Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

TYTUŁ PROJEKTU: „Kultura bez granic. Budowa i modernizacja Polsko-Słowackich domów kultury w gminie Besko i 15 miejscowościach Mikroregionu Koskovce”

PARTNER WIODĄCY: Gmina Besko

PARTNER PROJEKTU: Obec Hankovce, Obec Dedačov, Obec Koškovce, Obec Jabloň, Obec Slovenské Krivé, Obec Zbudské Dlhé, Obec Hrabovec nad Laborcom, Obec L’ubiša, Obec Vyšné Ladičkovce, Obec Nižné Ladičkovce, Obec Vel’opolie, Obec Udavské, Obec Kochanovce, Obec Rokytov pri Humennom, Obec Lackovce
DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 1 514 403,78 EUR
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 1.01.2009 – 20.01.2012

OPIS PROJEKTU:
W wyniku realizacji projektu w Besku został wybudowany nowy budynek domu kultury, a w 15 miejscowościach Mikroregionu Koskovce zostały zmodernizowane i doposażone w nowoczesny sprzęt domy kultury. Ponadto w okresie realizacji projektu odbyło się 8 spotkań partnerskich oraz 10 imprez kulturalno-sportowych, w których brali udział przedstawiciele partnerów słowackich.
Projekt przyczynił się do utworzenia nowoczesnej infrastruktury kulturalnej, co ułatwiło późniejszą realizację różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalno-społecznych. Pozwolił na rozwój oraz utrwalenie współpracy pomiędzy wspólnotami gminnymi z perspektywą dalszego wspólnego rozwoju w sferze kultury, sportu, edukacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Cel ten został zrealizowany poprzez inwestycje w infrastrukturę kultury.
Realizacja projektu była niezbędna dla rozwoju gmin i regionów, ożywienia społeczno – kulturalnego, co pozytywnie wpłynęło na wizerunek gmin po polskiej i słowackiej stronie jak również stało się modelowym wzorem realizacji współpracy ożywienia społeczno-kulturalnego. Realizacja projektu wpłynęła na międzynarodową promocję i współpracę, tworzenie sieci i wymianę doświadczeń miedzy regionami i lokalnymi władzami. Przedsięwzięcie sprzyja ciągłemu wzrostowi współpracy samorządów, organizacji i jednostek kultury. Wzajemna dwustronna przyjaźń pozwoliła na lepsze poznanie kultury i społeczeństw po obu stronach granicy.
W trakcie realizacji projektu odbyły się występy, festiwale służące rozwojowi lokalnego folkloru, seminaria i warsztaty pozwalające społeczeństwu na zachowywanie tradycji lokalnych i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Dziś dom kultury w Besku to organizacja czasu wolnego mieszkańców, tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień Beszczan ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży, promocja środowiska kulturalnego gminy. Gminny ośrodek kultury zadania realizuje poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez artystycznych, upowszechniających różnorodne dziedziny kultury i sztuki – czyli koncerty, wystawy, spektakle, konkursy i festiwale.

Back to top