EWT logo

stopka WP

UE header

Interreg PL-SKPodkarpackie - logo
Termin rejestracji 27.11.2019 r.

Rejestracja na konferencję
„Odkrywamy pogranicze - KONFERENCJA PROGRAMU
INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020”


Rzeszów, 5 grudnia 2019 r.

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Zgodnie z art. 13, art. 6 ust.1 lit. a) oraz art. 9 ust.2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: nazwisko, imię, instytucja, numer telefonu, dieta, przez Administratora – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w celu udziału w Konferencji „Odkrywamy pogranicze - Konferencja programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020”. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i głosu obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zdjęć/filmów wykonanych w czasie ww. wydarzenia za pośrednictwem dowolnego medium, w celach związanych z promocją Konferencji, zgodnie z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii lub filmu z moim wizerunkiem/głosem. Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Nieprawidłowe dane

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w UMWP: e-mail iod@podkarpackie.pl, tel. +48 177476709 lub bezpośrednio pod adresem Urzędu Marszałkowskiego.
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Konferencji „Odkrywamy pogranicze - Konferencja programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust.2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Dane osobowe nie będą przekazywane.
4) Dane osobowe przechowywane będą do końca 2019 r.
5) Dane osobowe nie będą poddane profilowaniu.
6) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w ww. zakresie będzie oznaczać brak możliwości przeprowadzenia przez Administratora niezbędnych procedur prawnych i działań organizacyjnych związanych z udziałem w Konferencji „Odkrywamy pogranicze - Konferencja programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020”.
(*) - pole obowiązkowe