Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

 

 

1

 

luty 2015

Departament Polityki Europejskiej, Ministerstwo Spraw   Zagranicznych,

Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, tel. +48 (22) 523   97 57, www.msz.gov.pl

  1. Dania
  2. Estonia
  3. Finlandia
  4. Litwa
  5. Łotwa
  6. Norwegia
  7. Szwecja
  8. Region

Dania

27.02. w Kopenhadze odbyły się  polsko-duńskie   konsultacje poświęcone polityce wschodniej oraz współpracy   rozwojowej, w których wziął udział min. K. Pawlik.  Agenda   konsultacji obejmowała rozmowy z  podsekretarzem stanu ds. polityki   globalnej i bezpieczeństwa  M. S. Christensenem, podsekretarzem stanu   ds. Europy i Ameryki Płn. J. Kislingiem oraz z sekretarzem stanu ds. europejskich   K. Jørgensenem. Minister K. Pawlik wziął także udział w   konferencji  pn.: „NB8 Workshop on Balanced Russian Language Media.

                      2                                               

Estonia

17.02. w Warszawie min. H. Mościcka – Dendys   spotkała się ze swoim estońskim odpowiednikiem M. Laanemäe.   Wiceministrowie rozmawiali o stosunkach dwustronnych, współpracy regionalnej,   Partnerstwie Wschodnim, relacjach UE – Rosja oraz kwestiach instytucjonalnych   UE. W związku z trwającym aktualnie przewodnictwem Estonii w Radzie Państw   Morza Bałtyckiego oraz rozpoczynającym się od lipca 2015 r. przewodnictwem   Polski w tej organizacji, wiceministrowie zapowiedzieli kontynuację polsko –   estońskich konsultacji regionalnych.

     3

20.02. z wizytą do Polski przyjechała Minister   Gospodarki i Komunikacji Estonii Urve Palo. W Warszawie spotkała się z   Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki Jerzym Pietrewiczem. Minister U.   Palo odwiedziła także Gdańską Stocznię „Remontowa”, która wykonuje zamówienie   na budowę dwóch promów pasażerskich dla portu w Tallinnie.

     4

Finlandia

9.02. oraz 25.02 w Warszawie odbyły się spotkania dyr. Departamentu Polityki Europejskiej MSZ A. Orzechowskiego z ambasador Finlandii H. Lehtinen. Dotyczyły one przygotowań do wizyty oficjalnej prezydenta Finlandii   w Polsce(31.03.-1.04.   2015 r.)

(fot.   formin.finland.fi)

     5

13.02.  w Helsinkach odbyły się konsultacje   dwustronne dot. polityki wschodniej z udziałem min. K. Pawlika, który   odbył spotkania w MSZ  oraz Banku Finlandii.

     6

Litwa

17.02. w Warszawie odbyło się  spotkanie min.   K. Pawlika oraz min. H. Mościckiej-Dendys z A. Krivasem, podsekretarzem   stanu w MSZ Republiki Litewskiej. Rozmowy dotyczyły kwestii wschodnich oraz   ochrony prawnej polskiej mniejszości narodowej na Litwie.

     7

19.02. w Warszawie w siedzibie Sejmu RP odbył się    koncert oraz inauguracja wystawy poświęconej   projektowi pn. „Muzyczne rodowody. Litwa”, przygotowanemu przez spółkę   non profit INC East&West. Inicjatywa sfinansowana ze środków MSZ   przeznaczonych na działalność polonijną, obejmowała wydanie płyty CD   zawierającej nagrania muzyczne 10 wykonawców z Wileńszczyzny działających   poza nurtem tradycyjnej kultury i folkloru. Specjalnie w tym celu   przygotowane utwory muzyczne sceny awangardowej i jazzowej stanowią nowość w   zakresie promocji kultury Polaków z Litwy. Celem projektu było uruchomienie   nowego myślenia oraz poszukiwania innowacyjności, nowoczesności i   europejskości wśród młodego pokolenia wileńskich Polaków.

(fot. Paweł Kula, www.sejm.gov.pl)

     8

Łotwa

18-19.02. w Rydze minister obrony narodowej T.   Siemoniak oraz podsekretarz stanu w MON R. Kupiecki wzięli udział w nieformalnym   spotkaniu ministrów obrony UE (wydarzenie odbyło się w ramach kalendarza   prezydencji Łotwy w Radzie UE).

(fot. www.mon.gov.pl)

     9

Norwegia

8.02. w Monachium na marginesie Monachijskiej   Konferencji Bezpieczeństwa min. G. Schetyna spotkał się z ministrem SZ   Norwegii B. Brende. Rozmowy dotyczyły polityki bezpieczeństwa, sytuacji   na Ukrainie, relacji z Rosją i polityki regionalnej.

(fot. www.regjeringen.no)

     11

27.02. w Warszawie odbyło się spotkanie min.   H. Mościckiej-Dendys  z ambasadorem Norwegii K. Klepsvikiem. Rozmowa   służyła omówieniu założeń strategii Norwegii wobec Polski.

(fot. Mirek   Wójtowicz, www.amb-norwegia.pl)

     12

Szwecja

20.02. w Sztokholmie odbyły się konsultacje   min. R. Trzaskowskiego z sekretarzem stanu ds. UE w Kancelarii   Premiera H. Dahlgrenem. Rozmowy poświęcone były  głównie tematom z   agendy UE: polityce energetycznej i klimatycznej, wspólnemu rynkowi, Planowi   Inwestycyjnemu Junckera, polityce wschodniej UE, negocjacjom ws.   Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTiP).   Poruszono także kwestie strategicznej współpracy dwustronnej, podkreślając   zadowolenie ze stanu współpracy w wielu obszarach priorytetowych, oraz   determinację do dalszego rozwijania wspólnych projektów i inicjatyw. Podczas   spotkania min. R. Trzaskowskiego z sekretarz stanu w MSZ Szwecji A.   Söder  omówiono kwestie  dot. problematyki bilateralnej oraz   priorytetów szwedzkiej polityki zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem   działalności na forum ONZ, polityki rozwojowej oraz kwestii praw kobiet i   równouprawnienia. Minister R. Trzaskowski był także gościem specjalnym   spotkania zastępców szefów szwedzkich misji dyplomatycznych w państwach UE. W   konsultacjach min. R. Trzaskowskiego z ramienia DPE udział wzięła dyr. A.   Kowalska.

(fot. www.government.se)

     13

Region

3-4.02. w Tallinnie odbyło się posiedzenie Komitetu   Wyższych Urzędników (KWU) Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz połączony   z posiedzeniem Okrągły Stół „CBSS long term priority   – Safe and Secure Region” (z udziałem m.in. KG Straży Pożarnej). W   agendzie spotkania KWU znalazły się m.in.: spotkanie z przedstawicielami UE,   dyskusja dot.  projektu dokumentu na Radę Ministerialną RPMB   przedstawiającego rezultaty z realizacji nowych priorytetów długoterminowych   oraz  omówienie praktycznych sposobów implementacji nowego   długookresowego priorytetu Rady w zakresie bezpieczeństwa w regionie.

     14

09.02. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i   Rozwoju Wsi, odbyło się spotkanie koordynacyjne polskich podmiotów zaangażowanych   w realizację seminarium „Realizing the Bioeconomy in the Baltic Sea Region –   Workshop III”, które odbyło się 4-5.03. br.z inicjatywy Nordyckiej Rady Ministrów   (działającej w ramach Strategii UE dla regionu Morza   Bałtyckiego).

     15

12.02. w Elblągu odbyło się posiedzenie Prezydium   Euroregionu Bałtyk. Uczestniczyli w nim delegaci regionów: Blekinge, Kalmaru   i Kronoberg ze Szwecji, Bornholmu z Danii, Kłajpedy z Litwy, Kaliningradu z   Federacji Rosyjskiej oraz Pomorza, Warmii i Mazur z Polski. Wicemarszałek   Województwa Pomorskiego Pan Wiesław Byczkowski przejął obowiązki Prezydenta Euroregionu Bałtyk   od dotychczasowego Prezydenta, Pana   Vytautasa   Grubliauskasa - Mera Kłajpedy.

     16

24.02. odbyło się w Warszawie spotkanie   koordynatorów Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej, podczas   którego zostały omówione m.in. działania promocyjno-informacyjne RODM związane   z polskim Przewodnictwem w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

     17

25.02 w Rydze odbyło się spotkanie Narodowych   Punktów Kontaktowych ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (nowa   nazwa: Narodowi Koordynatorzy) oraz Komisji   Europejskiej. Rozmowy dotyczyły dalszych działań zmierzających do   opracowania nowego, zaktualizowanego Planu Działania SUERMB przed VI   Dorocznym Forum SUERMB na Łotwie (15-16.06). Uzgodniono ograniczenie liczby   Obszarów Priorytetowych (nowa nazwa Obszary Tematyczne/Policy Areas) z 17 do   13 oraz Działań Horyzontalnych z 5 do 4. W związku z silnym sprzeciwem ws.   proponowanego podziału na obszary i działania ‘core’ i ‘enabling’, udało się   uzgodnić odejście od tej koncepcji. Polska była reprezentowana przez DPE MSZ   oraz MIR.

     18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top