Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

30 czerwca 2022 r., po prawie trzech latach przygotowań, Program Interreg NEXT Polska-Ukraina został przesłany do Komisji Europejskiej

Początkowo Program był przygotowywany w trójstronnej formule jako kontynuacja dotychczasowej współpracy transgranicznej między Polską, Ukrainą i Białorusią. Pierwsze spotkanie Komitetu Programującego, odpowiedzialnego za opracowanie dokumentu, odbyło się w październiku 2019 r. Już wówczas członkowie Komitetu, czyli przedstawiciele władz krajowych i regionalnych trzech państw, a także partnerzy społeczni, wstępnie zdecydowali o priorytetach nowego Programu. Decyzję podjęli na podstawie analizy społeczno-gospodarczej planowanego obszaru wsparcia. Równolegle, regiony uczestniczące w Programie rozpoczęły prace nad koncepcjami pozakonkursowych dużych projektów infrastrukturalnych. Niestety, przygotowania zostały zakłócone przez przebieg wyborów prezydenckich na Białorusi w 2020 r., następnie działania białoruskich władz na granicy z Polską, a wreszcie ich wsparcie dla rosyjskiej agresji na Ukrainę. Te wydarzenia spowodowały, że Komisja Europejska w lutym br. podjęła decyzję o zawieszeniu współpracy z Białorusią w ramach inicjatywy Interreg. Wojna nie spowodowała zatrzymania prac nad Programem. W ciągu czterech miesięcy Polska i Ukraina uzgodniły i zatwierdziły treść programu w formule dwustronnej, polsko-ukraińskiej.

Dokument programowy został przekazany do szeroko zakrojonych konsultacji publicznych. W lipcu 2021 r. konsultowano jego strategiczną część. Efektem była zmiana w zakresie tematycznym Programu. Następnie, w maju br. przekazano cały dokument do społecznych konsultacji w obu państwach. Uwzględniono uwagi i opinie z konsultacji w końcowej wersji dokumentu.

Podobnie szeroko konsultowano raport ze Strategicznej oceny oddziaływania Programu na środowisko. Uwzględniono w nim przesłane sugestie. Końcowa ocena wyraźnie wskazuje, że realizacja Programu nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Jeśli przebiegnie zgodnie z założeniami, znacznie przyczyni się do jego ochrony.

W drugiej połowie czerwca, po przyjęciu dokumentu programowego przez Komitet Programujący, został on zatwierdzony przez rządy obu państw. Dzięki temu udało się przesłać Program do Komisji Europejskiej w określonym przez nią terminie.

Dokument Programu wkrótce zostanie opublikowany na stronie Programu

PROGRAM POLSKA-UKRAINA 2021-2027 - PODSTAWOWE INFORMACJE  
Obszar programu
Polska: podregiony białostocki, łomżyński, suwalski, ostrołęcki, siedlecki, bialski, lubelski, puławski, chełmsko-zamojski, przemyski, rzeszowski, tarnobrzeski i krośnieński

Ukraina: obwody wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankiwski

Zakres tematyczny
Program koncentruje się wokół 5 priorytetów:

- Środowisko
- Zdrowie
- Turystyka
- Współpraca
- Granice

Budżet programu
Alokacja środków unijnych przeznaczonych na realizację Programu wynosi 187 415 990 EUR.

Typy projektów
Projekty muszą być realizowane w polsko-ukraińskim partnerstwie i mieć charakter transgraniczny. Podobnie jak w obecnej edycji Programu są planowane trzy rodzaje projektów:

- duże projekty infrastrukturalne,
- projekty regularne,
- mikroprojekty.


Kto może się ubiegać o środki w Programie
Bezpośrednimi beneficjentami projektów mogą być np.:

- jednostki administracji państwowej, regionalnej i samorządowej, stowarzyszenia tych jednostek oraz instytucje im podległe,
- inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej),
- jednostki ratownicze (w tym górskie służby ratownicze), jednostki ochrony przeciwpożarowej (w tym straż pożarna), policja i służby graniczne i celne,
- jednostki szkolnictwa wyższego i instytucje naukowe,
- szkoły i placówki oświatowe,
- administracje i zarządy obszarów ochrony przyrody, takie jak parki narodowe, parki przyrody, parki krajobrazowe, rezerwaty biosfery itp.,
- podmioty administrujące terenami leśnymi i leśnikami państwowymi wraz z ich jednostkami organizacyjnymi,
- podmioty publiczne świadczące usługi medyczne i usługi opieki długoterminowej,
- stowarzyszenia i organizacje aktywizujące gospodarkę, ośrodki technologiczne (np. izby gospodarcze lub handlowe, instytucje otoczenia biznesu),
- podmioty prowadzące działalność kulturalną lub edukacyjną,
- organizacje pozarządowe. 

 

 

 

Back to top