EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Tytuł projektu: "Wszechświat na dłoni 2017"

Partner wiodacy: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

Partnerzy projektu: Vihorlatská Hvezdáreň v Humennom, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Całkowita wartość projektu: 116167,35 EUR

Termin realizacji projektu: wrzesień 2018 r. - sierpień 2019 r.

Cel główny: Celem ogólnym projektu jest rozwój współpracy transgranicznej w dziedzinie turystyki przyrodniczej, rozbudowa istniejących i tworzenie nowych produktów turystyki przyrodniczej oraz sposobów prezentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu polsko-słowackiego pogranicza a przez to zwiększenie ruchu turystycznego i wydłużenie sezonu turystycznego w regionie pogranicza. Osiągnięcie tego celu nastąpi poprzez szerokie wypromowanie istniejącej marki turystycznej Karpackie Niebo, oraz jej istniejących i powstałych w ramach projektu produktów turystycznych. Produkty te będą związane z astronomią i astronomicznym dziedzictwem kulturowym regionu pogranicza, a zostaną utworzone lub rozbudowane w miejscowościach Cisowa, Bolestraszyce, Kolonica, Roztoky. Docelowo, marka turystyczna Karpackie Niebo będzie rozszerzana na inne produkty astroturystyczne w Polsce i na Słowacji, jak również w innych krajach Euroregionu Karpackiego.

Opis projektu:

  • Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu pogranicza. Promowanie współpracy transgranicznej w dziedzinie turystyki, kultury, ekologii i edukacji. Warsztaty wskażą sposoby innowacyjnego wykorzystywania zasobów przyrodniczych i kulturowych do celów rekreacji ale również do osobistego rozwoju. Konferencja podsumowująca projekt i jego działania oraz wizyta studialna będą okazją do popularyzacji przygotowanych w projekcie produktów oraz pokazania przyrody w nietypowy a interesujący sposób. Wystawa mobilna "Wszechświat na dłoni" pokaże licznym odbiorcom piękno przyrody pogranicza i będzie zachęcać ich do odwiedzenia regionu i jego atrakcji. Będzie też promować lokalnych artystów i fotografików.
  • Stworzenie nowych i rozbudowa istniejących produktów turystyki przyrodniczej i kulturowej: - budowa tarasu obserwacyjno-widokowego w Cisowej i jego wyposażenie w tablicę z panoramą okolicy i tablice tematyczne oraz wyposażenie Arboretum w Bolestraszycach w sprzęt do prowadzenia warsztatów fotografii przyrodniczej; - ruchomy taras do obserwacji astronomicznych w Kolonicy wraz z modelem Ziemi; - model Układu Słonecznego w Roztokach. Budowa elementów infrastruktury opisanych w projekcie oraz przygotowanie mobilnej wystawy ułatwi grupom docelowym dostęp do istniejących i nowych atrakcji przyrodniczych regionu oraz związanych z nimi elementów kulturowych. Z uwagi na przygotowanie produktów turystycznych funkcjonujących również w miesiącach jesiennych i zimowych, projekt przyczyni się do przedłużenia sezonu turystycznego w regionie pogranicza.
  • Wymiana doświadczeń oraz wiedzy parterów w dziedzinach związanych z turystyką przyrodniczą, kulturą, edukacją, rekreacją oraz związanymi z nimi usługami i biznesem. Współpraca partnerska przyczyni się do rozwoju regionu poprzez podejmowanie wspólnych działań na rzecz jego rozwoju, w tym rozwoju turystyki przyrodniczej. Partnerzy będą mogli przygotowywać i składać kolejne projekty, rozwiązujące lokalne problemy.

Więcej informacji: http://bolestraszyce.com.pl/projekty-i-zadania/wszechswiat-na-dloni-2017/