Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

 Poland Slovakia PL 01FUND RGB 500 pikseli

 

Informacje o naborze

15.04.2016 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów flagowych do dofinansowania w III osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”.

Ogłoszony nabór jest naborem zamkniętym. Kwalifikowalne będą wyłącznie projekty, których koncepcje zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący.

 

Termin składania wniosków

Nabór trwa do dnia 30 czerwca 2016 roku do godziny 16:15.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2016 roku

 

Miejsce składania wniosków

Adres WST:

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY

Program Współpracy Transgranicznej

Interreg V-A Polska-Słowacja

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

 

Sposób składania wniosków

Wnioski w programie Interreg V-A Polska-Słowacja są wypełniane w dwóch językach: polskim oraz słowackim i składane są w postaci elektronicznej poprzez aplikację on-line oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście do siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie najpóźniej dnia 30 czerwca 2016 roku do godziny 16:15.

Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej do WST.

Złożenie wersji elektronicznej – wniosek należy złożyć przy użyciu specjalnej aplikacji, tzw. generatora wniosków.

Złożenie wersji papierowej - wersję papierową w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą generatora wraz z załącznikami (lista załączników do wniosku) należy złożyć w 2 oddzielnych kompletach (w osobnych segregatorach).

 

Kto może składać wnioski

Wnioski mogą składać wyłącznie partnerzy wiodący koncepcji, które zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący (Lista zatwierdzonych koncepcji projektów flagowych).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie

Dofinansowanie będą mogły otrzymać wnioski projektowe opracowane na bazie zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący koncepcji pod warunkiem wprowadzenia rekomendacji sformułowanych na etapie oceny koncepcji projektu. Wniosek projektowy powinien stanowić rozwinięcie i doprecyzowanie fiszki koncepcji projektu flagowego.

 

Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie:  

- ocena formalna i kwalifikowalności

- ocena techniczna

- ocena  merytoryczna

W trakcie oceny pod uwagę będą brane:

- uwzględnienie rekomendacji sformułowanych na etapie oceny koncepcji projektu;

- gotowość danego projektu do realizacji (w tym gotowość inwestycji pod względem formalnym i prawnym);

- udowodniony transgraniczny charakter projektu.

Szczegółowe kryteria oceny projektów stanowią załącznik nr 9 do Podręczniku beneficjenta.

 

Procent dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –            1 mln euro.

Minimalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 200 tys. euro

 

Niezbędne dokumenty

Dokumenty obowiązujące dla naboru

Dokumenty obowiązujące dla naboru, w tym dokument programowy, podręcznik beneficjenta, obowiązujące wytyczne znajdują się poniżej.

 • Dokument programowy
 • Podręcznik beneficjenta wraz z załącznikami
 • Wzór wniosku – generator wniosków
 • Instrukcja przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pomocą generatora wniosków
 • Lista załączników do wniosku
 • Wzór oświadczenia o współfinansowaniu projektu
 • Wzór oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych
 • Wzór oświadczenia partnera (o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi, o kwalifikowalności VAT, o odpowiedzialności karnej za podanie informacji niezgodnych z prawdą)
 • Wzory oświadczeń dotyczące pomocy publicznej: Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa, Formularz informacji pomoc publiczna, Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013

 

Inne ważne informacje

Kurs euro obowiązujący dla naboru: 1 euro = 4,34 PLN

 

Back to top