EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG EUROPA 2014 - 2020

Budżet programu to 359 mln euro z EFRR.

Obszar wsparcia: współpracę mogą podejmować instytucje z obszaru całej Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii.

Celem programu jest poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia (programy regionalne i krajowe), a w uzasadnionych wypadkach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Program wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród podmiotów regionalnych (władze i instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego, podmioty prywatne o charakterze non-profit, posiadające osobowość prawną). Instytucje z Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii mogą współpracować nad wybraną dziedziną polityki (np. tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego etc.).

Rezultatem może być, przykładowo,

  - opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania ze środków programu regionalnego lub krajowego,

  - wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania polityką lub programem w regionie (np. nowe metody oceny, zmiany w systemie naboru projektów),

  - wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie do programu nowego celu, zmiany strategii lub planów regionalnych, zmiany w otoczeniu prawnym etc.).

Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

W ramach programu będą funkcjonowały także cztery tematyczne Platformy na rzecz pogłębiania wiedzy na temat polityki regionalnej – bezpłatny zasób wiedzy, dostępny on-line dla wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych w politykę regionalną.

Programem zarządza region Nord-Pas de Calais, Wspólny Sekretariat mieści się w Lille (Francja).

W programie międzyregionalnym maksymalny poziom dofinansowania EFRR dla wszystkich, w tym polskich partnerów (refundacja) wynosi:

  - władze i instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego: do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych,

  - podmioty prywatne o charakterze non-profit: do 75% poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

     Partnerstwo

W Projektach współpracy międzyregionalnej muszą ze sobą współpracować partnerzy z co najmniej trzech państw, z których co najmniej dwa są państwami członkowskimi UE.

Ulotka Programowa do pobrania

Benefcienci z wojewodztwa podkarpackiego w perspektywie 2014 - 2020 zrealizowali projekty na łączna kwote 2 077 368,00 EURO, w tym:

Priorytet/Temat współpracy

Nazwa Projektu

Partnerzy podkarpaccy

Budżet partnera (EUR)

Dofinansowanie dla partnera (EUR)

Łączny budżet projektu (EUR)

1.Wsparcie badań, rozwoju technologicznego i innowacji

P2L2 (Żyjące laboratorium polityki publicznej)

Województwo Podkarpackie

Politechnika Rzeszowska

106 135,00

77 478,00

90 214,75

65 856,30

1 512 158,00

PASSPARTOOL (

Kluczowe narzędzia do oceny i ulepszania miękkich polityk innowacji

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

154 800,00

131 580,00

1 558 762,00

AERIAL UPTAKE (

Usuwanie barier we wdrażaniu innowacyjnych bezzałogowych systemów latających w UE)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

133 224,00

113 257,40

1 376 167,00

2. Konkurencyjność sektora MŚP

OSS (Wsparcie konkurencyjnych MŚP, koncentrując się na ekosystemie dla systemu usług pierwszej linii)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

210 012,00

178 510,20

1 477 612,00

SOCIAL SEEDS (Wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw społecznych poprzez wystandaryzowany europejski system oceny i rozwoju)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

214 000,00

181 090,00

1 693 050,00

A.L.I.C.E. (Liga Animacji na rzecz zwiększonej współpracy w Europie)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

108 700,00

92 395,00

1 144 715,00

FOUNDATION (Budowanie odporności regionalnej na zmiany strukturalne w przemyśle)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

155 968,00

132 572,80

1 860 974,00

INTER VENTURES (Polityki promujące umiędzynarodowienie MŚP w celu uzyskania bardziej konkurencyjnych regionalnych ekosystemów na obszarach przygranicznych UE)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

95 556,00

92 330,00

81 222.60

78 480.50

1 376 708,00

BRESE (Regiony przygraniczne w Europie na rzecz przedsiębiorczości społecznej)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

174 300,00

148 155,00

1 214 160,00

3. Gospodarka niskoemisyjna

GREEN SCREEN (Ekologizacja branż kreatywnych: poprawa praktyk politycznych dla europejskiej branży audiowizualnej

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

147 067,00

125 067,00

1 990 139,00

BUILD2LC (Wsparcie inicjatyw związanych z dostosowaniem budynków do gospodarki niskoemisyjnej w regionach europejskich)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

188 500,00

160 225,00

1 865 547,00

4. Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

OUR WAY (Zachowanie i promocja dziedzictwa ekologicznego i naturalnego za pośrednictwem „Zielonych ścieżek”)

Województwo Podkarpackie

119 198,00

101 318,30

967 244,00

CRinMA (Zasoby kulturowe w regionach górskich)

Województwo Podkarpackie

100 100,00

85 085,00

1 217 250,00

Razem:

2 077 368,00

1 765 029,85

19 254 486,00

 

Załączniki:
Pobierz plik (IE_ulotka_V_2015.pdf)IE_ulotka_V_2015.pdf[ ]84 kB