Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Interreg Europe High res logo

Informujemy, że w ramach drugiego naboru w programie Interreg Europa złożono 145 wniosków o dofinansowanie. Największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszył się cel polityki 2 Bardziej ekologiczna, neutralna dla klimatu i odporna Europa - tej tematyki dotyczy 58 propozycji projektowych.

W międzynarodowych konsorcjach partnerskich uczestniczy 1 182 partnerów. Najwięcej z Włoch (124), Hiszpanii (98), Grecji (89), Belgii (72) i Polski (70). Większość z partnerów reprezentuje władze lokalne i regionalne. W projekty zaangażowane są także władze krajowe, uczelnie i instytuty, organizacje otoczenia biznesu, agencje oraz inne typy podmiotów. Cztery polskie instytucje wystąpiły w roli aplikanta wiodącego.

W pierwszej kolejności wnioski będą oceniane wg kryteriów kwalifikowalności. Tylko te, które spełnią wszystkie kryteria kwalifikowalności przejdą do drugiego etapu oceny – oceny jakościowej. Aplikanci wiodący wniosków niekwalifikowalnych mają zostać powiadomieni przez Wspólny Sekretariat o przyczynach ich odrzucenia z przyczyn formalnych pod koniec bieżącego roku. Decyzja w sprawie pozostałych wniosków zapadnie prawdopodobnie na posiedzeniu międzynarodowego Komitetu Monitorującego Interreg Europa 2021-2027 w grudniu 2023 roku.

Back to top