Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

 

Komitet Monitorujący zatwierdził zmianę programu dotyczącą realokacji wolnych środków w wysokości 205 615,21 euro EFRR z trzeciej do pierwszej osi priorytetowej.

 

W wyniku odstąpienia od realizacji umowy o dofinansowanie projektu nr PLSK.03.01.00-18-0189/18 („Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza”) przez Partnera Wiodącego (PW - Gmina Miasto Krosno), w trzeciej osi priorytetowej powstały wolne środki w wysokości 205 615,21 euro EFRR. Powodem odstąpienia PW od umowy jest brak możliwości realizacji zaplanowanych w projekcie działań na skutek obostrzeń związanych z trwającą od marca 2020 roku pandemią Covid.

Przesuniecie uwolnionych środków do pierwszej osi priorytetowej ma umożliwić realizację kolejnych projektów z listy rezerwowej, które potwierdziły gotowość do podpisania umowy z początkową kwotą dofinansowania niższą niż przyznana przez KM (z możliwością jej zwiększenia w miarę uwalniania wolnych środków w osi). Transfer środków z trzeciej do pierwszej osi pozwoli zatem wzmocnić osiągane w programie rezultaty. Przyczyni się on też do pełniejszego wykorzystania jego alokacji, w tym również zagospodarowania wolnych środków, które mogą być w przyszłości uwalniane np. w ramach oszczędności poprzetargowych projektów już wdrażanych w tej osi.

Realokacja środków przeprowadzona zgodnie z art. 30 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. (z późn. zm).

Back to top