Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

9 października rozpoczęła się III edycja rajdu rowerowego „Rowerem przez pogranicze”, którego organizatorem jest Magurski Park Narodowy.  Wydarzenie zakończy się 15 listopada.

Rajd został zapoczątkowany podczas realizacji polsko-słowackiego mikroprojektu „Rowerem przez pogranicze - przyroda, kultura i historia na dwóch kółkach” realizowanym  w ramach pierwszej osi priorytetowej „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”, Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.

Tytuł mikroprojektu - Rowerem przez pogranicze - przyroda, historia i kultura na dwóch kółkach – oddawał w jasny i prosty sposób jego założenia i cel realizacji, którym była popularyzacja i promocja przyrodniczych atrakcji Magurskiego Parku Narodowego, a także historię i kulturę regionu, poznawanych w sposób aktywny i przyjazny środowisku.

Projekt realizowany był w okresie 01.10.2020 – 31.12.2021 przez Magurski Park Narodowy wspólnie z partnerem ze Słowacji – miejscowością Nižna Polianka.  Gminą Sękowa. Wsparcia dla projektu udzieliły także Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli oraz Gmina Sękowa. Głównym efektem jego realizacji było utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego, biegnącego doliną Nieznajowej. Połączył on dwa główne szlaki rowerowe: „Winny szlak rowerowy” w woj. małopolskim, ze szlakiem „Na styku kultur” w woj. podkarpackim i na Słowacji. Szlak uzupełniony został o obiekty infrastruktury towarzyszącej – wiatę ogniskową, ławki i stojaki rowerowe, tablice informacyjne. Zlokalizowana przy szlaku studnia została obudowana drewnianymi belkami, wyposażona w studzienny żuraw i pokrywę, tak aby przypominała istniejące tu kiedyś łemkowskie studnie.

Szlak łączy miejsca związane z historią i kulturą, prezentując wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe pogranicza.  W trakcie realizacji projektu wykonano cztery drewniane modele nieistniejących już cerkwi: w Nieznajowej, Świerzowej Ruskiej, Ciechani i Żydowskim, które ustawiono w miejscach, gdzie kiedyś te cerkwie stały. Wzdłuż szlaku w Nieznajowej oraz Świerzowej Ruskiej ustawiono panele interpretacyjne wykonane na podstawie archiwalnych fotografii, przedstawiających wsie Nieznajowa i Świerzowa Ruska. Stojąc przy panelach interpretacyjnych można przenieść się w czasy, gdy te wsie były zamieszkałe. Działania projektu objęły również odnowienie przydrożnych kapliczek i krzyże w dolinie Nieznajowej.

Zadaniom inwestycyjnym projektu towarzyszyły działania informacyjno-promocyjne, z których najważniejszym był rajd rowerowy, którego I edycja odbyła się na przełomie października i listopada
2021 r. Zaproponowane trasy rajdu można było przejechać indywidualnie lub w niewielkich grupach. Za spełnienie wymagań określonych w regulaminie rajdu, uczestnicy otrzymali pamiątkowe pakiety (plecak, koszulkę, bidon, zestaw narzędzi rowerowych oraz odznakę okolicznościową). W rajdzie wzięło wówczas udział 100 osób.

Zrealizowana wartość projektu to 45 660 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR: 39 582,57 EUR.

Pomysł kontynuacji kolejnych edycji rajdu rowerowego, cieszącego się od początku dużym zainteresowaniem, został urzeczywistniony po zakończeniu realizacji projektu, dzięki pozyskaniu sponsorów zewnętrznych oraz włączeniu się we współorganizację Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg PL-SK w Rzeszowie. RPK w Rzeszowie od 2021 roku uczestniczy w każdej edycji wydarzenia prezentując na swoim stoisku zlokalizowanym w miejscu rozpoczęcia rajdu efekty projektów Interreg  PL-SK realizowanych na pograniczu. Jest to także znakomita okazja do przekazania informacji o celach i efektach realizacji Programu Interreg PL-SK. Rozpoczęta 9 października III edycja rajdu, oprócz przejazdów na wyznaczonych trasach zlokalizowanych zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie granicy, obejmuje także wydarzenia towarzyszące: Spotkanie z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Sękowej połączone z prelekcją „Rowerem przez pustynię” Jacka Hermana-Iżyckiego oraz spotkanie z ratownikami krynickiej grupy GOPR przy ognisku w Nieznajowej. Organizatorzy spodziewają się w tym roku rekordowej liczby uczestników, szacowanej na ponad 200 osób, co dowodzi rosnącej z roku na rok popularności rajdu.

Jak z powyższych danych wynika, projekt po swoim formalnym zakończeniu, w dalszym ciągu ma swoje dalsze życie. Wypracowane efekty jego realizacji na stałe wpisały się w kalendarz imprez sportowo turystycznych organizowanych w województwie podkarpackim.

 

Szczegółowe informacje na temat rajdu można znaleźć Na stronie MPN: http://www.magurskipn.pl/index.php?d=aktualnosci&art=1657

IMG 20231014 113244 686 IMG 20231014 121450 068 IMG 20231014 125007 4 IMG 20231014 124330 751 IMG 20231014 121908 866 IMG 20231014 125752 445
Autor zdjęć: Regionalny Punkt Kontaktowy

DSC 0408 DSC 0672 DSC 0423  DSC 0490 DSC 0528 DSC 0534 DSC 0401

Autor zdjęć: Przemysław Żołobowicz

 

    

 Back to top