Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo Interreg PL UA 2021 2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych zaktualizowanej Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027. Uwagi dotyczące Prognozy można zgłaszać do 31 grudnia 2023 r.

Dokument jest podstawą prowadzonego postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami wprowadzonymi w Programie. Głównym celem sporządzenia zaktualizowanej Prognozy jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków realizacji Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027.

Konsultacje są prowadzone zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej.

Aby zgłosić uwagi na temat projektu Programu, prosimy o wypełnienie formularza elektronicznego, zamieszczonego na stronie Programu:

Uwagi zgłoszone w inny sposób zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Termin zgłaszania uwag upływa 31 grudnia 2023 r.

Back to top