Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

W związku z trwającym naborem, w dniu 23.01.2023 r. w Rzeszowie odbyło się szkolenie „KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ” dla potencjalnych Wnioskodawców programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 z zakresu Priorytetu 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze. Tematyka szkolenia obejmowała cel szczegółowy 1. wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi
i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego oraz cel szczegółowy 2. wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

Szkolenie przeprowadzili pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego w Rzeszowie. W szkoleniu udział wziął również Kontroler Krajowy, który omówił praktyczne zagadnienia z kontroli realizacji projektów.

W trakcie szkolenia przedstawiono i omówiono: zasady przygotowania wniosku, planowanie zadań i wskaźników w projekcie, budżet projektu (w tym kwalifikowalności wydatków). Zaprezentowano również system oceny i kryteriów wyboru projektów.

Na zakończenie szkolenia przedstawiciel Regionalnego Punktu Kontaktowego w Rzeszowie, zaprezentował informacje dotyczące zasad promocji projektu. W szkoleniu wzięło udział ponad 30 uczestników reprezentujących lokalne samorządy, stowarzyszenia, fundacje,
a także instytucje ochrony przyrody i uczelnie.

123456

Back to top