 r.)
- zorganizowano 2 spotkania Zespołu Badawczego – mające na celu identyfikację kluczowych instytucji rozwoju regionalnego po stronie polskiej i słowackiej oraz dalszą analizę zebranej dokumentacji strategicznej. (02 września oraz 16 września 2009 r.)
- zorganizowano spotkanie Zespołów Tematycznych dla poszczególnych pól współpracy. Podczas spotkania podjęto próbę określenia głównych wspólnych obszarów rozwoju regionalnego, w których możliwe będzie zainicjowanie lub intensyfikacja współpracy. (04 marca 2010 r.)
- wydano ulotki, materiały informacyjne (w tym mapa wykorzystania funduszy UE w Województwie Podkarpackim i Kraju Preszowskim) oraz gadżety w ramach projektu (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.)

W ramach II ETAPU pn. „INTEGRACJA”
- zorganizowano wyjazd studyjny dla polskich uczestników projektu do Euroregionu Moza-Ren, najstarszego euroregionu łączącego regiony Belgii, Holandii i Niemiec. Podczas szeregu spotkań zorganizowanych w ramach wyjazdu, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z bogatym doświadczeniem Euroregionu w zakresie budowania współpracy transgranicznej oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie. (22-26 czerwca 2010 r.)
- zorganizowano wyjazd studyjny słowackich uczestników projektu do polskiej części Euroregionu Karpackiego. W trakcie wizyty w Rzeszowie, słowacka delegacja, obejmująca przedstawicieli agencji rozwoju regionalnego, miała możliwość praktycznego zapoznania się z zasadami funkcjonowania polskich odpowiedników instytucji prorozwojowych na przykładzie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach wyjazdu, uczestnicy odbyli także wizytę w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS. (16 – 18 września 2010 r.)
- zorganizowano wyjazd studyjny polskich uczestników projektu do Humennego. W trakcie wizyty na Słowacji, tym razem polska delegacja reprezentująca agencję rozwoju regionalnego, zapoznała się w praktyce z zasadami funkcjonowania słowackich agencji rozwoju regionalnego. (27-29 września 2010 r.)

W ramach III etapu „SIECIOWANIE”
- utworzono serwis internetowy związany z rozwojem regionalnym. Na stronie www.aisrr.eu dostępne są m.in. informacje związane z projektem „Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego”, informacje o instytucjach zaangażowanych w jego realizację oraz główne strategie rozwoju regionalnego Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego.
- wydano publikację pn. „Analiza – Integracja – Sieciowanie Wyzwania dla euroregionu Karpackiego w zakresie rozwoju regionalnego”, która zawiera wyniki badań - audytów przeprowadzonych w czasie realizacji projektu, jest wieloaspektową analizą stanu rozwoju regionalnego województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego. Materiał zawiera ponadto informacje na temat stanu faktycznego dotyczącego współpracy obu regionów w zakresie: planowania, programowania, realizacji i monitorowania działań w dziedzinie rozwoju regionalnego.
- wydano publikację pn. "Mapa Rozwoju Regionalnego w Euroregionie Karpackim", w której zawarto informacje dotyczące projektu oraz podstawowe informacje dotyczące ogólnej wiedzy z zakresu rozwoju regionalnego. Publikacja przybliża nie tylko obraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – partnera wiodącego projektu, ale również pozostałych partnerów tj. Agencji Rozwoju Regionalnego ze Svidnika, Humennego i Rzeszowa.

W dniu 28 stycznia 2011 roku w Hotelu Eurohotel Laborec w miejscowości Medzilaborce (Republika Słowacka) zostało podpisane wielostronne porozumienie w sprawie utworzenia Sieci Rozwoju Regionalnego Euroregionu Karpackiego. Celem porozumienia jest współdziałanie w ramach Sieci instytucji i organizacji w zakresie wsparcia rozwoju regionalnego na obszarze związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki oraz wsparcia procesów współpracy terytorialnej w wymiarze transgraniczny, ponadnarodowym i międzyregionalnym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Europy Środkowo Wschodniej.

ais

 

Back to top