EWT logo

stopka WP

UE header

 

Regionalny Punkt Kontaktowy umiejscowiony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego jest odpowiedzialny za następujące działania:

-   rozpowszechnianie pełnych i wyczerpujących informacji skierowanych do odpowiednich grup docelowych, w tym udzielanie porad dla potencjalnych beneficjentów w ich narodowych językach;

 -   podczas naborów przeprowadzanie konsultacji dla potencjalnych wnioskodawców;

 -   pomoc w nawiązywaniu partnerstw/rozpowszechnianie informacji o ofertach współpracy;

 -   utrzymywanie stałego kontaktu z beneficjentami z regionu;

 -   regularny kontakt z przedstawicielami regionalnych i lokalnych mediów (prasa, radio, telewizja, Internet), przynoszący rezultaty w postaci pojawiających się w mediach informacji o programie;

 -   monitoring lokalnych mediów pod kątem ukazujących się informacji o programie i projektach realizowanych w ramach programu (skany artykułów, linki przekazywane regularnie do WST);

 -   zamieszczanie na stronach internetowych regionów najważniejszych informacji dotyczących programu, w tym także newsletterów;

 -   dystrybucja z wykorzystaniem regionalnych baz danych teleadresowych materiałów informacyjnych przekazanych przez WST, w tym także newsletterów;

 -   aktywne wsparcie WST w realizacji Strategii Komunikacji poprzez: pomoc w organizacji szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów, pozyskiwanie i przygotowywanie informacji zamieszczanych na profilu programu, w mediach społecznościowych, wsparcie i udział w wydarzeniach rocznych Programu;

 -   monitoring regionalnych/lokalnych wydarzeń związanych z promocją Funduszy Europejskich pod kątem możliwej promocji Programu;

 -   zapewnienie promocji programu i/lub prezentacji jego efektów na co najmniej jednym dużym regionalnym wydarzeniu rocznie (innym niż wydarzenie organizowane przez WST);

 -   zapewnienie koordynacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie funduszy Polityki Spójności;

 -   materiały promocyjne na potrzeby promocji programu w regionie;

 -   wkład w realizację wskaźników Strategii Komunikacji;

 -   współpraca przy przygotowaniu umowy o partnerskiej współpracy oraz części merytorycznej zadań z zakresu informacji i promocji w projekcie PT;

 -   realizacja założeń projektu PT zgodnie z zapisami umowy, założeniami wniosku, założeniami Strategii Komunikacji oraz zapisami wytycznych z zakresu informacji i promocji dla beneficjentów EWT;

 -   przygotowywanie niezbędnych informacji na prośbę instytucji programowych, w tym merytoryczny wkład do raportów rocznych (szczególnie pod kątem synergii i komplementarności realizowanych w programie projektów z projektami realizowanymi w ramach innych programów/instrumentów finansowych);

 -   przygotowywanie i przekazywanie każdego roku we wskazanym terminie do WST rocznych planów działań oraz przekazywanie WST we wskazanym terminie sprawozdań z ich realizacji (udokumentowane weryfikowalnymi danymi i materiałami), zawierających także analizę skuteczności poszczególnych działań, kanałów i narzędzi komunikacji;

 -   współpraca i zapewnienie właściwego przepływu informacji z PIFE po stronie polskiej oraz z odpowiednimi instytucjami po stronie słowackiej.