Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo programu Polska-Białoruś-Ukraina

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z oceny śródokresowej Programu PBU 2014-2020. Został on sporządzony przez niezależnego audytora na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zawiera wiele ciekawych informacji na temat różnych aspektów wdrażania Programu.

O sukcesie Programu świadczyło już na samym początku spore zainteresowanie wnioskodawców. Cieszy nas, że największą siłą Programu jest nawiązywanie partnerstw między instytucjami z Polski, Białorusi i Ukrainy, realizacja wspólnych działań mających na celu poprawę sytuacji w strefie przygranicznej oraz udana współpraca transgraniczna.

Taka współpraca jest możliwa dzięki naszym Beneficjentom. Dziękujemy!

Sprawozdanie końcowe składa się z trzech głównych rozdziałów:

  1. wprowadzenia do raportu, w tym informacji o zakresie prowadzonych badań i przyjętej metodologii;
  2. wyników badań dotyczących obszarów: Programu, projektów; współpracy i trwałości, informacji i promocji, zasad horyzontalnych i obliczania wskaźników Programu;
  3. wniosków i zaleceń badawczych.

Pełny tekst raportu w języku angielskim można znaleźć tutaj.

Back to top