EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

 

REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY

Wśród naszych zadań i obszarów działalności znajdują się m.in.:

-   Inicjowanie zainteresowania programami EWT (spotkania informacyjne, seminaria, warsztaty, akcje promocyjne, mailing do potencjalnych beneficjentów, dystrybucja zewnętrznych materiałów informacyjno-promocyjnych - w  przypadku ich otrzymania).

-   Pomoc w generowaniu pomysłów projektowych;

-   Doradztwo dla potencjalnych beneficjentów programów EWT w ramach szkoleń oraz konsultacji bezpośrednich, telefonicznych i mailowych:

   -  wstępna ocena kwalifikowalności pomysłu projektowego do danego programu,

   -  doskonalenie pomysłu projektowego,

   -  budowanie efektu transgranicznego/transnarodowego projektu,

   -  informacja o warunkach dofinansowania,

   -  informacja na temat wydatków kwalifikowanych,

   -  informacja na temat zasad wypełniania i składania aplikacji projektowej,

   -  udostępnianie dokumentacji programowej (program operacyjny, podręcznik programu, wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów, wytyczne dotyczące informacji i promocji).

-   Doradztwo dla beneficjentów w czasie realizacji projektów (przy wiodącej roli WST oraz menedżerów projektu w tym zakresie ):

   -  informacja o zasadach raportowania (terminy, tryb, obowiązujące formularze, wytyczne),

   -  informacja o zasadach kwalifikowalności kosztów.

-   Informacja i promocja rezultatów realizacji programów, promocja dobrych praktyk:

   -  tworzenie i prowadzenie baz projektów realizowanych w regionie, (informowanie o rezultatach projektów itp.).

-   Prowadzenie baz danych potencjalnych beneficjentów z terenu województwa.

-   Pomoc w poszukiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych udzielana potencjalnym beneficjentom zainteresowanym udziałem w projektach EWT (w tym udział w forach poszukiwania partnerów, przekazywanie informacji dot. zaproszeń do udziału w projektach).

-   Przekazywanie informacji do portali informacyjnych samorządów województw oraz innych portali regionalnych.

-   Współpraca z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w zakresie redagowania, przekazywania informacji na stronę poświęconą programom EWT

-   Współpraca ze wspólnymi sekretariatami technicznymi programów oraz Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju – Instytucją Zarządzającą.

-   Współpraca z innymi regionalnymi punktami kontaktowymi.

-   Współpraca z działającymi w regionach Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich (np. wspólna organizacja spotkań informacyjnych itp.).

-   Szkolenia/warsztaty dotyczące m.in.: budowania efektu transgranicznego, przygotowania budżetu, matrycy logicznej projektów współpracy, wykorzystania rezultatów projektów w programach krajowych (komplementarność).

-   Publikacja materiałów informacyjnych, np. katalogów dobrych praktyk.

-   Przygotowanie i emisja audycji radiowych, telewizyjnych, publikacji w prasie.

-   Zamówienie i dystrybucja gadżetów promocyjnych EWT.

-   Coaching projektów.

-   Informacja i promocja na temat rezultatów realizacji programów (co wiąże się z m.in. z udziałem w konferencjach dorocznych), promocja dobrych praktyk:

   -  spotkania informacyjne,

   -  udział w wydarzeniach krajowych, regionalnych, subregionalnych.