Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 Poland Slovakia PL 01FUND RGB 500 pikseli

 

 

 

26 stycznia 2016 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja

został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania, który potrwa

do 31 maja 2016 roku.

Nabór jest uruchomiony dla drugiej osi priorytetowej Programu „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych
i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.

 

Kwalifikowalne będą tylko projekty, które zakończą rzeczową realizację do 31 maja 2018 roku.

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru

to 29,76 mln euro.

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Minimalna wartość dofinansowania z EFRR: 500 tys. euro

Maksymalna wartość dofinansowania z EFRR: 6 mln euro

Kurs euro obowiązujący dla naboru: 1 euro = 4,34PLN

Obszar kwalifikowany Programu:

Po stronie polskiej części województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Po stronie słowackiej Kraj Żyliński, Kraj Preszowski oraz powiat Spišská Nová Ves.

Szczegółowy opis obszaru wsparcia znajduje się na stronie internetowej programu www.plsk.eu

Kwalifikujący się wnioskodawcy:

- organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,

- Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

                                          

Szczegółowa lista kwalifikujących się wnioskodawców stanowi załącznik do Podręcznika Beneficjenta.

Składanie wniosków:

Wnioski w programie Interreg V-A Polska-Słowacja są wypełniane w dwóch językach: polskim oraz słowackim i składane są w postaci elektronicznej (przesyłane on-line przy użyciu specjalnej aplikacji dostępnej na stronie programu) oraz papierowej.

Wersję papierową czyli 2 oddzielne komplety następujących dokumentów: wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku wysłanego za pomocą generatora oraz załączników do wniosku należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście do siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie najpóźniej do 31 maja 2016 roku do godziny 16:15.

Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów w wersji zarówno elektronicznej i papierowej do WST.

wniosek wysłany za pomocą generatora należy wydrukować, podpisać, opatrzyć datą oraz pieczęcią partnera wiodącego.

Adres WST:

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY

Program Współpracy Transgranicznej

Interreg V-A Polska-Słowacja

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz obowiązujące dokumenty  dostępne są na stronie internetowej programu www.plsk.eu w zakładce Nabory wniosków.

 

Informacji na temat naboru udziela Wspólny Sekretariat Techniczny, a także Regionalne Punkty Kontaktowe w Bielsku-Białej, Krakowie, Rzeszowie, Preszowie i Żylinie. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej programu w zakładce Jak skorzystać z programu – Znajdź Punkt Informacyjny.

 

 

Back to top