Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

 

POJĘCIA:

Status partnera - podmiot   prawa publicznego

Dyrektywa 2014/24/WE:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=PL

 

 • Instytucja, która spełnia łącznie trzy kryteria definicji dyrektywy ws. zamówień publicznych 2014/24/WE (realizuje cele publiczne, niekomercyjne, posiada osobowość prawną, jest nadzorowana przez instytucje publiczne lub finansowana ze środków publicznych).
 • Może być partnerem wiodącym.
 • Status potwierdza Krajowy Punkt Kontaktowy (DWT MIiR).
 • Refundacja do 85% wydatków kwalifikowalnych.

 

 

 

Status partnera - prywatny podmiot   non-profit

Projekt programu współpracy z 3 marca 2015   (niezatwierdzony przez KE) :

http://www.interreg4c.eu/fileadmin/
User_Upload/PDFs/INTERREG_EUROPE_-_CP_final.pdf

 • Instytucja, która spełnia łącznie trzy kryteria programu współpracy (posiada osobowość prawną, nie ma charakteru przemysłowego lub komercyjnego, nie jest nadzorowana przez instytucje publiczne lub finansowana ze środków publicznych).
 • Posiada kompetencje związane z tematem projektu.
 • Nie może być partnerem wiodącym.
 • Status potwierdza Krajowy Punkt Kontaktowy (DWT MIiR).
 • Refundacja do 75% wydatków kwalifikowalnych.

Instrument polityki (ang. policy   instrument)

 

Podręcznik programu (projekt) (ang. Programme manual   [draft]):

http://www.interreg4c.eu/uploads
/media/Interreg_Europe_programme_manual_Draft.pdf

 
 • Dokumenty tworzone i obowiązujące na różnych szczeblach JST np.: strategia w danym obszarze tematycznym, strategia rozwoju województwa, plan, regionalna strategia innowacji, RPO itp.
 • Inne dokumenty np. krajowe programy operacyjne (KPO), strategie makroregionalne, programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) itp.
 • We wniosku partner wpisuje konkretny dokument i planowaną w nim zmianę (zmiana to także nowy projekt np. do RPO, KPO).
 • We wniosku co najmniej połowa z instrumentów polityki musi być powiązana z RPO, KPO lub EWT.
 • Dla każdego wybranego dokumentu (instrumentu polityki) przygotowuje się plan działania.
 • Partnerzy z jednego regionu mogą wskazać ten sam dokument (instrument polityki) i przygotować jeden plan działania.
 • Partnerzy z jednego regionu mogą wskazać różne dokumenty (instrumenty polityki) i przygotować odrębne plany działania.
 • Projekty priorytetu Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje powinny odnosić się do regionalnej strategii innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji.

List poparcia (ang. Support letter)

 

Pakiet dla aplikantów (ang. Application pack) :

http://www.interreg4c.eu
/interregeurope/callforproposals/

 
 • Ściśle powiązany z dokumentem (instrumentem polityki), który partner wpisuje do wniosku.
 • Należy odpowiedzieć na pytanie, czy posiadam kompetencje, które pozwolą mi na wprowadzenie planowanych zmian. Jeśli partner ich nie posiada, musi dostarczyć podpisany przez właściwą instytucję list poparcia.
 • Brak listu/podpisu właściwej instytucji może skutkować wykluczeniem z projektu.

Partner doradczy (ang. advisory partner)

Podręcznik programu (projekt) (ang. Programme manual   [draft]):

http://www.interreg4c.eu/uploads/media
/Interreg_Europe_programme_manual_Draft.pdf

 • Pełnoprawny partner projektu.
 • Otrzymuje refundację do 75/85%, w zależności od statusu.
 • Nie ma wpływu na politykę i we wniosku nie wpisuje instrumentu polityki.
 • Posiada wiedzę w temacie, którego dotyczy projekt   i wzbogaca warstwę merytoryczną projektu.

Grupa interesariuszy (ang. stakeholder   group)

 

Podręcznik programu (projekt) (ang. Programme manual   [draft]):

http://www.interreg4c.eu/uploads
/media/Interreg_Europe_programme_manual_Draft.pdf

 
 • Tworzona przez partnera dla konkretnego instrumentu polityki.
 • Możliwość współpracy w ramach potrójnej i poczwórnej helisy w województwie (współpraca przedstawicieli nauki, administracji, biznesu, partnerów społecznych i gospodarczych).
 • Członkowie grupy nie otrzymują dofinansowania ze środków projektu.
 • Mają możliwość współpracy z decydentami w zakresie kształtowania polityki.
 • Partner może zaplanować we własnym budżecie środki na delegację dla wybranych członków grupy.

Plan działania (ang. action plan)

 

Podręcznik programu (projekt) (ang. Programme manual   [draft]):

http://www.interreg4c.eu/uploads
/media/Interreg_Europe_programme_manual_Draft.pdf

 
 • Tworzony dla każdego instrumentu polityki.
 • Uwzględnia efekty współpracy w ramach projektu i plany partnera względem instrumentu polityki.
 • Jeżeli np. dwóch partnerów odnosi się do jednego instrumentu polityki, tworzony jest 1 plan działania.
 • Wzór planu określono na poziomie programu.

Partnerzy ze Szwajcarii

Podręcznik programu (projekt) (ang. Programme manual   [draft]):

http://www.interreg4c.eu/uploads/media
/Interreg_Europe_programme_manual_Draft.pdf

 

 

Ocena jakościowa (ang. Quality   assessment)

Podręcznik programu (projekt) (ang. Programme manual   [draft]):

http://www.interreg4c.eu/uploads/media/
Interreg_Europe_programme_manual_Draft.pdf

Etap oceny następujący po ocenie kwalifikowalności   wniosku.

Pytania zadawane w trakcie oceny merytorycznej są   dostępne w podręczniku programu. Na ich podstawie tworzony jest arkusz

oceny projektu.

 

 

REKOMENDACJE:

ZAGADNIENIE

REKOMENDACJE

Partnerstwo

5 – 10 partnerów

Budżet projektu

1 – 2 mln euro z EFRR

 

 

 

Przykłady możliwych projektów są dostępne w podręczniku programu, pod opisem każdego

celu szczegółowego.

Przykłady wpływu na instrument polityki:

 • Lepszej jakości projekt (wzbogacony o wiedzę ze współpracy) planowany do złożenia w krajowym lub regionalnym programie operacyjnym.
 • Zmiana w systemie zarządzania polityką/programem
 • Wprowadzenie do dokumentu zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie nowego celu etc.).

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Back to top