EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

W dniach 9-11 października 2018 r. podkarpaccy dziennikarze wzięli udział w wizycie studyjnej w ramach programu transgranicznego Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Głównym jej celem była promocja programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 poprzez pokazanie wybranych efektów zrealizowanych oraz realizowanych przez beneficjentów z województwa podkarpackiego oraz partnerów słowackich. 

Wizyta rozpoczęła się w urzędzie marszałkowskim prezentacjami rzeszowskich beneficjentów, a mianowicie:

- Prezentacją projektu „Szlak kultury wołoskiej” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia dokonaną przez p. Agnieszkę Pieniążek, Prezes Stowarzyszenia. Głównym celem Projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału pogranicza polsko-słowackiego za sprawą dziedzictwa kultury wołoskiej, poprzez: zwiększenie rozpoznawalności potencjału pogranicza poprzez popularyzację kultury pasterskiej; odtworzenie tradycji związanych z kulturą wołoską i pasterstwem oraz stworzenie zintegrowanego produktu turystycznego związanego z kulturą wołoską.

Posłuchaj relacji o prezentowanym projekcie (Szlak)

- Prezentacją projektu „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza”. Prezentacji dokonała p. Ewelina Ślęzak, koordynator projektu z ramienia  Urzędy Gminy Miasta Rzeszów. Głównym celem projektu jest: wzrost poziomu zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego Rzeszowa i Stropkova z okresu Monarchii Austro-Węgierskiej przez mieszkańców obszaru oraz turystów z zewnątrz, poprzez: utworzenie unikatowego produktu turystycznego bazującego na potencjale kulturowym miast partnerskich; podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza oraz wzrost wiedzy mieszkańców i turystów nt. bogactwa zasobów dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego.

Pracownik Urzędu Marszałkowskiego, p. Marek Rainer,  prezentował projekt „Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu” – projekt flagowy programu. Celem projektu jest stworzenie oraz promocja szlaku pielgrzymkowego wiodącego po polskich i słowackich obiektach sakralnych, miejscach kultu Maryjnego. Realizowane przedsięwzięcie pozwoli wielu świątyniom znaleźć poczesne miejsce na szlakach pątniczych a także wpłynie na podniesienie walorów turystycznych i rozpoznawalność miejscowości oraz obszarów z nim związanych. Podkreśli również wartości kulturowe, przyrodnicze, historyczne, społeczne i duchowe narodów słowiańskich zawarte w przesłaniu i tradycjach maryjnych oraz przyczyni się do zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. Pomoże w rozwoju infrastruktury turystycznej i stworzeniu kompleksowego produktu turystycznego.

Posłuchaj relacji o prezentowanym projekcie (Okulary VR)

Spotkanie w urzędzie marszałkowskim zakończyła prezentacja projektu „Karpacki szlak wina - podstawowe założenia produktu turystycznego i koncepcja promocji” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia. Mikroprojekt był zaprezentowany przez koordynatora p. Ewelinę Nycz.  Głównym celem projektu było wykreowanie nowoczesnego i unikalnego produktu turystycznego opartego na lokalnym potencjale kulturowo-przyrodniczym oraz zbudowanie efektywnej sieci wymiany wiedzy pomiędzy partnerami projektu, poprzez: rozwój i promocję enoturystyki oraz możliwości jej wykorzystania jako czynnika zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-słowackim; transfer wiedzy oraz pogłębienie kontaktów w ramach sieci współpracy między przedstawicielami społeczności Polski i Słowacji, a także wykreowanie rozpoznawalnej marki turystycznej Karpacki Szlak Wina spełniającej kryteria marek terytorialnych tu m.in. standaryzacja usług oraz rozpoznawalność.

Następnie dziennikarze udali się do Krosna, gdzie zostały im zaprezentowane efekty zrealizowanego projektu pn.: „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie”. Projekt był realizowany w partnerstwie z miastem Preszów na Słowacji oraz Urzędem Miasta Krosno. Głównym celem projektu było wykorzystanie i promowanie dziedzictwa kulturowego Miasta Preszów i Miasta Krosna dla zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej regionu polsko - słowackiego pogranicza. W ramach zadania Urząd Miasta miał za zadanie zakupienie panoramicznej lunety widokowej, która została zamontowana na punkcie widokowym wieży farnej, która jest dzierżawiona przez Gminę Miasto Krosno, i którą to dziennikarzy mieli okazję zobaczenia. Luneta widokowa pozwala zwiedzającym wieżę na obserwację współczesnego Krosna i podziwianie atrakcji najbliższych okolic. Na wieży kościoła farnego stworzono 3 stanowiska do rzeczywistości wirtualnej. W ramach projektu również została stworzona dedykowana aplikacja wirtualna a jej użytkownicy za pomocą gogli do rzeczywistości wirtualnej mogą przenieść się w czasie do przełomu XIX i XX w. Mają możliwość obejrzeć jak wyglądało i zmieniało się miasto w ciągu ostatnich 150 lat.

Posłuchaj i przeczytaj relację o prezentowanym projekcie (Karpacka Troja)

Kolejnym punktem wizyty była prezentacja projektu „Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat”, który jest inicjatywą Muzeum Podkarpackiego w Krośnie i Vlastivedné múzeum w Hanušovciach nad Topľou. W ramach projektu powstał Szlak Żywej Archeologii, a w skansenie Karpacka Troja w Trzcinicy wybudowane zostały nowe obiekty, w których zamieszkały żywe zwierzęta.

Następnie pracownicy Nadleśnictwa Rymanów zaprezentowali efekty realizacji projektu „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu pogranicza polsko-słowackiego za pośrednictwem tras rowerowych”, w partnerstwie z Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou. Projekt zakładał powstanie transgranicznej sieci ścieżek rowerowych o różnych stopniach trudności. Trasa wykorzystuje w zdecydowanej większości  istniejące drogi leśne, szlaki turystyczne i drogi publiczne. Po stronie słowackiej przebudowano czterokilometrowy odcinek drogi leśnej służącej do transportu drewna na potrzeby szlaku rowerowego, po stronie polskiej na trzech odcinkach dróg leśnych wykonane zostały prace ziemne polegające na wyrównaniu istniejących szlaków leśnych. W ramach projektu oznakowano po stronie polskiej ok. 150 km, a po słowackiej ponad 50 km ścieżek. Zrealizowano też zadania inwestycyjne. Łącznie wybudowanych zostało siedem wiat z funkcją grilla, stojaki rowerowe i pomosty. Ścieżka wzbogacona została w  tablice informacyjne nawiązujące do osobliwości przyrodniczych i historii rejonu pogranicza oraz prowadzonej gospodarki leśnej.

Kolejnymi, prezentowanymi przez Gminę Zagórz, były projekty „Polsko-Słowackie podróże w czasie”, „Nowoczesne oblicza kultury pogranicza” oraz „Świdnik – Zagórz w aplikacji”.  Realizując ww. projekty Gmina ma na celu: zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców, a także tworzenie zrównoważonego transgranicznego produktu, który służyć ma promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza.

Urząd Miasta w Krośnie z Urzędem Miasta w Preszowie realizuje projekt „Historia miast w nowoczesnej odsłonie”, dziennikarze mieli możliwość zapoznać się z efektami realizacji po stronie Słowackiej. Krajskie muzeum v Presove zaprezentowało natomiast swoją część realizacji projektu w partnerstwie z Podkarpackim Muzeum w Krośnie („Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat”).

„Szlak Maryjny” („Światło ze Wschodu"), to kolejny projekt zaprezentowany podkarpackim dziennikarzom realizowany po stronie słowackiej w Lewoczy oraz Gobaltowie. Został on zainspirowany najbardziej znanym szlakiem pielgrzymkowym do Santiago de Compostela. Projekt podkreśla również wartości kulturowe, przyrodnicze, historyczne, społeczne i duchowe narodów słowiańskich zawarte w przesłaniu i tradycjach maryjnych. Projekt ten nie tylko uzupełnienia infrastrukturę turystyczną, ale od podstaw tworzy kompleksowy nowy produkt turystyczny.

„Marzy mi się, że na tych łąkach, u podnóży gór będzie kiedyś biało od owiec” – zwierzył się nam Peter Madigár (Zazriva), słowacki koordynator projektu „Szlak kultury wołoskiej” wskazując na pasmo Małej Fatry – prezentując złożenia i efekty realizacji projektu.

Informacje o projektach (posłuchaj).

Obejrzyj materiał filmowy