Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

TYTUŁ PROJEKTU: „Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza.”

PARTNER WIODĄCY: Obserwatorium Astronomiczne (VH) w Humennem

PARTNERZY PROJEKTU:
PP1 - Nieinwestycyjny Fundusz "Teleskop" w Sninie
PP2 - Gymnázium w Sninie
PP3 - Wschodniokarpackie stowarzyszenie ruchu turystycznego w Sninie
PP4 - Podduklańskie centrum oświatowe- Obserwatorium Roztoky
PP5 - Liceum Ogólnokształcące w Lesku (LO Lesko)
PP6 - Powiat Jasielski (Jaslo)
PP7 - Podkarpacka Izba Gospodarcza Krosno (PIG)
PP8 - Gmina Wiśniowa ( Obserwatorium Astronomiczne Lubomir)

DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 1 049 935, 75 €
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: wrzesień 2009 - maj 2012

OPIS PROJEKTU:
Celem projektu było podniesienie konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej infrastruktury, poprawę jakości oferty turystycznej a także poprawę dostępności i jakości edukacji dla mieszkańców i turystów odwiedzających region. Zadania projektu skupiały się na tworzeniu i promocji nowych produktów turystycznych turystyki niszowej.
Przedmiotem projektu była również wymiana doświadczeń partnerów biorących udział w przedsięwzięciu w dziedzinie astronomii (specjalistycznej astronomicznej wiedzy naukowej i praktycznej) i związanej z nią turystyki oraz specjalistycznej wiedzy budowlanej w zakresie obiektów astronomicznych i ich zaplecza dydaktyczno-turystycznego.
Jednocześnie projekt przyczynił się do integracji regionu przygranicznego poprzez lepsze poznawanie się partnerów. Umożliwił współpracę bezpośrednią i korzystanie z istniejących zasobów infrastruktury po obu stronach granicy. Wspierał ochronę środowiska - poprzez promowanie rozwiązań ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko promieniowania elektromagnetycznego (zanieczyszczenie światłem) oraz podejmowanie działań w celu podniesienia związanej z tym zagrożeniem świadomości ekologicznej mieszkańców regionu i firm.
Cele i zadania projektu:
- wspieranie budowy i modernizacji infrastruktury turystycznej związanej z astronomią,
- wzmacnianie funkcji obszaru przygranicznego (turystycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych, usługowych i biznesowych) służących jego rozwojowi,
- wymiana doświadczeń oraz wiedzy w dziedzinach związanych z astronomią, turystyką, edukacją, rekreacją i związanymi z nimi usługami i biznesem, a także wiedzy związanej z tworzeniem nowych elementów infrastruktury turystyczno – astronomicznej,
- poznawanie partnerów, przygotowanie podstaw do budowy sieci współpracy transgranicznej.

Back to top