Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo Interreg PL UA 2021 2027

18 kwietnia Komitet Monitorujący Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 zatwierdził do dofinansowania projekty, które poprawią jakość środowiska naturalnego na obszarze Programu.

Komitet zatwierdził 44 polsko-ukraińskie projekty o wartości dofinansowania unijnego w sumie w wys. prawie 82 mln euro. To prawie 40% budżetu przeznaczonego w Programie na projekty. Wśród zatwierdzonych projektów znajduje się 13 projektów z udziałem podkarpackich beneficjentów, w tym 10 projektów złożonych przez podkarpackich wnioskodawców. Ich łączna wartość dofinansowania to 21,5 mln euro, z czego dofinansowanie beneficjentów podkarpackich wynosi 11,22 mln euro.

Pieniądze na transgraniczne działania z zakresu środowiska pozwolą m.in. na:

  • zakup pojazdów strażackich i sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
  • budowę i modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • rewitalizację i promocję obiektów przyrodniczych.

Lista zatwierdzonych projektów

 Dane statystyczne (projekty wybrane w priorytecie Środowisko):

Cel szczegółowy

Liczba projektów

Wsparcie UE (EUR)

Liczba partnerów

PL

UA

1.1 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku
związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia
ekosystemowego

16

28 535 205

25

24

1.2 Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

17

34 969 706

19

18

1.3 Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności
biologicznej i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczenie wszelkich form
zanieczyszczeń

11

18 391 578

17

18

Razem

44

81 896 489

61

60

         

Wartość dotacji UE od 387 tys. EUR do 2,5 mln EUR

Back to top