Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

6 180323ieINTER VENTURES Policies to promote the internationalisation of SMEs for more competitive regional ecosystems in border areas of the EU

Cele projektu:
Projekt dążyć będzie do promocji internacjonalizacji MŚP w regionach granicznych UE, przyczyniając się tym samym do ich wzrostu i zwiększenia konkurencyjności.
INTER VENTURES skupia partnerów z pięciu europejskich regionów przygranicznych, reprezentujących różne etapy ewolucji ekosystemów MŚP, od okazjonalnej współpracy transgranicznej poprzez bardziej zorganizowane sieci do międzynarodowej klasteryzacji. Ale nawet najbardziej zaawansowani z nich napotykają problemy, które należy rozwiązać, aby w pełni wykorzystać ich specyficzny potencjał. Partnerzy będą intensywnie dzielić się swoimi doświadczeniami i uczyć się wspólnie poprzez dwie wizyty tematyczne poświęcone odpowiednim dobrym praktykom oraz cztery spotkania międzyregionalne łączące szkolenia z dyskusjami. Interesariusze regionalni będą intensywnie zaangażowani w ten proces poprzez pięć rund spotkań i webinariów RSG, w tym szkolenia, sesje burzy mózgów i warsztaty wspomagane. Inicjatywy poprawy polityki „Szybkiej ścieżki”, które powodują natychmiastowe zmiany, będą przygotowywane i monitorowane dzięki wyróżniającym się wydarzeniom łączącym kluczowych decydentów w każdym regionie.

Wyciągnięte wnioski zostaną dostosowane do warunków regionalnych zbadanych poprzez ukierunkowane badania regionalnych MŚP. Konkretne działania i środki określające najbardziej odpowiednie sposoby zmiany ram polityki w regionach partnerskich zostaną określone w procesie planowania działań krok po kroku, wspomaganym przez usługi doradcze. W rezultacie opracowane zostaną dostosowane do potrzeb regionalne plany działania, które mogą doprowadzić do pożądanej poprawy pięciu wybranych regionalnych programów EFRR w celu zwiększenia internacjonalizacji MŚP.

Partnerzy projektu:
Partner Wiodący: Pannon European Grouping of Territorial Cooperation (HU), Union of the Chambers of Commerce, Industry, Agriculture and Crafts of Lombardy (Unioncamere Lombardia) (IT), Rzeszow Regional Development Agency RARR (PL), Association of the Carpathian Euroregion Poland (PL), European Business and Innovation Centre of Burgos (CEEI-Burgos) (ES), Klaipėda ID (LT), Association of European Border Regions (AEBR) (DE)
Dofinansowanie: EUR 1 151 955.30, w tym RARR EUR 81 222.60, Euroregion Karpacki Polska: 78 480.50
Okres realizacji: 01.03.2019 – 28.02.2022

Back to top