EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

log baltic  5-6 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie wspólnego komitetu programującego (JPC) współpracę transnarodową w regionie Morza Bałtyckiego po 2021 roku. Po wielu latach nieobecności delegacja białoruska dołączyła do prac komitetu i deklaruje chęć wzięcia aktywnego udziału w nowym programie.

Główne prace poprzedzone były dwugodzinnym spotkaniem z Narodowymi Punktami Kontaktowymi (NPK) Strategii UERMB – było ono okazją do przedstawienia wzajemnych oczekiwań strategia – program oraz włączenia instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie strategią w proces przygotowania dokumentu programowego. Nadal trwają prace nad modyfikacją planu działań Strategii i zakres zmian może być znaczący.
Prace JPC dotyczyły wstępnego uzgodnienia celów tematycznych dla nowego programu. Dalsza dyskusja toczyć się będzie przede wszystkim wokół zagadnień objętych PO1 i PO2, z elementami PO5. Również kwestie związane z transportem (w tym połączenia TEN-T) będą uwzględniane, jednak nie jako odrębny priorytet.
Na spotkaniu JPC miała również miejsce wymiana opinii na temat typów projektów: standardowych, platform, małych projektów i seed money. Przedstawiciele wielu państw widzą potrzebę wprowadzenia małych projektów do oferty programu. Większość JPC zgłaszała wątpliwości co do potrzeby kontynuowania instrumentu seed money w obecnej formie (brak oczekiwanych efektów - wysokiej jakości propozycji projektów).
Pod koniec kwietnia br. w Berlinie podczas spotkania Grupy Roboczej JPC dyskutowane będą szczegółowo działania i obszary tematyczne. Decyzja JPC dotycząca wybranych priorytetów oczekiwana jest w czerwcu br.
Krajowe konsultacje projektu nowego programu planowane są na przełomie roku 2020/2021.

11. Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego odbędzie się w Turku (Finlandia) w dn. 16-17 czerwca br. Organizatorzy Forum ogłosili nabór na 90-minutowe warsztaty, które będą stanowiły integralną część programu wydarzenia. Nabór jest otwarty dla wszystkich podmiotów zainteresowanych współpracą w regionie Morza Bałtyckiego. Termin składania propozycji upływa 15 marca br. Organizatorzy dają dowolność wyboru tematu i doboru metod przeprowadzenia warsztatów. Powinny one jednak odwoływać się do innowacyjnych rozwiązań w zakresie kluczowych wyzwań dla regionu. Przy selekcji warsztatów premiowane będzie podejście interdyscyplinarne oraz nawiązanie tematyczne do co najmniej trzech obszarów tematycznych (Policy Areas) lub działań horyzontalnych Strategii (Horizontal Actions). Organizatorzy rekomendują włączenie przedstawicieli sektora prywatnego, organizacji pozarządowych, młodzieży i instytucji akademickich.
Dodatkowe informacje są dostępne poniżej:
https://annualforum2020.eu/en/11th-annual-forum-eusbsr-16-17-june-2020-turku/programme/workshops